Helion


Szczegóły ebooka

Miłość w Powstaniu Warszawskim

Miłość w Powstaniu Warszawskim


Wśród wielu książek o Powstaniu Warszawskim ta jest wyjątkowa. 63 dni walki i 63 nocy, kiedy czułość pozwalała zapomnieć na chwilę o koszmarze wojny. Przejmujące losy. Tragiczne historie. Niewiarygodne zbiegi okoliczności, łzy szczęścia, ale i poruszające dramaty. Miłość, która chciała pokonać śmierć. Czasem się to udawało, często nie. Nowe wydanie relacji autora, który dotarł do niezwykłych opowieści powstańców o wybuchach serc wspaniałych, pełnych życia młodych ludzi, którym przyszło wyznawać sobie uczucia wśród eksplodujących bomb.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autora
 • Roz­dział 1. Apo­ka­lipsa 44
  • Godzina W
  • Tra­ge­dia pierw­szych dni
  • Tajem­nica powsta­nia na Pra­dze
  • O pomoc z Zachodu
  • Alianc­kie zrzuty
  • Impas
  • Śmierć Woli
  • Kanały
  • Życie codzienne powstań­ców
  • Dyle­maty
  • Miłość w cie­niu śmierci
  • Obe­rlan­gen
  • Tra­giczny bilans
 • Roz­dział 2. Greta i Nowak
  • Kurier z War­szawy
  • Jadwiga Wol­ska
  • Pierw­sze dni walki
  • Śmierć Juli
  • Ślub
  • Kapi­tu­la­cja
  • Ostat­nie poże­gna­nia
  • Wspól­nie przez oku­po­waną Europę
  • We dwoje
  • Walki część dal­sza
  • Alpej­ski azyl
  • Ame­ry­kań­ska samot­ność
 • Roz­dział 3. Śmierć poety
  • W rodzi­nie Baczyń­skich
  • Adria­tyc­kie fascy­na­cje
  • Wojna
  • Lite­raci i lite­ra­tura
  • Basia
  • Synowa i teściowa
  • Muza
  • Kon­spi­ra­cja
  • Wojna i poezja
  • Plac Teatralny
  • Śmierć Basi
  • Po woj­nie
 • Roz­dział 4. Miłość sil­niej­sza niż strach
  • Blon­dynka
  • Leszek
  • Ele­gant
  • Pasaż Simonsa
  • Pie­kło Anno Domini 1944
  • Cze­ka­jąc na śmierć
  • Oca­le­nie
  • Kra­ków
  • Ślub
  • Życie po życiu
 • Roz­dział 5. Tra­giczny trój­kąt
  • Rodzina Ran­kow­skich
  • Giga i Wicek
  • Tra­ge­dia Basi Ran­kow­skiej
  • W poszu­ki­wa­niu śmierci
  • Malarz
  • Mło­dzik
  • Poże­gna­nie z rodzin­nym domem
  • Mał­żeń­stwo Gigi
  • Powo­jenna tra­ge­dia
 • Roz­dział 6. Miłość i Para­sol
  • Jeremi
  • Nina
  • Cmen­ta­rze Woli
  • Kościół gar­ni­zo­nowy
  • Czer­nia­ków
  • Desant
  • Akne i Zawał
  • Do końca razem
 • Roz­dział 7. Demony porucz­nika Szczerby
  • Zbi­gniew Bli­che­wicz
  • Na Sta­rym Mie­ście
  • Ewa
  • Masa­kra na Kiliń­skiego
  • Ostat­nie dni Sta­rego Mia­sta
  • Tra­ge­dia na Okól­niku
  • Ela
  • Kry­styna
  • Kapi­tu­la­cja
  • Maria Sznuk
 • Zakoń­cze­nie
 • Powstańcy war­szaw­scy. Sześć­dzie­siąt trzy dni
 • Przy­pisy
 • Biblio­gra­fia