Helion


Szczegóły ebooka

Dieta dla zdrowia psychicznego. Jak jeść, kiedy męczą cię: mgła mózgowa, natrętne myśli, depresja, ADHD, stany lękowe, bezsenność i wiele innych

Dieta dla zdrowia psychicznego. Jak jeść, kiedy męczą cię: mgła mózgowa, natrętne myśli, depresja, ADHD, stany lękowe, bezsenność i wiele innych


Dieta silnie i wieloaspektowo wpływa na naszą psychikę Zmagasz się ze stanami lękowymi lub depresją? Nie możesz spać? Męczy cię mgła mózgowa? A może cierpisz na inne poważne schorzenia psychiczne i zastanawiasz się, jak sobie pomóc? Psychiatrzy przepisują swoim pacjentom leki, psychologowie kierują ich na różnego rodzaju terapie, jedni i drudzy jednak rzadko udzielają porad na temat tego, co powinno pojawiać się na talerzu. Ostatnie, przełomowe badania nad związkiem mikrobioty z mózgiem wykazały jednak, że dieta oddziałuje na naszą psychikę, a z kolei nasza kondycja psychiczna znajduje odzwierciedlenie w tym, co ląduje w naszym żołądku. Uzbrojona w wiedzę z zakresu psychiatrii, dietetyki i sztuk kulinarnych, dr Uma Naidoo wyczerpująco i przystępnie wyjaśnia te związki i pokazuje, w jaki sposób zdrowa dieta może pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi zmaga się nasz umysł. Każdy rozdział w tej książce jest poświęcony innej powszechnie występującej dolegliwości. Pojawiają się tu zarówno zagadnienia związane z bezsennością i spadkiem libido, jak i z depresją, zaburzeniami lękowymi, ADHD, otępieniem i mgłą mózgową, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, PTSD, a nawet ze schizofrenią i zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Jeśli cierpisz z powodu któregoś z tych problemów, znajdziesz tu najnowsze odkrycia naukowe na ten temat, sporo praktycznych zaleceń odnośnie do szkodliwych i wskazanych składników diety, a także historie ludzi, którzy zmagali się z podobnymi trudnościami. Dieta dla zdrowia psychicznego zawiera także garść przepisów na pyszne, zdrowe dla mózgu potrawy.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Roz­dział pierw­szy. Zwią­zek mózgu i jelit
  • Dawno, dawno temu
  • Zwią­zek na odle­głość
  • Che­miczne przy­cią­ga­nie
  • Liczą się małe rze­czy
  • Droga dwu­kie­run­kowa
  • Gdy coś pój­dzie nie tak
  • Głód wie­dzy
  • Naj­więk­sze wyzwa­nie psy­chia­trii
  • Jak korzy­stać z tej książki
  • Przez żołą­dek do mózgu
 • Roz­dział drugi. Depre­sja. Pro­bio­tyki, kwasy omega-3 i dieta śród­ziem­no­mor­ska
  • Depre­sja a jelita
  • Zwal­cza­nie depre­sji pro­bio­ty­kami i pre­bio­ty­kami
  • Pro­dukty pogar­sza­jące samo­po­czu­cie
  • Dobre jedze­nie na dobry nastrój
  • Śród­ziem­no­mor­ski styl żywie­nia
  • Nie ma takiego pro­blemu, w któ­rym nie pomo­głoby dobre jedze­nie
  • Dieta prze­ciw­dzia­ła­jąca depre­sji  ścią­gawka
 • Roz­dział trzeci. Stany lękowe. Pro­dukty fer­men­to­wane, błon­nik i mit tryp­to­fanu
  • Nie­spo­kojne jelita
  • Pro­dukty nasi­la­jące stany lękowe
  • Pro­dukty kojące lęk
  • Uspo­ka­ja­nie zlęk­nio­nych jelit
  • Dieta prze­ciw­dzia­ła­jace zabu­rze­niom lęko­wym  ścią­gawka
 • Roz­dział czwarty. Zespół stresu poura­zo­wego. Glu­ta­mi­nian, czarne jagody i bak­te­ryjni sta­rzy zna­jomi
  • Trauma a jelita
  • Pro­dukty pogłę­bia­jące traumę
  • Kojące pro­dukty
  • Jedze­nie na prze­zwy­cię­że­nie traumy
  • Dieta prze­ciw­dzia­ła­jąca PTSD  ścią­gawka
 • Roz­dział piąty. ADHD. Glu­ten, mleko, kaze­iny i poli­fe­nole
  • ADHD a jelita
  • Prodkty zaostrza­jące ADHD
  • Pro­dukty popra­wia­jące kon­cen­tra­cję
  • Jedze­nie w cen­trum uwagi
  • Dieta prze­ciw­dzia­ła­jąca ADHD  ścią­gawka
 • Roz­dział szó­sty. Otę­pie­nie i mgła mózgowa. Mikro­li­ście, roz­ma­ryn oraz dieta MIND
  • Prze­wód pokar­mowy a pamięć
  • Pro­dukty osła­bia­jące pamięć
  • Wspo­ma­ga­nie pamięci dietą
  • Dieta MIND
  • Mgła mózgowa
  • Wspo­mnie­nia a prze­wód pokar­mowy
  • Dieta na poprawę pamięci  ścią­gawka
 • Roz­dział siódmy. Zabu­rze­nia obse­syjnokom­pul­syjne. Ace­ty­lo­cy­ste­ina, gli­cyna i zagro­że­nia zwią­zane z orto­rek­sją
  • OCD a jelita
  • Pro­dukty nasi­la­jące kom­pul­sje
  • Pro­dukty i suple­menty prze­ciw kom­pul­sjom
  • Spe­cy­ficzne pro­blemy w lecze­niu OCD dietą
  • Zwal­cza­nie obse­sji dietą
  • Dieta prze­ciw­dzia­ła­jąca OCD  ścią­gawka
 • Roz­dział ósmy. Bez­sen­ność i zmę­cze­nie. Kap­sa­icyna, rumia­nek i diety prze­ciw­za­palne
  • Sen a jelita
  • Pro­dukty zabu­rza­jące sen
  • Pro­dukty na zdrowy sen
  • Pro­dukty zwal­cza­jące zmę­cze­nie
  • Pokarm jest źró­dłem ener­gii
  • Dieta prze­ciw­dzia­ła­jąca bez­sen­no­ści i zmę­cze­niu  ścią­gawka
  • Pro­dukty, któ­rych należy uni­kać
 • Roz­dział dzie­wiąty. Zabu­rze­nie afek­tywne dwu­bie­gu­nowe i schi­zo­fre­nia. L-teanina, zdrowe tłusz­cze i dieta keto­ge­niczna
  • Zabu­rze­nie afek­tywne dwu­bie­gu­nowe
  • Dwu­bie­gu­nowe jelita
  • Pro­dukty i style żywie­nia zaostrza­jące prze­bieg BD
  • Związki regu­lu­jące nastrój
  • Schi­zo­fre­nia
  • Jelita a schi­zo­fre­nia
  • Pro­dukty zaostrza­jące prze­bieg schi­zo­fre­nii
  • Jedze­nie przy­wra­ca­jące do rze­czy­wi­sto­ści
  • Lecze­nie na miarę scho­rze­nia
  • Dieta prze­ciw­dzia­ła­jąca zabu­rze­niom afek­tyw­nym dwu­bie­gu­no­wym  ścią­gawka
  • Dieta prze­ciw­dzia­ła­jąca schi­zo­fre­nii  ścią­gawka
 • Roz­dział dzie­siąty. Libido. Oksy­to­cyna, kozie­radka i naukowe pod­stawy afro­dy­zja­ków
  • Pod­nie­ce­nie a jelita
  • Pro­dukty i związki obni­ża­jące pożą­da­nie
  • Afro­dy­zjaki i pro­dukty pod­no­szące libido
  • Dzień dla libido
  • Dieta na pod­nie­sie­nie libido  ścią­gawka
 • Roz­dział jede­na­sty. Kuch­nia i dieta dla mózgu
  • Na zaku­pach dla zdro­wego mózgu
  • Narzę­dzia godne szefa kuchni
 • Prze­pisy
 • Załącz­nik A. Ładu­nek gli­ke­miczny węglo­wo­da­nów
  • Niski ładu­nek gli­ke­miczny (10 i mniej)
  • Średni ładu­nek gli­ke­miczny (1119)
  • Wysoki ładu­nek gli­ke­miczny (20+)
 • Załącz­nik B. Źró­dła wita­min i mine­ra­łów
 • Załącz­nik C. Anty­ok­sy­danty i skala ORAC
 • Podzię­ko­wa­nia

 • Tytuł: Dieta dla zdrowia psychicznego. Jak jeść, kiedy męczą cię: mgła mózgowa, natrętne myśli, depresja, ADHD, stany lękowe, bezsenność i wiele innych
 • Autor: Uma Naidoo
 • Tytuł oryginału: This Is Your Brain on Food
 • Tłumaczenie: Dawid Czech
 • ISBN Ebooka: 9788382250695, 9788382250695
 • Data wydania: 2021-05-19
 • Identyfikator pozycji: e_21i2
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo JK