Szczegóły ebooka

Znajdź spokój wewnętrzny. Pomoc dla DDD i DDA w odzyskaniu emocjonalnej trzeźwości

Znajdź spokój wewnętrzny. Pomoc dla DDD i DDA w odzyskaniu emocjonalnej trzeźwości

Ebook

Ta książka jest przeznaczona dla każdego, kto doświadczywszy życia w dysfunkcyjnym domu, chciałby wreszcie odnaleźć spokój wewnętrzny i zacząć prowadzić zrównoważone życie. Dowolne cierpienie związane z relacją międzyludzką, którego doświadczyłeś i którego wciąż kurczowo się trzymasz, może sprawić, że odnajdziesz się na stronicach tej książki. W moim przypadku był to nałóg ojca, rozwód rodziców i ból, który zdarzenia te zostawiły po sobie () Innymi przykładami są zaniedbanie, maltretowanie fizyczne lub emocjonalne, przebywanie na co dzień z osobą chorą umysłowo albo przedłużająca się separacja. Życie w dysfunkcyjnej rodzinie zawsze odciska na człowieku bolesne piętno, a urazy emocjonalne mają negatywny wpływ nie tylko na umysł i serce, ale i na ciało. Przewlekły stres zapisuje się w naszym wnętrzu, odcinając nas od siebie samych i utrudniając zadbanie o własny dobrostan emocjonalny. Dodatkowo choć często czujemy, że coś jest nie tak, nie potrafimy określić, skąd bierze się trawiące nas poczucie pustki i niepokoju. Dzięki tej książce zlokalizujesz źródła swojego bólu i uwolnisz się emocjonalnie od współuzależnienia. Zaczniesz lepiej rozumieć swój wewnętrzny świat, nauczysz się tolerować własne emocje i odzyskasz utracony spokój i równowagę, pozwalającą ci prowadzić satysfakcjonujące życie. Dr Tian Dayton, doświadczona psychoterapeutka, posługując się wynikami badań z zakresu neuronauk, w szczegółowy i pomocny sposób wyjaśnia, jak powstają rany serca, umysłu i ducha oraz co trzeba zrobić, aby się zagoiły, a także przedstawia strategie wychodzenia z traumy. Każdy, kto chce zmienić bieg swojego życia i przerwać międzypokoleniowy łańcuch, dowie się z tej książki, jakie działania powinien podjąć, by odnaleźć własną ścieżkę do równowagi emocjonalnej. Autorka o sobie Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika (DDA), które w wieku 23 lat zakochało się w innym DDA. () Zakochanie się w mężu przyszło mi bardzo łatwo. Nie wiem, czy zabrało więcej niż sześć sekund. Żyć długo i szczęśliwie to było jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć, jakiego się kiedykolwiek podjęłam, i jedna z najlepszych rzeczy, na jakie kiedykolwiek się porwałam. Bliskość z towarzyszącymi jej uczuciami bezbronności i zależności wyciągnęła na powierzchnię wszystkie moje lęki, niezagojone rany oraz rozpaczliwą nadzieję, którą w sobie nosiłam. () W momencie ślubu byliśmy parą idealistycznych poranionych ludzi poszukujących przyszłości. () Rzuciliśmy się sobie w ramiona jako sterani życiem dwudziestotrzy-, dwudziestoczterolatkowie. Oboje byliśmy świadkami, jak rozpadały się małżeństwa naszych rodziców, jak nasi ukochani rodzice zagłębiali się powoli w koszmarze alkoholizmu, a nasze szczęśliwe ongiś rodziny zapadały się od środka.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Wstęp
  • Jak doświad­cze­nia stają się bio­lo­gią, a bio­lo­gia doświad­cze­niami
  • Odczu­cie poja­wia się przed myślą
  • Natu­ral­nie pra­gniemy wię­cej przy­jem­no­ści i mniej bólu
  • Moja histo­ria
 • Roz­dział 1
  • Naj­pierw były uczu­cia
  • Zna­le­zie­nie swo­jego ter­mo­statu emo­cjo­nal­nego
  • Trzeba dwojga do bycia jed­nym
  • Roz­wój poczu­cia toż­sa­mo­ści
  • Dopro­wa­dza­nie do rów­no­wagi umy­słu myślą­cego i umy­słu czu­ją­cego
  • Emo­cje nie­ko­niecz­nie są tym samym co uczu­cia
  • Zwią­zek emo­cji z dzia­ła­niem
  • Nie­od­czute emo­cje z dzie­ciń­stwa
  • Prze­jawy trzeź­wo­ści emo­cjo­nal­nej
  • Prze­jawy braku trzeź­wo­ści emo­cjo­nal­nej
  • Spo­soby docho­dze­nia do rów­no­wagi
 • Roz­dział 2
  • Jak ciało prze­cho­wuje emo­cje
  • Droga wyj­ścia
  • Jak emo­cje prze­miesz­czają się w ciele
  • Uzdra­wia­jąca siła dotyku
 • Roz­dział 3
  • Neu­rony lustrzane
  • Zwią­zek mię­dzy przy­wią­za­niem a nie­za­leż­no­ścią
  • Doświad­cze­nie staje się cia­łem: jak two­rzą się połą­cze­nia ner­wowe w ukła­dzie lim­bicz­nym
 • Roz­dział 4
  • Język emo­cjo­nalny wyła­nia się z wcze­snego przy­wią­za­nia
  • Zna­cze­nie inte­rak­cji pod­czas napra­wia­nia szkody
  • Depry­wa­cja. Kiedy zanie­dba się szcze­bio­ta­nie
 • Roz­dział 5
  • Ogra­ni­czony sto­pień roz­woju mózgu dziecka może być dla niego zagro­że­niem
  • Czy każda rodzina jest dys­funk­cyjna  czy raczej na doświad­cza­nie stresu wpływa doj­rza­łość dziecka?
  • Wiel­kie oczy
  • Pro­wa­dze­nie dzien­nika
 • Roz­dział 6
  • Reguły i sche­maty w rodzi­nach, które doświad­czyły traumy inter­per­so­nal­nej
  • Gdy do sys­temu rodzin­nego wkra­cza używka
  • Więzi trau­ma­tyczne
  • Nie wia­domo, jak jest nor­mal­nie
  • Kiedy ból dzie­ciń­stwa ujaw­nia się w doro­sło­ści
  • Prze­kła­da­nie uczuć na słowa
 • Roz­dział 7
  • Co rozu­miem przez traumę inter­per­so­nalną
  • Nie­prze­two­rzone doświad­cze­nie
  • Dere­gu­la­cja układu lim­bicz­nego przez traumę inter­per­so­nalną
  • Dwa w jed­nym
  • Trauma i zmy­sły: dla­czego trauma prze­nika do układu lim­bicz­nego
  • Cechy traumy i traumy inter­per­so­nal­nej
 • Roz­dział 8
  • Czym jest zale­cza­nie się i dla­czego do niego docho­dzi?
  • Uza­leż­nie­nie a kora przed­czo­łowa
  • W jaki spo­sób zacho­wa­nia KOM­PUL­SYWNE zaczy­nają żyć wła­snym życiem
  • Kiedy bole­sne uczu­cia nie są odczu­wane i inte­gro­wane
  • Dąże­nie do przy­jem­no­ści i uni­ka­nie bólu
  • Rów­no­wa­że­nie układu lim­bicz­nego  uzdro­wie­nia potrze­buje i psy­chika, i ciało
 • Roz­dział 9
  • Odpor­ność życiowa DDA
  • Postawy odpor­nych
  • Cechy odpor­nych ludzi
  • Jak pie­lę­gno­wać odpor­ność życiową
 • Roz­dział 10
  • Trzy rodzaje pamięci: jawna, nie­jawna i czu­ciowa
  • Toro­wa­nie: jak powstają odru­chy
 • Roz­dział 11
  • Zobiek­ty­wi­zo­wa­nie sie­bie
  • Che­miczne czą­steczki łącz­no­ści
  • Rela­cje bywają korzystne lub nie­ko­rzystne dla orga­ni­zmu
  • Prze­nie­sie­nie: jak nakła­damy wczo­raj­szy ból na dzi­siej­szy zwią­zek
  • Pod­tekst emo­cjo­nalny  meta­emo­cje
  • Korzy­sta­nie z rela­cji do uzdra­wia­nia sie­bie  jak zmie­nić złe nawyki na lep­sze
  • Zapach i smak intym­no­ści
 • Roz­dział 12
  • Wnuki nałogu i traumy
  • Porady wycho­waw­cze doty­czące zdol­no­ści auto­re­gu­la­cji u dzieci
  • Mów do dziecka
  • Miej pozy­tywne ocze­ki­wa­nia co do dziecka
  • Buduj umie­jęt­no­ści emo­cjo­nalne i inter­per­so­nalne
 • Roz­dział 13
  • Odro­bina histo­rii
  • Zwią­zek współ­uza­leż­nie­nia z traumą dzie­cięcą: dla­czego współ­uza­leż­nie­nie odbiera czło­wie­kowi toż­sa­mość
  • Opieka
  • Stres a kobiety
 • Roz­dział 14
  • Nauka patrze­nia
  • Dla­czego chcemy szyb­kiego pocie­sze­nia i co staje na dro­dze do naszej prze­miany?
  • Jak umysł myślący odwraca uwa­run­ko­wa­nie reak­cji lęko­wej
  • Strach i utrzy­ma­nie się przy życiu
  • Błędne koło stra­chu
 • Roz­dział 15
  • Lęk  zabu­rze­nie ega­li­tarne
  • Depre­sja
  • Depre­sja a stres
  • Prze­miana stresu
  • Pod­ję­cie odpo­wied­niego dzia­ła­nia
 • Roz­dział 16
  • Gniew prze­miesz­czony lub prze­nie­siony
  • Gniew ukryty czy odszcze­piony
  • Wście­kłość, czyli wro­gie prze­ję­cie mózgu
  • Uza­leż­nie­nie od adre­na­liny  bio­lo­gia prze­mocy
  • Uspo­ka­ja­nie burzy lim­bicz­nej
  • Stra­te­gie opa­no­wa­nia gniewu
 • Roz­dział 17
  • Kiedy pozwo­lić na natu­ralny bieg rze­czy
  • Żałoba po daw­nych stra­tach
  • Żałoba zwią­zana z nało­giem
  • Żałoba zwią­zana z roz­wo­dem
  • Żałoba a używki
  • Co może wywo­ły­wać dozna­nia żałoby
  • Nie­ade­kwatne próby radze­nia sobie z żałobą
  • Sta­dia natu­ral­nego pro­cesu żałoby
 • Roz­dział 18
  • Zastą­pić dobrą matkę
  • Sub­telna sztuka uko­je­nia: nauka umie­jęt­no­ści auto­re­gu­la­cyj­nych
 • Roz­dział 19
  • Potęga zabawy
  • Więk­sze mózgi dzięki zaba­wie
  • Śmiech
  • Mózg pijany śmie­chem
  • Kre­atyw­ność
  • Twór­czy nurt
 • Roz­dział 20
  • Mity naro­słe wokół wyba­cza­nia
  • Zadość­uczy­nie­nie  praca z dzie­wią­tym kro­kiem
  • Listy
 • Roz­dział 21
  • Nauka w tan­de­mie z reli­gią
  • Potęga modli­twy
  • Wypeł­nia­nie dziury w kształ­cie Boga
 • Roz­dział 22
  • Struk­tura two­jego śro­do­wi­ska leczą­cego
  • Pro­gramy 12 kro­ków i grupy wspar­cia
  • Tera­pia indy­wi­du­alna
  • Tera­pia gru­powa/psy­cho­drama
  • Pogo­dze­nie się z tym, że coś być może na zawsze prze­pa­dło
  • Oddzie­le­nie prze­szło­ści od teraź­niej­szo­ści
  • Prze­two­rzone i zin­te­gro­wane urazy stają się naszą siłą
 • Roz­dział 23
  • Są zdolni do auto­re­flek­sji  biorą życie w swoje ręce
  • Biorą odpo­wie­dzial­ność za swoje postawy
  • Mają cele i zmie­rzają do ich reali­za­cji
  • Świa­do­mie pie­lę­gnują dobre nawyki
  • Mają solidne gra­nice
  • Są świa­domi swo­ich nie­do­stat­ków i nie­po­ko­jów
  • Uni­kają nie­po­trzeb­nych kon­flik­tów, ale w razie koniecz­no­ści potra­fią być sta­now­czy
  • Mają reali­styczne ocze­ki­wa­nia wobec życia
  • Biorą odpo­wie­dzial­ność za swój nastrój
  • Wyznają pozy­tywne war­to­ści i kie­rują się nimi w życiu
  • Są wdzięczni i potra­fią doce­nić to, co przy­nosi życie
  • Pod­trzy­mują silne sieci kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich
  • Są aktywni, włą­czają się w życie
  • Czę­sto mają pozy­tywny sys­tem prze­ko­nań
  • Żyją w teraź­niej­szo­ści
  • Mają zrów­no­wa­żony i doj­rzały ogląd życia
 • Biblio­gra­fia
 • O autorce
 • Tytuł: Znajdź spokój wewnętrzny. Pomoc dla DDD i DDA w odzyskaniu emocjonalnej trzeźwości
 • Autor: Tian Dayton
 • Tytuł oryginału: EMOTIONAL SOBRIETY
 • Tłumaczenie: Dariusz Rossowski
 • ISBN: 9788382250732, 9788382250732
 • Data wydania: 2021-06-16
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_223g
 • Wydawca: Wydawnictwo JK