Szczegóły ebooka

Bliskie spotkania z uzależnieniem. W świecie głodnych duchów

Bliskie spotkania z uzależnieniem. W świecie głodnych duchów

Gabor Maté

Ebook

W tej niezwykle aktualnej książce Gabor Maté przygląda się epidemii uzależnień trawiących nasze społeczeństwo. Autor odpowiada na pytanie, dlaczego jesteśmy tak podatni na uzależnienia, oraz wskazuje, co jest potrzebne, aby wyrwać się z ich więzów.

Autor oprowadza nas po świecie głodnych duchów prezentując dramatyczne historie swoich pacjentów uzależnionych od narkotyków. Przedstawia syntezę badań nad uzależnieniami, rozwojem mózgu i osobowości. Dzieli się także śmiałymi spostrzeżeniami i nowatorskimi odkryciami.

Dr Maté przeciwstawia się powszechnie panującym poglądom traktującym uzależnienie jako chorobę genetyczną lub indywidualną porażkę moralną. Autor skłania się ku twierdzeniu, że w rzeczywistości jest to przypadek, w którym ludzki rozwój przebiegł nieprawidłowo.

Bliskie spotkania z uzależnieniem to panoramiczne, współczujące i bardzo intymne, a także holistyczne spojrzenie na naturę uzależnień.

Gabor Mate w odważny, mądry i głęboko etyczny sposób łączy osobiste z globalnym, duchowe z medycznym, psychologiczne z politycznym. To uzdrowiciel, którego powinniśmy czcić, a jego książka pojawia się w najbardziej odpowiednim momencie.

Naomi Kleim, autorka No logo i Doktryny szoku

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autora
 • Głodne duchy: świat uza­leż­nie­nia
 • Pociąg do pie­kła
  • Jedyny dom, jaki miał
  • Śmier­telny uścisk nar­ko­ty­ków
  • Klu­cze do raju. Uza­leż­nie­nie jako ucieczka od cier­pie­nia
  • Nie uwie­rzysz w moją histo­rię
  • Dzia­dek Angeli
  • Dzien­nik ciąży
  • Pokój, w któ­rym uro­dził się Beetho­ven
  • Gdzieś musi być świa­tło
 • Leka­rzu, lecz się sam
  • Swój pozna swego
  • Dzien­nik 12 kro­ków. 5 kwiet­nia 2006 roku
 • Odmienny stan mózgu
  • Co to jest uza­leż­nie­nie?
  • Od Wiet­namu do Szczu­rzego parku. Czy nar­ko­tyki uza­leż­niają?
  • Odmienny stan mózgu
  • Przy­tu­leni przez igłę
  • Koka­ina, dopa­mina, bato­niki. Układ nagrody i uza­leż­nie­nie
  • Uwię­ziony w dzie­ciń­stwie
 • Jak roz­wija się uza­leż­niony mózg
  • Ich mózgi nie dostały szansy
  • Trauma, stres i bio­lo­gia uza­leż­nie­nia
  • To nie geny
 • Uza­leż­nie­nie jako pro­ces i uza­leż­nia­jąca się oso­bo­wość
  • Prze­paść, w którą za nic nie chcę wpaść
  • Zbyt wiele czasu na zewnętrzne sprawy  oso­bo­wość podatna na uza­leż­nie­nie
  • Kiep­skie zamien­niki miło­ści. Uza­leż­nie­nia beha­wio­ralne i ich pocho­dze­nie
 • Bar­dziej ludzka rze­czy­wi­stość. Koniec wojny z nar­ko­ty­kami
  • Wyko­rze­nie­nie i spo­łeczne źró­dła uza­leż­nień
  • Poznaj swego wroga
  • Prze­grana wojna
  • Wol­ność wyboru i wybór wol­no­ści
  • Jak mogłaby wyglą­dać oświe­cona poli­tyka anty­nar­ko­ty­kowa
  • Mały, konieczny krok: reduk­cja szkód
 • Eko­lo­gia zdro­wie­nia
  • Potęga współ­czu­ją­cej cie­ka­wo­ści
  • Kli­mat wewnętrzny
  • Cztery kroki i jesz­cze jeden
  • Trzeź­wość i śro­do­wi­sko spo­łeczne
  • Słowo do rodzin, przy­ja­ciół i opie­ku­nów
  • Nic nie ginie. Uza­leż­nie­nie i ścieżka duchowa
 • Wspo­mnie­nia i cuda
 • Post­scrip­tum
 • Adop­cja i błędy badań z udzia­łem bliź­niąt
 • Powią­zane: zabu­rze­nia kon­cen­tra­cji (ADD) i uza­leż­nie­nie
 • Pro­fi­lak­tyka uza­leż­nień
 • Dwa­na­ście kro­ków
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Zgody
 • Przed­mowa do pol­skiego wyda­nia
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Bliskie spotkania z uzależnieniem. W świecie głodnych duchów
 • Autor: Gabor Maté
 • Tytuł oryginału: In the Realm of Hungry Ghost: Close Encounters with Addiction
 • Tłumaczenie: Maria Reimann
 • ISBN: 9788381437271, 9788381437271
 • Data wydania: 2021-09-29
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_23pz
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca