Szczegóły ebooka

CHIŃSKA TRANSFORMACJA - Pakiet 2 książek

CHIŃSKA TRANSFORMACJA - Pakiet 2 książek

Bogdan Góralczyk, Andrzej Bolesta

Ebook

1) Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje

WIELKI RENESANS to rewelacyjne studium na temat Quo Vadis Sina? Bogdan Góralczyk prezentuje motywy i aspiracje przywódców Chin w dążeniu do odzyskania „niekwestionowanej i należnej” pozycji pierwszego mocarstwa globu. Wnikliwie omawia ich strategię i taktykę z określeniem głównych symbolicznych jej etapów: 2021, 2035 i docelowego osiągnięcia celu w 2049r. Wyjątkową wartością są niezwykle bogate oryginalne źródła chińskie. Są one przedmiotem głębokiej, krytycznej analizy tego wybitnego politologa i sinologa, potrafiącego trafnie odczytać wieloznaczny sens słów, pojęć i określeń powszechnie tam używanych. Atutem tej pracy jest konfrontacja prezentowanych chińskich ocen z opiniami najwybitniejszych światowych badaczy. Cechą całego wywodu jest obiektywizm. Jestem głęboko przekonany, że ta książka stanie się wydarzeniem. Wróżę jej międzynarodowy rozgłos. Zachęcam, aby stała się „obowiązkową lekturą” dla komentatorów i badaczy współczesnych Chin

Jan Rowiński, emerytowany profesor UW (2002-2013). Absolwent Uniwersytetu Pekińskiego i Instytutu Dyplomatycznego ChRL. Długoletni pracownik MSZ i PISM. W Chinach spędził 16 lat. Redaktor zbiorów dokumentów i materiałów polityki zagranicznej i wewnętrznej ChRL. Autor licznych publikacji w językach polskim, chińskim, angielskim i rosyjskim.

Opowieść o chińskim sukcesie, jakiej jeszcze nie było: Góralczyk przebija się przez mury propagandy i warstwy ogranych schematów, pokazując wewnętrzne kulisy przemian, wątpliwości, paradoksy i kręte ścieżki decyzyjne chińskich elit władzy. Tym przekrojowym opracowaniem, opartym przede wszystkim na nieznanych szeroko źródłach chińskich, zadaje cios nie tylko miernej publicystyce, ale i całemu pokoleniu badaczy Chin współczesnych. No bo co jeszcze można dodać do takiej analizy?

dr Marcin Jacoby, sinolog, autor Chin bez makijażu

Bogdan Góralczyk, jeden z najlepszych europejskich sinologów, przyzwyczaił nas już do rzadkiej wśród akademików umiejętności łączenia pogłębionej wiedzy z przystępnością stylu, ale największą zaletą tej monumentalnej pracy jest imponująca perspektywa badawcza – świadoma, naukowa obserwacja Chin od pierwszego pobytu w nich zaraz po śmierci Mao do dziś. Autor ma więc rzadkie kompetencje, by należycie ocenić politykę Chin i czyni to w najlepszy możliwy sposób: patrząc na Państwo Środka od wewnątrz, przez pryzmat chińskich idiomów, kategorii oraz idei przy jednocześnie bardzo europejskim podejściu krytycznym. Jeżeli chce się spróbować zrozumieć Chiny i pojąć implikacje zamierzonego powrotu Państwa Środka do wiodącej roli na świecie, trzeba przeczytać tę książkę.

dr Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, autor m.in. Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja–Chiny 1991–2014

Bogdan Góralczyk – politolog, sinolog, dyplomata, publicysta. Profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (od 2016 r. dyrektor). Od pierwszej wizyty w Chinach w 1976 r. obserwator i analityk zmian dokonujących się w Państwie Środka oraz w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Tajlandia i Birma – Mjanma, gdzie był ambasadorem), śledzonych metodycznie podczas licznych wyjazdów studyjnych. Prezentowana książka stanowi podsumowanie wiedzy na ten temat i ukazuje się w czterdziestą rocznicę zainicjowania chińskiego programu reform, któremu Autor świadomie towarzyszył.
Inne zainteresowania badawcze: procesy, zmiany i kryzysy na terenie UE, ze specjalnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej i Węgier (z uwagi na znajomość języka i długoletnią służbę dyplomatyczną w tym kraju); kształtujący się nowy ład światowy i wpływ nań ze strony wschodzących rynków.

2) Chiny w okresie transformacji

Książka jest analizą procesu odrodzenia i modernizacji Chin. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania o źródła i następstwa tego procesu, także w wymiarze ogólnoświatowym.

Odrodzenie i modernizacja Chin są jednym z najważniejszych fenomenów współczesności. Sukces lub niepowodzenie Chińczyków nie tylko w znacznym stopniu zaważy na ich przyszłości, lecz także wpłynie na bieg historii świata w XXI wieku. Gdzie tkwią źródła metamorfozy ostatniego ćwierćwiecza po tragicznych doświadczeniach Rewolucji Kulturalnej? Jaki jest charakter i specyfika procesu reform i otwarcia na świat zewnętrzny, zapoczątkowanego przed 28 laty przez Deng Xiaopinga? Na czym polega tajemnica dotychczasowego sukcesu Chin? Jakie są główne zagrożenia? W swojej książce Andrzej Bolesta podejmuje te zagadnienia, nie unikając odpowiedzi na trudne pytania. Nie używa przy tym tak typowej dla omawiania tematyki chińskiej alternatywy: czarne-białe. Jego wywód jest logiczny, rzeczowy, oparty na rzetelnej wiedzy, zdobywanej także w Chinach. Książka ta jest bardzo potrzebna w zrozumieniu tego, co dzieje się dzisiaj w przeżywającym drugą młodość starożytnym Państwie Środka.

Prof. dr hab. Jan Rowiński, Uniwersytet Warszawski

Książka Andrzeja Bolesty jest pierwszą na rynku pozycją, która przybliży polskiemu czytelnikowi istotę obecnych przemian w Chinach. Autor porusza w niej ważne kwestie reform systemowych i polityki rozwojowej, działań umożliwiających Chińskiej Republice Ludowej rozwój społeczno-gospodarczy.

J. E. Yuan Guisen, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

 • Chiny w okresie transformacji
  • OD AUTORA
  • Rozdział 1. POSOCJALISTYCZNA TRANSFORMACJA W AZJI
   • 1.1. Posocjalistyczna transformacja urynkowianie i demokratyzacja?
   • 1.2. Posocjalistyczna transformacja model azjatycki vs. euroazjatycki
   • 1.3. Posocjalistyczna transformacja Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia
   • 1.4. Posocjalistyczna transformacja Chiny
   • 1.5. Model posocjalistycznych reform gospodarczych
   • 1.6. Rozwój, reformy systemowe i przedsiębiorstwa państwowe
  • Rozdział 2. REFORMY SYSTEMOWE I POLITYKA ROZWOJOWA W CHINACH
   • 2.1. Droga przemian rynkowych
   • 2.2. System finansowy
   • 2.3. Polityka inwestycyjna, otwartych drzwi i handlowa
    • 2.3.1. Polityka inwestycyjna
    • 2.3.2. Polityka otwartych drzwi
    • 2.3.3. Polityka handlowa
   • 2.4. Przemiany na obszarach niezurbanizowanych
   • 2.5. Reformy industrialne
  • Rozdział 3. ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY CHIN W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ
   • 3.1. Wzrost gospodarczy
   • 3.2. Walka z ubóstwem
   • 3.3. Programy pomocowe i eliminacji biedy na terenach niezurbanizowanych
   • 3.4. Skutki uboczne transformacji systemowej
  • Rozdział 4. ROLA I POZYCJA PAŃSTWA W POSOCJALISTYCZNEJ TRANSFORMACJI CHIN
   • 4.1. Chiński autorytaryzm a demokracja kolektywna
   • 4.2. Silne przywództwo i kierownicza rola Partii
   • 4.3. Silne państwo i rozwój gospodarczy
   • 4.4. Redefinicja roli państwa i reforma administracyjna
   • 4.5. Ustrój polityczny Chin a perspektywy rozwoju
  • Rozdział 5. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE W CHINACH REFORMY I ZARZĄDZANIE
   • 5.1. Zarządzanie w warunkach transformacji
   • 5.2. Zarządzanie a kultura w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
   • 5.3. Teoria zarządzania a kultura chińska
   • 5.4. Przedsiębiorstwa państwowe stan aktualny
   • 5.5. Zarządzanie chińskimi przedsiębiorstwami państwowymi w warunkach transformacji systemowej
   • 5.6. Przyszłość przedsiębiorstw państwowych w Chinach problemy i wyzwania
  • Rozdział 6. CHIŃSKA GOSPODARKA STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
   • 6.1. Stan aktualny
   • 6.2. Proces posocjalistycznej transformacji
   • 6.3. Perspektywy rozwoju
  • ANEKS
   • 1. Podział administracyjny Chin
   • 2. Najważniejsze wydarzenia w historii Chin
   • 3. Specjalne obszary ekonomiczne
   • 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach (2001 r. i 2002 r.) (10 000 USD)
   • 5. Największe chińskie przedsiębiorstwa
   • 6. Wartość eksportu wybranych państw (w mln USD)
   • 7. Największe gospodarki świata PKB liczony według kursu walutowego (w mld USD 2004 r.)
   • 8. Największe gospodarki świata liczone metodą parytetu siły nabywczej PPP (w mld USD dane szacunkowe za rok 2005, z początku 2006 r.)
   • 9. Wzrost PKB per capita w państwach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (w %)
   • 10. Model 7S
  • Spis tabel, wykresów i map
  • CHINA IN THE TIMES OF TRANSFORMATION
   • Summary
  • Bibliografia
  • Przypisy
 • Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje
  • Dlaczego Chiny?
  • CZĘŚĆ I. Transformacja
   • 1 Źródła modernizacji i reform
   • 2 Pierwszy etap reform: rolnictwo i rynek
   • 3 Drugi etap reform: Chiny zglobalizowane
   • 4 Trzeci etap reform: globalna taśma produkcyjna
   • 5 Druga reforma
   • 6 Asertywne rządy Xi Jinpinga
  • CZĘŚĆ II Konsekwencje
   • 7 Inwentarz transformacji: scena wewnętrzna
   • 8 Inwentarz transformacji: Chiny na scenie globalnej
   • 9 Chiny a Zachód
  • Zakończenie
  • GLOSARIUSZ
  • BIBLIOGRAFIA
 • Tytuł: CHIŃSKA TRANSFORMACJA - Pakiet 2 książek
 • Autor: Bogdan Góralczyk, Andrzej Bolesta
 • ISBN: 978-83-8002-992-7, 9788380029927
 • Data wydania: 2021-05-14
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_21pz
 • Wydawca: Wydawnictwo Akademickie DIALOG