Helion


Szczegóły ebooka

 
Jak dobrze być razem

Jak dobrze być razem


Czy zdarza ci się czasem pomyśleć: Nie warto polegać na innych? A może unikasz silnego zaangażowania w relacje i marzysz o pełnej niezależności? Żyjemy w czasach, w których królują autonomia i samowystarczalność. Wmawia się nam, że niezależność jest najważniejsza. Ale czy przez to nie stajemy się czasem coraz bardziej samotni? Intuicyjnie zdajemy sobie sprawę, że to solidarność i wzajemna pomoc dają nam niezbędne oparcie. Gdy czujemy moc wsparcia płynącą od naszych bliskich, stajemy się silniejsi i mądrzejsi, a co więcej, lepiej funkcjonujemy. Więzi międzyludzkie sprawiają też, że jesteśmy szczęśliwi i spełnieni. Tak, nasze życie zależy od rozwiniętej zdolności bycia w relacji z innymi, w tym zwłaszcza z najbliższymi. Dowiedz się, jak tworzyć wokół siebie sieci wsparcia, jakie cechy warto w sobie pielęgnować, by być wspieranym i dawać oparcie innym, i jak wychowywać dzieci umiejące z tego korzystać. Pomogą ci w tym autorzy tej książki: Rébecca Shankland, psycholożka specjalizująca się w umiejętnościach społeczno-emocjonalnych, i Christophe André, psychiatra i psychoterapeuta zajmujący się w zaburzeniami emocjonalnymi. Z ich pomocą uda ci się zbliżyć do innych ludzi i wzmocnić łączące was więzi, byście mogli czerpać z siebie nawzajem.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Wpro­wa­dze­nie. Dla­czego warto inte­re­so­wać się współ­za­leż­no­ścią?
  • Obawy i prze­szkody na dro­dze do współ­za­leż­no­ści
  • Czy wza­jemna zależ­ność to naj­lep­szy spo­sób na roz­wi­nię­cie skrzy­deł?
  • Sko­rzy­staj z pomocy  bo pęk­niesz!
  • Nie­bez­pie­czeń­stwa nad­mier­nego indy­wi­du­ali­zmu
  • Nie poświę­cać indy­wi­du­al­no­ści dla zbio­ro­wo­ści i nie poświę­cać zbio­ro­wo­ści dla indy­wi­du­al­no­ści!
 • 1. Od przy­wią­za­nia do auto­no­mii
  • Czy małe dzieci wyma­gają czę­stego nosze­nia?
  • Co trzeba wie­dzieć o przy­wią­za­niu
  • Potrzeba kon­taktu, nie­zbęd­ność fizycz­nej bli­sko­ści
  • Bez­pie­czeń­stwo emo­cjo­nalne u pod­staw auto­no­mii i kształ­ce­nia
  • Przy­wią­za­nie do nauczy­cieli rów­nież sprzyja roz­wo­jowi w szkole
  • Dobro­czynny wpływ bli­skich rela­cji na zdro­wie
 • 2. W poszu­ki­wa­niu zło­tego środka w rela­cji
  • Moment ludzki  klu­czowy i cenny
  • Obawa przed wyklu­cze­niem  bar­dzo roz­po­wszech­niony nie­po­kój
  • Zależ­ność emo­cjo­nalna czy kon­struk­tywne przy­wią­za­nie?
  • Kwe­stio­na­riusz oceny poziomu pozy­tyw­nej współ­za­leż­no­ści
  • Kiedy pro­sić o pomoc lub ją przyj­mo­wać?
  • Altru­izm  współ­dzie­lone korzy­ści
  • Bycie rodzi­cem  mię­dzy zależ­no­ścią a niezależ­no­ścią
  • Twoje doświad­cze­nia nie są odosob­nione  wspól­nota czło­wie­czeń­stwa
  • Rów­no­waga w związku
 • 3. U pod­staw pozy­tyw­nej współ­za­leż­no­ści
  • Więź spo­łeczna  każ­demu według jego potrzeb
  • Empa­tia u pod­staw więzi zaufa­nia
  • Kom­pe­ten­cje, dzięki któ­rym lepiej się doga­du­jemy
  • Rola pozy­tyw­nych emo­cji
  • W szkole: współ­praca czy współ­za­wod­nic­two?
  • Do czego przy­daje się samo­ocena w rela­cji?
 • 4. Pie­lę­gno­wa­nie trwa­łych kon­struk­tyw­nych rela­cji
  • Pie­lę­gno­wa­nie pozy­tyw­nej współ­za­leż­no­ści w dziecku
  • Uważna obec­ność i zdol­ność zaopie­ko­wa­nia się
  • Przyj­mo­wać i podzie­lać wdzięcz­ność
  • Pie­lę­gno­wa­nie rela­cji w związku
  • To, co nadaje życiu sens
  • Zaan­ga­żo­wa­nie soli­dar­no­ściowe na miarę
  • Opie­rać się na już ist­nie­ją­cych siłach cha­rak­teru
  • Pozy­tywna współ­za­leż­ność nie koń­czy się na rela­cjach mię­dzy­ludz­kich
 • Pod­su­mo­wa­nie. Korzy­sta­nie z pomocy jest głę­boko ludz­kie!
  • Przy­wią­za­nie jest nor­malne, natu­ralne i konieczne
  • Umie­jęt­ność pro­sze­nia o pomoc spra­wia, że nasze życie staje się bogat­sze i szczę­śliw­sze
  • Gdy nie podej­mu­jemy wysiłku, nasze więzi ubo­żeją, a my razem z nimi
  • Świa­do­mość wza­jem­nej zależ­no­ści uła­twia zaan­ga­żo­wa­nie, dzięki któ­remu nasze życie na ziemi staje się pięk­niej­sze
  • Nasze spo­łe­czeń­stwo prze­ce­nia nie­za­leż­ność
  • Przyj­mo­wa­nie pomocy sta­nowi część współ­za­leż­no­ści i warto to zaak­cep­to­wać
  • I co teraz?
 • Przy­pisy