Szczegóły ebooka

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państwa

Marek Kisilowski, Witold Skomra, Justyna Smagowicz, Krzysztof Szwarc, Michał Wiśniewski

Ebook

Sprawność infrastruktury krytycznej państwa i dostępność usług kluczowych warunkują poczucie bezpieczeństwa obywateli, zadowolenie społeczne, suwerenność państwa oraz sprawność działania podmiotów administracji publicznej. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i dostępność usług kluczowych w Polsce zapewniane są przy istotnym wparciu administracji publicznej, m.in. w ramach procesów Planowania Cywilnego i Zarządzania Kryzysowego. Warunkiem koniecznym skuteczności podejmowanych działań jest sprawny mechanizm wymiany informacji dotyczących zagrożeń, na które podatne są obiekty infrastruktury krytycznej zapewniające dostępność usług kluczowych dla społeczeństwa. Obecnie obserwuje się:
 – brak wspólnego sytemu pojęciowego umożliwiającego efektywną wymianę informacji między podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę infrastruktury krytycznej i dostępność usług kluczowych,
 – brak metodyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej umożliwiającej określenie charakterystyki dowolnego obiektu infrastruktury krytycznej i podejmowanie działań eliminujących lub łagodzących skutki zdarzeń niekorzystnych,
 – brak metodyki modelowania dostępności usług kluczowych,
 – brak modelu umożliwiającego ocenę stopnia przygotowania organizacji do realizacji zadań narzuconych przepisami prawnymi,
 – mnogość dokumentów, w których określa się wymagania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
 Autorzy, dostrzegając wymienione problemy oraz uwzględniając dotychczasowy dorobek publikacyjny w tym obszarze, przedstawiają w prezentowanej monografii wyniki prac badawczych prowadzonych w ramach przygotowania rozpraw habilitacyjnych, doktorskich i realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, które składają się na nowy obraz metodycznego i pragmatycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz modelowania ciągłości działania usług kluczowych.

Skróty i oznaczenia stosowane w tekście 7

Od Autorów 11

1. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ I UTRZYMANIACIĄGŁOŚCI DZIAŁANIAUSŁUG KLUCZOWYCH W POLSCE 13

1.1. Wprowadzenie w problematykę 13

1.2. Regulacje prawne ochrony infrastruktury krytycznej 22

1.3. Ochrona infrastruktury krytycznej w prawie Unii Europejskiej 24

1.4. Ochrona infrastruktury krytycznej w prawie polskim 26

1.5. Kierunki zmian prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruk­tury krytycznej w Polsce 29

1.6. Plan jako szczególny rodzaj decyzji organów administracji publicznej w sferze ochro­ny infrastruktury krytycznej 30

1.7. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony infra­struktury krytycznej 35

1.8. Wnioski do rozdziału 37

2. UWARUNKOWANIA METODYCZNE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ORAZ MODELOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIA­ŁAŃ USŁUG KLUCZOWYCH 39

2.1. Powiązania bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej z utrzymaniem ciągłości usług kluczowych 39

2.2. Holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem i ciągłością działania organizacji 42

2.3. Problematyka zarządzania ciągłością działania w organizacjach funkcjonujących w systemach złożonych 45

2.4. Organizacyjne i systemowe elementy poszczególnych form ochrony infrastruktury krytycznej 46

2.5. Wnioski do rozdziału 64

3. METODYKA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRY­TYCZNEJ67

3.1. Stosowane metodyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 67

3.2. Wymagania formalno-prawne dla metodyki zarządzania sytuacyjnego bezpieczeń­stwem infrastruktury krytycznej 73

3.3. Struktura integralnego modelu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej 74

3.4. Charakterystyka etapów metodyki zarządzania sytuacyjnego bezpieczeństwem infra­struktury krytycznej 84

3.5. Zastosowanie metodyki zarządzania sytuacyjnego bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 93

3.6. Zastosowanie integralnego modelu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej do ge­nerowania planów ciągłości działania usług kluczowych 105

3.7. Wnioski do rozdziału 110

4. METODYKA MODELOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA USŁUG KLUCZOWYCH 112

4.1. Istota ciągłości działania 112

4.2. Modelowe podejście do zarządzania ciągłością działania 116

4.3. Modelowanie procesów na potrzeby zarządzania ciągłością działania 136

4.4. Planowanie strategii zapewniania ciągłości działania 149

4.5. Wnioski do rozdziału 157

5. MODEL DOJRZAŁOŚCI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUK­TURY KRYTYCZNEJ 159

5.1. Dojrzałość organizacji i możliwość jej określenia z wykorzystaniem modelu dojrzałości 159

5.2. Wybrane modele dojrzałości w obszarze zarządzania ryzykiem i ciągłością działania 163

5.3. Budowa modelu dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 167

5.4. Obszary procesowe i cele modelu dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem infra­struktury krytycznej 169

5.5. Poziomy dojrzałości modelu dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 174

5.6. Repozytorium dobrych praktyk zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 176

5.7. Powiązania pomiędzy elementami modelu 180

5.8. Wnioski do rozdziału 182

Zakończenie 184

Bibliografia 190

Tezaurus pojęć 199

Spis rysunków 204

Spis tabel 206

Załącznik 208

Biogramy 209

  • Tytuł: Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państwa
  • Autor: Marek Kisilowski, Witold Skomra, Justyna Smagowicz, Krzysztof Szwarc, Michał Wiśniewski
  • ISBN: 978-83-8156-192-1, 9788381561921
  • Data wydania: 2021-06-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22qx
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej