Szczegóły ebooka

Przemytnicy

Przemytnicy

Anita Bilniewicz

Ebook

Na przemycie zbudowano niejedną fortunę. Tajemnicą poliszynela jest, że nawet bardzo szanowani przedsiębiorcy pierwsze większe pieniądze zarabiali dzięki nieszczelności systemu. Jak się przemyca, co się przemyca, kogo łatwiej chwycić za rękę: płotki, które przenoszą prze granicę kilka butelek alkoholu, trochę paliwa, papierosy czy przemytniczych hurtowników, wyposażonych w najnowsze technologie, zdeterminowanych i ryzykujących wszystkim dla brudnego zysku? O tym w książce reporterki Anity Bilniewicz.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
  • W prze­my­cie wszyst­kie chwyty są dozwo­lone
 • Roz­dział 1. Pod­niebna kon­tra­banda
  • Muły na połyku
  • Tra­fie­nia poje­dyn­cze i podwójne
  • Kolum­bij­skie waka­cje życia
  • Karty ecstasy
  • Koka­inowy ludek
  • Bez­cenne bagaże
  • Akcje na rym­pał
  • Złote walizki i bry­lan­towe buty
  • Modliń­ska zagadka
  • Wiel­błądy zawsze się spie­szą
  • Tyto­niowa fala
  • Stra­di­va­rius i Renoir
  • Ste­war­dzi na gar­nuszku mafii
 • Roz­dział 2. Psy na nar­ko­tyki i papie­rosy
  • Genialny nos
  • Psy nie biorą nar­ko­ty­ków
 • Roz­dział 3. Pie­nią­dze gotowe do lotu
  • Spo­soby pra­nia
  • Tylko mrówki dzia­łają legal­nie
  • Gotówka zamiast śmieci
  • Cel­nik ma nosa
  • Jak zaro­bić na podatku?
 • Roz­dział 4. Szmu­giel na fali
  • Drzwi okute bla­chą
  • Włókna koko­sowe i bły­ska­wiczne zupy
  • Dru­gie dno i ory­gi­nalne paliwo
  • Agre­gaty i sil­niki ze wspo­ma­ga­niem
  • Doj­rze­wa­nie bana­nów
  • Kreda i pulpa ana­na­sowa z wkładką
  • Zardze­wiałe śruby i tajem­ni­cze dziu­ple
  • Nie­bez­pieczne schowki
  • Prze­myt­ni­cze auta
 • Roz­dział 5. Fajki ponad wszystko
  • Prze­myt w taflach szkła i przę­śle mostu
  • Gangi, mrówki i oka­zjo­nalni szmu­gle­rzy
  • Skrytki z fan­ta­zją
  • Zamęt na jamie
  • Brudne i śmier­dzące metody
  • Haszysz w pro­gach
  • Litew­ska fan­ta­zja
  • Meta­lowe kolce i zasłony dymne, czyli pułapki na cel­ni­ków
  • Pociąg do lewych papie­ro­sów
  • Prze­myt­nik rela­cji KijówWar­szawa
  • Prze­syłki pod spe­cjal­nym nad­zo­rem
 • Roz­dział 6. Wojna o Bug
  • Prze­myt­ni­cze pan­cer­niki
  • Tyto­niowy desant
  • Kon­tra­banda idzie z dymem
  • Moto­lot­nie i drony
  • Wpław przez gra­nicę
  • Z pomocą Indian Nawaho
 • Roz­dział 7. Prze­myt bez gra­nic
  • Hisz­pań­ska baza
  • Kra­kow­skie biz­nesy
  • Holen­der­ski inte­res Teresy
  • Rym­pa­łek w akcji
  • Man­da­rynki z mari­hu­aną
 • Roz­dział 8. Psy­cho­ak­tywne paczki
  • Persy utkane hero­iną
  • Prze­myt na nie­mow­laka
  • Pisma koka­iną pisane
  • Wier­tło w pre­zen­cie
  • Nie tylko w butach
  • Sub­stan­cje śmier­cio­no­śne
  • Król dopa­la­czy
 • Roz­dział 9. Che­micy made in Poland
  • Zagłę­bie metam­fe­ta­miny
  • Chiń­skie torebki z metą
  • Gołąbki fasze­ro­wane amfe­ta­miną
 • Roz­dział 10. Kło­po­tliwe pamiątki z waka­cji
  • Głowy kro­ko­dyli
  • Nie tylko wilk, miś i noso­ro­żec
  • Podróż żółwi ste­po­wych
  • Pół tony kora­lowca
  • Mrówki na kwa­ran­tan­nie
  • Bez­cenny węgorz
  • Kłu­jący bagaż i papugi w butel­kach
  • Krwio­pij­cza kon­tra­banda
  • Egzo­tyki za grubą kasę
  • Sezon na raki
  • Sfinksy w tor­bach
  • Tygrysy utknęły na gra­nicy
 • Roz­dział 11. Leki i inne pod­róbki
  • Wózek nafa­sze­ro­wany środ­kami na poten­cję
  • Far­ma­ceu­tyki nie­wia­do­mego pocho­dze­nia
  • Żarówki do iniek­cji
  • Kap­sułki na meta­bo­lizm
  • Kosme­tyki na erek­cję
  • Długa droga ana­bo­li­ków
  • Duży wybór medy­ka­men­tów
  • Tok­syczne zabawki
  • Per­fumy z pod­pałki i puder z gipsu
 • Roz­dział 12. Nie­le­galna migra­cja
  • Kanał bał­tycki
  • Asy, peli­kany i kur­czaki
  • Mniej zna­czy bez­piecz­niej
  • W pie­cach grzew­czych i cam­pe­rach
  • Ryzyko naj­wyż­szej ceny
  • Na podo­bień­stwo lub na wła­sną rękę
  • Wiza za mał­żeń­stwo
 • Roz­dział 13. Han­del ludźmi
  • Na lover­boya
  • Silny zwią­zek emo­cjo­nalny
 • Roz­dział 14. Legalna gra­nica, dalej wyzysk i prze­moc
  • Histo­ria Marii
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Tytuł: Przemytnicy
 • Autor: Anita Bilniewicz
 • ISBN: 9788366630246, 9788366630246
 • Data wydania: 2021-07-28
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_23hj
 • Wydawca: Wydawnictwo Harde