Szczegóły ebooka

HISTORIA PERSJI - pakiet 3 książek

HISTORIA PERSJI - pakiet 3 książek

Bogdan Składanek

Ebook

1) Historia Persji - Tom I - Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów

Persja, obecnie Iran, odgrywała w odległej przeszłości ważną rolę w dziejach Azji Środkowej i Zachodniej, a także w basenie Morza Śródziemnego. Po pokonaniu Syrii i Babilonii, rywalizując przez stulecia z Grecją, Rzymem i Bizancjum, kraj ten zdobył trwałą pozycję w geopolitycznych układach tej części świata. Wielowiekowa historia Persji to okresy świetności i chwały, ale także czasy mroku i upadku.

Pierwszy tom obejmuje okres od czasów przedaryjskich do najazdu Arabów w VII wieku. Książka kładzie nacisk na historię polityczną, ale uwzględnia również znaczenie religii i spraw gospodarczych. W aneksie do książki zawarto tłumaczenie i historyczno-filologiczny komentarz perskich inskrypcji klinowych dotyczących dziejów Persji tego okresu.

2) Historia Persji - Tom II - Od najazdu arabskiego do końca XV wieku

Drugi tom Historii Persji obejmuje okres od najazdu Arabów, który zakończył się w połowie VII w. n. e. obaleniem dynastii Sasanidów i zniszczeniem państwa perskiego, aż do końca XV w., gdy Safawidzi, sturczony ród pochodzenia kurdyjskiego, założył nową dynastię i odbudował państwo perskie w jego dzisiejszych granicach.

Utraciwszy niezależność w VII wieku, Irańczycy po kilkudziesięciu latach kalifackiej okupacji przystąpili do systematycznej odbudowy utraconej niepodległości czyniąc to metodycznie i posuwając się krok po kroku w stronę wytyczonego celu. Wyzwalając się spod obcej dominacji, utworzyli na terenie dawnej Persji niezależne od kalifatu państwa irańskie, które nie nawiązywały do dawnej, przedmuzułmańskiej tradycji, lecz godziły się z nowym, teraz muzułmańskim ładem. Proces ten, rozciągnięty w czasie, który był w swej istocie bardzo złożonym wydarzeniem w dziejach Persji, o ogromnym znaczeniu politycznym i kulturowym, jest głównym tematem prezentowanej pozycji.

3) Historia Persji - Tom III - Od Safawidów do II wojny światowej (XVI - poł. XX w.)

Trzeci tom „Historii Persji” obejmuje okres od pojawienia się na scenie politycznej w XIV w. tureckiego rodu Safawidów, przywódców szyickiego zakonu Kyzyłbaszy, później założycieli dynastii, która w XVI w. odbudowała, po kilku stuleciach państwowego i dzielnicowego rozbicia, państwo perskie w jego dzisiejszych granicach.

Persja, jako nowo powstałe państwo, dzięki politycznym talentom pierwszych Safawidów w ciągu kilku dekad ugruntowała swoją pozycję i stała się, po przeprowadzeniu na przełomie XVI i XVII w. szeregu reform w administracji i przebudowie perskiego społeczeństwa, na tyle silnym państwem, że mogła stanąć w szranki z Turcją Osmańską i Rosją jako ich równorzędny partner. Oba te stulecia to złoty okres w dziejach Persji, ale na przełomie XVII i XVIII w. następuje polityczne i gospodarcze załamanie, tak że w XVIII w. państwu grozi rozbiór między Rosję, Turcję i najeźdźców z Afganistanu. I chociaż do tego nie doszło, Persja nie odzyskała już dawnej świetności.

W XIX stuleciu kraj staje się obiektem infiltracji zachodniego kapitału. Głównymi konkurentami były Rosja i Wielka Brytania. Tylko rywalizacji tych potęg o wpływy Persja zawdzięcza, że jako jeden z niewielu krajów azjatyckich zachowała niepodległość. W okresie między dwoma wojnami światowymi Persja modernizowała się pod rządami Rezy Szaha. Proces ten zahamowała II wojna światowa i okupacja przez wojska alianckie i radzieckie. Tom zamykają wydarzenia z tego właśnie okresu.

Bogdan Składanek jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą historii Iranu na Wydziale Orientalistycznym UW, autorem wielu publikacji na temat średniowiecznej Persji.

 • Historia Persji - tom 1
  • Wstęp
  • WYKAZ SKRÓTÓW
  • CZĘŚĆ I. PRZED ACHEMENIDAMI
   • ROZDZIAŁ 1. ZARYS GEOGRAFII HISTORYCZNEJ
   • ROZDZIAŁ 2. NIM PRZYSZLI ARIOWIE
    • Źródła
    • Wschodni Iran i Azja Środkowa przed przybyciem Ariów
    • Zachodni Iran
   • Państwa w Azji Zachodniej i w Iranie przed przybyciem Ariów
    • Elam
   • ROZDZIAŁ 3. ARIOWIE W IRANIE
    • Źródła
    • Wyłonienie się Ariów
    • Wewnętrzny podział Ariów. Drogi ich migracji
    • Praojczyzna Ariów
    • Początek migracji Ariów. Opanowanie Indii
    • Wschodni Iran. Społeczeństwo wyznawców Awesty
    • Ariowie w zachodnim Iranie. Mitanni
   • ROZDZIAŁ 4. POCZĄTKI IRAŃSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI. MEDIA I MEDOWIE
    • Źródła
    • Początki aryjskiej dominacji w późniejszej Medii
    • Asyria i zachodni Iran
    • Powstanie państwa Medów
    • Kimmeriowie i Scytowie
    • Niezależna Media
    • Pokonanie Asyrii. Sojusz z Babilonią
    • Media mocarstwem
    • Bunt Cyrusa i upadek Medii
  • CZĘŚĆ II. OD ACHEMENIDÓW DO PARTÓW
   • ROZDZIAŁ 5. ŹRÓDŁA DO EPOKI ACHEMENIDÓW
   • ROZDZIAŁ 6. FORMOWANIE SIĘ ACHEMENIDZKIEGO IMPERIUM
    • Wojna z Lidią i Babilonią
    • Scytowie. Kambyzes II następcą Cyrusa II
    • Bunt maga Gaumaty. Objęcie władzy przez Dariusza, syna Wisztaspy
    • Starożytna Wiosna Ludów. Powstania przeciwko Achemenidom
    • Podboje Dariusza II: Indie i kraj Scytów
   • ROZDZIAŁ 7. PERSJA I ŚWIAT HELLEŃSKI
    • Przygotowania do pierwszej wojny z Grekami
    • Wojna Persów z Grekami (492-90)
    • Bitwa na Maratonie
    • Druga wojna Persji z Grekami. Wyprawa Kserksesa
    • Termopile
    • Bitwa morska koło Salaminy
   • ROZDZIAŁ 8. PERSJA I GRECJA PO SALAMINIE
    • Persja w odwrocie
    • Zmiany polityczne w Persji
    • Persja i Grecy po drugiej wojnie. Pokój Kalliasa
   • ROZDZIAŁ 9. PAŃSTWO ACHEMENIDÓW
    • Podział administracyjny
    • Sprawy gospodarcze
    • Podstawowe jednostki wagi w systemie perskim:
    • Organizacja robót na zlecenie dworu
    • Wierzenia Persów
   • ROZDZIAŁ 10. PANOWANIE DARIUSZA II OCHOSA
    • Persja a wojna peloponeska
    • Rebelia Cyrusa Młodszego
    • Wojna ze Spartą i pokój
   • ROZDZIAŁ 11. KONIEC RZĄDÓW ACHEMENIDÓW
    • Bunt satrapów w Azji Mniejszej
    • Ostatnie dni chwały. Rządy Artakserksesa III
    • Najazd Aleksandra Macedońskiego
   • ROZDZIAŁ 12. PANOWANIE GREKÓW. ALEKSANDER WIELKI I SELEUCYDZI
    • Źródła
    • Persja od zamachu na Dariusza III do śmierci Aleksandra
    • Powstanie państwa Seleucydów
    • Ustrój
    • Kres rządów greckich
   • ROZDZIAŁ 13. POWRÓT IRAŃCZYKÓW DO WŁADZY. PARTOWIE
    • Źródła
    • Początki partyjskiej dynastii Arsacydów
    • Stosunki Persji z Rzymem. Wojny o Armenię i Mezopotamię
    • Dążenie Rzymu do podporządkowania Persji
    • Rzut oka na kulturę za Partów
    • Stosunki wewnętrzne
    • Ostatni szachowie i upadek dynastii
  • CZĘŚĆ III. SASANIDZI
   • ROZDZIAŁ 14. POCZĄTKI RODU I DYNASTII SASANIDÓW
    • Źródła
    • Budowanie fundamentów państwa. Ardaszir I
    • Kuszanowie
    • Szapur I i pierwsza wojna Sasanidów z Rzymem
    • Zoroastryzm religią państwową. Początki klerykalizacji państwa
   • ROZDZIAŁ 15. LATA STABILIZACJI. OD SZAPURA II DO JAZDGIRDA I
    • Persja u szczytów potęgi
    • Lata niepewności
    • Pokój na zachodniej granicy
    • Bahram Gur i Jazdgird II
    • Kryzys władzy. Heftalici
   • ROZDZIAŁ 16. SPOŁECZEŃSTWO PERSKIE. KONFLIKTY WEWNĘTRZNE
    • Ustrój społeczny i polityczny
    • Organizacja państwa. Miasta
    • Powstanie Mazdaka
   • ROZDZIAŁ 17. ZŁOTY WIEK I UPADEK PAŃSTWA. OD CHOSROWA I DO JAZDGIRDA III
    • Przebudowa państwa za Chosrowa I Nieśmiertelnego
    • Reforma w wojsku
    • Zmiany w administracji
    • Podsumowanie reformatorskiej działalności Chosrowa I
    • Polityka zagraniczna. Wojny z Bizancjum, z Turkami i o Jemen
    • Ostatni z wielkich: Hormizd IV i Chosrow II
    • Upadek dynastii i państwa
   • ROZDZIAŁ 18. NAJAZD ARABÓW I UPADEK PERSJI
    • Źródła
    • Arabowie. Stosunki wewnątrz arabskiej społeczności.
    • Hidżaz przed islamem
    • Prorok Muhammad
    • Walka o zjednoczenie Arabów
    • Stosunki persko-bizantyjskie
    • Ekspansja islamu i podbój Persji (632-661)
  • ANEKS
  • DYNASTIE
  • WYBRANA BIBLIOGRAFIA[43]
  • PRZYPISY
 • Historia Persji - tom 2
  • WSTĘP
   • Transkrypcja
   • Ważniejsze źródła: od najazdu Arabów do końca epoki Seldżuków
   • Ważniejsze źródła: od wystąpienia Seldżuków do upadku Timurydów
  • CZĘŚĆ I. POD WŁADZĄ KALIFATU
   • ROZDZIAŁ 1. NAJAZD ARABÓW
    • Sytuacja polityczna przed najazdem
    • Podbój Persji: Qadisijja, Madain, Dżalula, Nehawand
    • Po Nehawandzie. Drugi etap podboju
    • Zdobycie Transoksanii
   • ROZDZIAŁ 2. KALIFAT UMAJJADÓW
    • Początek okupacji
    • Dwie społeczności: od wrogości do zgody. Mawali
    • Tworzenie administracji
    • Podatki
   • ROZDZIAŁ 3. PIERWSZE KROKI W STRONĘ NIEPODLEGŁOŚCI
    • Rzut oka na stytuację polityczną
    • Opozycja abbasydzka i imamici
    • Powstanie Bihafarida
    • Kreowanie przywódcy Irańczyków: Abu Muslim
    • Wojna domowa Abbasydów z Umajjadami
   • ROZDZIAŁ 4. KALIFAT ABBASYDÓW
    • Polityka i stosunki wewnętrzne za Abbasydów
    • Wojsko
    • Podatki
    • Nadania lenne i beneficja typu iqta
    • Irańczycy i Arabowie. Kultura i cywilizacja perska w kalifacie
   • ROZDZIAŁ 5. IRAN POD WŁADZĄ ABBASYDÓW WALKA O NIEZAWISŁOŚĆ
    • Współdziałanie z nową władzą
    • Powstania w północnym Iranie
    • Irańczycy na dworze Abbasydów
    • Powstanie Rafi b. Lajsa w Mawarannahrze i jego następstwa
    • Trzecia wojna domowa w kalifacie: al-Mamun versus al-Amin
    • Druga próba opanowania kalifatu przez Irańczyków
  • CZĘŚĆ II. ROZPAD TERYTORIALNY KALIFATU. PIERWSZE NIEPODLEGŁE PAŃSTWA NA TERENIE IRANU
   • ROZDZIAŁ 6. POLITYCZNE ODRODZENIE PERSJI
    • Tahirydzi
    • Charydżyci i polityczne ożywienie w Sistanie
   • ROZDZIAŁ 7. PEŁNA NIEZALEŻNOŚĆ OD KALIFATU
    • Saffarydzi
    • Powstania i ruchy społeczne w IX wieku
    • Życie polityczne w północnym Iranie
    • Dynastie Azerbejdżanu i Zakaukazia
   • ROZDZIAŁ 8. SAMANIDZI I EMIRAT W BUCHARZE
    • Powstanie emiratu
    • Turcy w emiracie. Gulamowie
    • Ustrój państwowy
    • Rządy gwardii tureckiej i upadek emiratu Buchary
   • ROZDZIAŁ 9. ODRODZENIE PERSKIEJ KULTURY I NAUKI
    • Poezja
    • Filozofia, medycyna i nauki ścisłe
   • ROZDZIAŁ 10. OŻYWIENIE POLITYCZNE W ZACHODNIEJ PERSJI
    • Zajdyci i Mardawidż
    • Bujidzi. Niezależny emirat w zachodniej Persji
    • Bujidzi u szczytu potęgi. Adud ad-Daula
    • Stosunki wewnętrzne w emiracie za Adud ad-Dauli
    • Gospodarka
    • Stosunki wyznaniowe pod rządami Adud ad-Dauli
    • Dwór
    • Emiraty Bujidów po śmierci Adud ad-Dauli
    • Schyłek rządów Bujidów
    • Najazd Seldżuków i likwidacja bujidzkich emiratów
  • CZĘŚĆ III. PANOWANIE NOMADÓW
   • ROZDZIAŁ 11. NIEWOLNICY TURECCY U WŁADZY. GAZNAWIDZI
    • Utworzenie emiratu
    • Polityka zagraniczna
    • Ustrój emiratu
    • Czasy Mahmuda i Masuda
    • Apogeum potęgi Gazny
    • Kwestia turecka
    • Życie kulturalne w Gaznie: literatura i nauka
    • Po Dandanqanie
   • ROZDZIAŁ 12. SELDŻUCY
    • Od zaczątków organizacji plemiennej do zwycięstwa pod Dandanqanem
    • Pokonanie Bujidów i zdobycie Bagdadu
    • Stabilizacja władzy. Rządy Alp Arslana
    • Ostatni z Wielkich Seldżuków
    • Nizam al-Mulk, wezyr dwóch Wielkich Seldżuków
    • Upadek sułtanatu. Od Malik-szaha do Sandżara
    • Panowanie Sandżara i ostateczny upadek sułtanatu
    • Rozpad dzielnicowy sułtanatu
   • ROZDZIAŁ 13. CHOREZMSZAHOWIE I PIERWSZY NAJAZD MONGOŁÓW
    • Niezależność Chorezmu
    • Gospodarka Persji w XII w
    • Powstanie państwa Mongołów
    • Najazd Czingis-chana
    • Ostatni chorezmszah i Mongołowie
   • ROZDZIAŁ 14. DRUGI NAJAZD MONGOŁÓW I RZĄDY ILCHANÓW
    • Podbój Iranu przez Hulagu
    • Pierwsi ilchanowie
    • Ustrój państwa
    • Sytuacja polityczno-społeczna przed reformami Gazana
    • Czasy Gazana
    • Ostatnie lata potęgi ilchanów. Oldżajtu i Abu Said
    • Koniec panowania Mongołów
   • ROZDZIAŁ 15. IRAN PO ROZPADZIE PAŃSTWA ILCHANÓW
    • Timur, Timurydzi i Turkmeni w Iranie
    • Timurydzi w zachodnim Iranie
    • Timurydzi we wschodnim Iranie
    • Gospodarka za Timurydów
    • Kultura i nauka w Iranie w epoce timurydzkiej
    • Zachodni Iran po upadku Timurydów. Karakojunlu i Akkojunlu
    • Kyzylbasze i Safawidzi
  • DYNASTIE
  • LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
  • PRZYPISY
 • Historia Persji - tom 3
  • WSTĘP
   • ROZDZIAŁ I. POCZĄTKI PAŃSTWA SAFAWIDÓW
    • Ród Safi ad-Dina i zakon safawijje
    • Zakon Kyzyłbaszy
    • Ismail I i jego rządy
   • ROZDZIAŁ II. USTABILIZOWANIE NOWEJ PERSJI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
    • Rządy Tahmaspa I
    • Gospodarka pod rządami Tahmaspa I
    • Stosunki wewnętrzne za Tahmaspa I
    • Następcy Tahmaspa I: Ismail II i Mohammad Chodabande
   • ROZDZIAŁ III. ABBAS I WIELKI. EPOKA REFORM
    • Sytuacja polityczna w Persji
    • Pierwsze lata rządów Abbasa I
    • Reformy Abbasa I
    • Administracja
    • Persja po reformach
    • Polityka wewnętrzna. Gospodarka
    • Kultura i nauka za Abbasa I
   • ROZDZIAŁ IV. NASTĘPCY ABBASA I
    • Safi I
    • Abbas II
    • Safi II (Solejman I)
    • Soltan Hosejn
    • Czasy niepokojów i rozpad państwa
    • Najazd Afganów na Persję
    • Okupacja afgańska
   • ROZDZIAŁ V. PAŃSTWO SAFAWIDÓW
    • Charakterystyka ogólna
    • Ustrój państwa
   • ROZDZIAŁ VI. NADIR SZAH I ZANDOWIE
    • Walka Nadira z najeźdźcami
    • Gospodarka
    • Stabilizacja władzy Nadira
    • Wojny Nadira
    • Sytuacja wewnętrzna
    • Walka o władzę po Nadir Szahu. Zandowie
    • Persja pod rządami Karim Chana
   • ROZDZIAŁ VII. PIERWSI KADŻAROWIE
    • Agha Mohammad Chan i początki dynastii Kadżarów
    • Lata względnej stabilizacji: Fath Ali Szah i Mohammad Szah
    • Utrwalanie podstaw nowego ustroju
    • Sytuacja społeczna i ekonomiczna
   • ROZDZIAŁ VIII. NASER OD-DIN SZAH I ZAGRANICZNE KONCESJE
    • Zmiany ustrojowe
    • Podróże Naser od-Dina do Europy
    • Sytuacja społeczna i gospodarcza za Kadżarów w końcu XIX w.
    • Wielkie przemiany: nafta i rewolucja konstytucyjna Maszrutijat
    • Ostatni z Kadżarów i zamach stanu Rezy Chana
   • ROZDZIAŁ IX. DYNASTIA PAHLAWICH (19251941). PIERWSZE LATA PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ
    • Przejęcie władzy
    • Rządy Rezy Szaha (19251941)
    • II wojna światowa i abdykacja Rezy Szaha
  • PANUJĄCY
  • LITERATURA POMOCNICZA I ZALECANA
  • PRZYPISY
 • Tytuł: HISTORIA PERSJI - pakiet 3 książek
 • Autor: Bogdan Składanek
 • ISBN: 978-83-8238-006-4, 9788382380064
 • Data wydania: 2021-06-16
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_22ki
 • Wydawca: Wydawnictwo Akademickie DIALOG