Szczegóły audiobooka

Malachitowe ostrze

Malachitowe ostrze

Aleksandra Pisarska

Audiobook

Vio­let Silver­hunt i jej przy­ja­ciel, cza­ro­dziej Logan Fal­l­kryon, prze­mie­rzają Mal­kho­len bro­niąc jego miesz­kań­ców przed naj­gor­szymi potwo­rami i złymi mocami. Życie w dro­dze jest trudne, ale pro­ste. Przy­naj­mniej do dnia, w któ­rym spo­ty­kają księ­cia Nastilli.

Roz­po­czyna się wyścig z cza­sem i nie­sa­mo­wita podróż od Kniei Mroku po Góry Argen­tum Lunae. Demo­niczne siły budzą się do życia z głę­bo­kiego snu, a losy kró­le­stwa wiszą na wło­sku.

Vio­let musi prze­zwy­cię­żyć swoje lęki i zro­bić wszystko, aby oca­lić ojczy­znę. W cza­sie wyprawy powoli jed­nak zdaje sobie sprawę, że nie wszystko jest takim jakim się wydaje. Wro­go­wie i sojusz­nicy skry­wają tajem­nice, któ­rych roz­wi­kła­nie może zade­cy­do­wać o suk­ce­sie całej misji.

  • Tytuł: Malachitowe ostrze
  • Autor: Aleksandra Pisarska
  • Czas trwania: 06:26:00
  • Lektor: Anna Ryźlak
  • ISBN: 9788726842005, 9788726842005
  • Data wydania: 2021-07-07
  • Format: Audiobook
  • Identyfikator pozycji: e_23cj
  • Wydawca: SAGA Egmont