Helion


Szczegóły ebooka

Rozwój praw obywatelskich w świetle polityki migracyjnej państwa polskiego

Rozwój praw obywatelskich w świetle polityki migracyjnej państwa polskiego

Monografia ukazuje rozwój praw obywatelskich w świetle polityki państwa polskiego ujęty w cztery rozdziały. Treści pierwszego rozdziału przybliżają uwarunkowania historyczne, polityczne, społeczne i instytucjonalne podjętego zagadnienia. Rozważania rozdziału drugiego obejmują zagadnienia związane z oddziaływaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej na status jednostki w państwie polskim. Trzeci i czwarty rozdział odnosi się do instytucji i regulacji polskiego systemu prawnego w podjętym zakresie. 

Książka jest wynikiem kontynuacji badań autorki nad statusem obywateli i cudzoziemców w Polsce. Obecnie, zważywszy na doniosłość problemu, koncentruje się jednak na ukazaniu ewolucji praw obywatelskich w Polsce w świetle zachodzących procesów ostatnich blisko trzydziestu lat, zapoczątkowanych przemianami ustrojowymi, otwarciem granic, rozwijaniem współpracy międzynarodowej, szczególnie tej realizowanej w ramach Unii Europejskiej, w świetle polityki migracyjnej państwa.
Analiza tematu pracy ukazuje stan prawny dotyczący sytuacji obywateli i cudzoziemców w państwie polskim. Z tego powodu posiada charakter prawniczy. Jednakże zważywszy na zaprezentowanie oddziałujących czynników politycznych i demograficznych, uwzględnia również wiedzę z zakresu innych nauk społecznych.

Skróty 7

Wstęp 9

Rozdział 1

Uwarunkowania historyczne, polityczne, społeczne i instytucjonalne13

1.1. Kształtowanie polityki migracyjnej państwa polskiego15

1.2. Instytucje odpowiedzialne za sprawy migracji 29

1.3. Uzyskanie przez Polskę statusu „kraju bezpiecznego” 32

Rozdział 2

Oddziaływanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej na status jednostki w państwie polskim 37

2.1.Europeizacja polskiego prawa 46

2.2. Oddziaływanie rynku wewnętrznego i jego swobód 53

2.2.1. Rynek wewnętrzny i zakres jego swobód 54

2.3. Obywatelstwo UE 63

2.4. Wspólna polityka azylowa UE 69

Rozdział 3

Status obywatela i cudzoziemca w systemie polskiego prawa w świetle konstytucyjnych wartości 79

3.1. „Dobro wspólne” a wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 84

3.2. „Bezpieczeństwo” a wolności , prawa i obowiązki człowieka i obywatela 89

3.2.1. „Bezpieczeństwo” a wolności i prawa człowieka i obywatela 93

3.2.2. „Bezpieczeństwo” a obowiązki człowieka i obywatela 98

3.3. Pozostałe wartości a wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 100

3.4. Konstytucyjny status obywateli i cudzoziemców 101

Rozdział 4

Ewolucja praw obywatelskich – wybrane zagadnienia węzłowe 115

4.1. Rozwój wolności i praw osobistych oraz politycznych 118

4.2. Rozwój praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych 128

4.3. Inne wybrane wolności i prawa obywatelskie 146

4.4. Podstawowe obowiązki obywatela i cudzoziemca 149

Wnioski151

Wykaz literatury154

 

  • Tytuł: Rozwój praw obywatelskich w świetle polityki migracyjnej państwa polskiego
  • Autor: Katarzyna Chrostowska-Malak
  • ISBN Ebooka: 978-83-8156-202-7, 9788381562027
  • Data wydania ebooka: 2021-05-27
  • Identyfikator pozycji: e_2221
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej