Helion


Szczegóły ebooka

Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu

Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu


Systemy telematyki transportu integrują informatykę z telekomunikacją w zastosowaniach dla potrzeb systemów transportowych. Umożliwia to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pojazdów i obiektów realizujących zadania transportowe, przy jednoczesnym wzroście efektywności wykorzystania infrastruktury transportowej i środków transportu.
W monografii przedstawiono podejście niezawodnościowe w analizie systemów telematyki transportu, które umożliwia takie ich zaprojektowanie, by funkcjonowały poprawnie przez określony czas, co zależy nie tylko od niezawodności części składowych tworzących system, ale również od efektywnego zarządzania procesem eksploatacji. Przeanalizowano także systemy telematyki transportu w aspekcie niezawodnościowo-eksploatacyjnym i przedstawiono metody wspomagania podejmowania decyzji eksploatacyjnych, które wykorzystują autorskie modele procesu eksploatacji.

Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń 7

1. Wstęp 9

1.1. Stan zagadnienia 10

1.2. Pojęcie telematyka a telematyka transportu 15

1.3. Cel i zakres pracy 28

2. Przegląd wybranych zagadnień wspomagania podejmowania decyzji eksploatacyjnych systemów telematyki transportu 30

2.1. Strategie eksploatacyjne 30

2.1.1. Strategia maksymalizacji wskaźnika gotowości 33

2.1.2. Strategia maksymalizacji wskaźnika gotowości z uwzględnieniem nakładów fi­nansowych 34

2.2. Modele systemu 34

3. Wybrane aspekty modelowania procesu eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa syste­mów telematyki transportu 37

3.1. Modele procesu eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa centrum zarządzania systema­mi

telematyki 42

3.1.1. Model procesu eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa centrum zarządzania systemami telematyki wykorzystującego trzy magistrale transmisyjne 43

3.1.2. Model procesu eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa centrum zarządzania systemami telematyki wykorzystującego cztery magistrale transmisyjne 48

3.1.3. Model procesu eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa centrum zarządzania systemami telematyki wykorzystującego pięć magistral transmisyjnych 54

3.2. Uogólniony model procesu eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa centrum zarządza­nia systemami telematyki wykorzystującego m magistral transmisyjnych 63

4. Wybrane aspekty modelowania procesu eksploatacji z uwzględnieniem przeglądów okresowych systemów telematyki transportu 77

4.1. Modele procesu eksploatacji z uwzględnieniem przeglądów okresowych systemów te­lematyki transportu 78

4.1.1. Dwustanowy model procesu eksploatacji 78

4.1.2. Trzystanowy model procesu eksploatacji 80

4.1.3. Czterostanowy model procesu eksploatacji 83

4.1.4. Uogólniony n-stanowy model procesu eksploatacji 86

4.1.5. Pięciostanowy model procesu eksploatacji uwzględniający stan diagnozowania 91

4.1.6. Pięciostanowy model procesu eksploatacji uwzględniający stan diagnozowania i możliwość przejścia ze stanu diagnozowania do stanu użytkowania 95

4.2. Modele procesu eksploatacji z uwzględnieniem przeglądów okresowych i częściowego współczynnika korygującego systemów telematyki transportu 99

4.2.1. Czterostanowy model procesu eksploatacji z uwzględnieniem częściowego współczynnika korygującego 99

4.2.2. Uogólniony n-stanowy model procesu eksploatacji z uwzględnieniem częścio­wego współczynnika korygującego 103

4.3. Modele procesu eksploatacji z uwzględnieniem przeglądów okresowych i współczyn­nika korygującego systemów telematyki transportu 112

4.3.1. Trzystanowy model procesu eksploatacji z uwzględnieniem współczynnika ko­rygującego 112

4.3.2. Czterostanowy model procesu eksploatacji z uwzględnieniem współczynnika korygującego 115

4.3.3. Uogólniony n-stanowy model procesu eksploatacji z uwzględnieniem współ­czynnika korygującego119

4.4. Uogólniony n-stanowy model procesu eksploatacji z uwzględnieniem przeglądów okre­sowych i współczynnika korygującego oraz współczynnika nakładów finansowych 128

5. Metoda wspomagania podejmowania decyzji eksploatacyjnych w systemach telematy­ki transportu 138

5.1. Koncepcja i założenia metody 138

5.2. Komputerowa egzemplifikacja metody wspomagania podejmowania decyzji eksploata­cyjnych systemów telematyki transportu 140

6. Weryfikacja metody wspomagania podejmowania decyzji eksploatacyjnych w syste­mach telematyki transportu 151

7. Podsumowanie i wnioski 168

Bibliografia 171