Helion


Szczegóły ebooka

Eucharystia i jedność

Eucharystia i jedność


Nowe wydanie książki, której treść koncentruje się wokół życiodajnej dynamiki Eucharystii urzeczywistniającej jedność. Autor podkreśla ten wymiar celebrowania w liturgii misterium paschalnego Jezusa Chrystusa, jakim jest wyzwolenie człowieka z jego zamykającej go w sobie wewnętrznej niewoli i uzdolnienie go do życia eucharystycznego, tzn. do czynienia daru z siebie i bycia w komunii z innymi. Przeżywana dzięki temu jedność w Ciele Chrystusa, jakim jest Kościół, staje się dla świata znakiem i odpowiedzią na jego niepokój i niepewność wobec rzeczywistości przemijania i śmierci. Ci, którzy żyją Eucharystią, świadczą o jej mocy, która pokonuje każde rozdzielenie, a umieranie przemienia w doświadczenie życia.

Dla właściwego przedstawienia jednoczącej roli Eucharystii Autor biblista odnosi się do pierwotnego zamysłu Boga wobec człowieka oraz do faktu zniekształcenia tego zamysłu przez grzech i do konsekwencji tego faktu. Przybliża też sposób przekazywania przez Kościół tajemnicy Eucharystii w starożytnych tekstach liturgicznych oraz pomaga odkryć dynamikę języka znaków komunikujących tajemnicę, tak aby stawała się ona obecna w całym życiu chrześcijanina, niezależnie od jego stanu i powołania.

Napisana w sposób syntetyczny i językiem możliwie dostępnym dla szerokiego grona odbiorców, bazująca na rzetelnym studium i głębokim doświadczeniu Autora publikacja może stać się pomocą dla pogłębienia tajemnicy Eucharystii i tym samym pełniejszego jej przeżywania zarówno dla kapłanów, jak i dla świeckich. Jej lektura może stać się także zachętą do tego, aby wierzący dali się porwać przez fascynujący głód tej tajemnicy oraz doświadczyli kosztowania jej i sycenia się nią, tzn. by przeżywali to, co ona oznacza: dziękczynienie i chwalenie Boga za moc wydawania siebie.

 • OD AUTORA
 • I JEDNOŚĆ I JEJ UTRATA U POCZĄTKÓW HISTORII ZBAWIENIA
  • 1. Pierwotna jedność
  • 2. Drzewo znajomości dobra i zła
  • 3. Kuszenie. Moment oszukania
  • i zniekształcenia (wizji) rzeczywistości
  • 4. Zaburzenie jedności przez grzech
  • 5. Ludzkie próby budowania jedności: wieża Babel
  • 6. Ludzkie próby budowania jedności: typy systemów politycznych
  • 7. Boża pedagogia na drodze budowania jedności
  • 8. Prawo i świątynia a jedność w Chrystusie
  • 9. Zapowiedź i obietnica pojednania
  • jako dzieła Boga w Nowym Przymierzu
 • II ZBAWCZE DZIEŁO POJEDNANIA
  • 1. Pojednanie dokonane w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa
  • 2. Misterium Chrystusa: obecność w opuszczeniu (Ps 22)
  • 3. Gwałt rozdzielenia i wyrwanie z logiki więzów śmierci (Ps 22)
  • 4. Misterium Chrystusa nasyceniem dla biednych i rozproszonych (Ps 22)
  • 5. Misterium paschalne Jezusa Chrystusa powierzone Kościołowi
  • 6. Ustanowienie Eucharystii znak wyzwolenia i Nowego Przymierza
  • 7. Konsekracja chleba
  • 8. Konsekracja wina Kielich przymierza
 • III WIZJA JEDNOŚCI W TEKSTACH MODLITWEUCHARYSTYCZNYCH
  • 1. Struktura (koncepcyjna) i dynamika modlitw eucharystycznych
  • 2. Bogactwo form i niezmienność istoty
  • 4. Życie z Ducha udzielonego przez Chrystusa życiem nie dla siebie Czwarta modlitwa eucharystyczna aspekt epiklezy
  • 5. Jedność wynikająca z Ofiary Trzecia modlitwa eucharystyczna
  • 6. Jedność spożywających Ciało i Krew ChrystusaDruga modlitwa eucharystyczna
  • 7. Kanon rzymski. Pierwsza modlitwa eucharystyczna
  • 8. Jedność ludu pielgrzymującego Piąta modlitwa eucharystyczna
  • 9. Wewnętrzna przemiana przez pojednanie pierwsza modlitwa eucharystyczna O tajemnicy pojednania
  • 10. Niesienie pojednania w świat Druga modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania
 • IV ZGROMADZENIE EUCHARYSTYCZNE ZNAKIEM URZECZYWISTNIAJĄCYM JEDNOŚĆ
  • 1. Liturgia miniaturą życia chrześcijańskiego
  • 2. Zgromadzenie
  • 3. Doświadczenie inności, nieprzyjaźni pojednanie
  • 4. Zgromadzenie liturgiczne okazją przeżywania Chrystusowej zasady jedności
  • 5. Rola przewodniczącego liturgii oraz pełniących inne posługi i funkcje
  • 6. Eucharystia i kapłaństwo
  • 7. Eucharystia i małżeństwo (rodzina)
  • 8. Eucharystia i dziewictwo
  • 9. Maryja Matka zgromadzenia
 • V WYMOWA I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYBRANYCH ELEMENTÓW CELEBRACJI EUCHARYSTII
  • 1. Uwagi natury ogólnej
  • 2. Akt pokutny
  • 3. Proklamacja i słuchanie słowa Bożego w liturgii eucharystycznej
  • 4. Składanie ofiar: odpowiedź na dar
  • 5. Przeistoczenie i następująca po nim aklamacja
  • 6. Doksologia punkt kulminacyjny
  • 7. Znak pokoju
  • 8. Komunia Święta znak przyjmowania
  • 9. Rozesłanie. Eucharystia w życiu
  • niesienie znaku jedności
 • SKRÓTY
 • BIBLIOGRAFIA
 • Aneks 1
 • Teksty patrystyczne
  • DIDACHE
  • NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
  • fragmenty
  • DO DIOGNETA
  • fragmenty
  • JUSTYN MĘCZENNIK, APOLOGIA
  • fragmenty
 • Aneks 2
 • modlitwy eucharystyczne
  • PREX EUCHARISTICA I
  • DE RECONCILIATIONE
  • PREX EUCHARISTICA II
  • DE RECONCILIATIONE
  • MODLITWA EUCHARYSTYCZNAZ TRADYCJI APOSTOLSKIEJ św. hipolita
 • SŁOWNIK
 • INDEKS BIBLIJNY