Szczegóły ebooka

Poza wiarą. Jak wychować etyczne, wrażliwe dzieci w świeckiej rodzinie

Poza wiarą. Jak wychować etyczne, wrażliwe dzieci w świeckiej rodzinie

Dale McGowan

Ebook

Dlaczego tu jestem? Co stanie się z nami po śmierci?

To jedne z najtrudniejszych pytań, jakie może usłyszeć rodzic. Wyjaśnienie dziecku sensu życia jest wystarczająco skomplikowane nawet wówczas, gdy macie wsparcie wspólnoty religijnej, do której przynależycie. Jeśli jednak postanowiliście wychować swoje dzieci bez religii, może wam się wydawać, że to zadanie jest ponad wasze siły.

Poza wiarą to poradnik oferujący wsparcie w wychowaniu niezależnie myślących, wrażliwych i otwartych dzieci. Eseje wybitnych świeckich specjalistów pokażą wam, jak obchodzić święta w humanistycznej rodzinie, nauczyć dziecko pokory, empatii, moralności, pomóc mu w poszukiwaniu sensu życia czy w żałobie po stracie bliskiej osoby. To pierwsza tak pouczająca książka skierowana do rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Dale McGowan wielokrotnie nagradzany doktor sztuk muzycznych, nauczyciel, pisarz, redaktor i mówca. Autor ośmiu książek i trzech podcastów z dziedziny ateizmu, wychowania dzieci w rodzinie wolnej od religii, w tym wydanej w 2012 roku nakładem Wydawnictwa Czarna Owca książki pod tytułem Jak wychować wolnomyśliciela. Praktyczny poradnik wychowania poza wiarą.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Licen­cja na świec­kie wycho­wa­nie
 • Wstęp
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Reeksje oso­bi­ste
 • Lawi­ro­wa­nie wokół stołu
 • Jak dzięki samo­dziel­nemu myśle­niu sta­łem się doro­słym czło­wie­kiem
 • Dora­sta­nie bez Boga: Jak zdo­ła­łam prze­żyć metody świec­kiego wycho­wa­nia mamusi
 • Wolę się poba­wić na dwo­rze
 • Dom mojego ojca
 • O prze­ka­zy­wa­niu frajdy nie­ko­lek­cjo­no­wa­nia znacz­ków
 • Życie w reli­gij­nym świe­cie
 • Wycho­wy­wa­nie dzieci w świec­kim i reli­gij­nym mał­żeń­stwie
 • Jak prze­ciw­dzia­łać reli­gij­nemu anal­fa­be­ty­zmowi
 • Wybie­raj bitwy, które sta­czasz
 • Jak nauczyć dziecko trzy­ma­nia się zasad nawet gdy bywa to trudne
 • Świecka szkoła
 • Święta i obchody reli­gijne
 • Święta w huma­ni­stycz­nej rodzi­nie
 • Jak zre­zy­gno­wać ze święta, nie tra­cąc dnia
 • Czy daro­wać życie wiel­ka­noc­nemu zającz­kowi?
 • O byciu dobrym i o dobrym postę­po­wa­niu
 • Moral­ność i pro­blem zła
 • Wła­ściwe postę­po­wa­nie, czyli o roz­woju moral­nym w świec­kiej rodzi­nie
 • O przy­ka­za­niach i zasa­dach, czyli o tym, jak być dobrym z dobrych powo­dów
 • War­to­ści i cnoty, sens i cel
 • Podwójne widze­nie: O tym, jak uczymy nasze bliź­niaczki dumy i sza­cunku
 • Sie­dem świec­kich cnót: pokora, empa­tia, odwaga, uczci­wość, otwar­tość, hoj­ność i wdzięcz­ność
 • Wspie­ra­nie dzieci w poszu­ki­wa­niu sensu życia!
 • O tym, czego twoje dzieci nie dowie­dzą się w szkole
 • Krótka śpie­wana lista wybit­nych wol­no­my­śli­cieli z prze­szło­ści
 • Świec­kie wycho­wa­nie i sztuka
 • Śmierć i pocie­sze­nie
 • Koniec, który wszy­scy znamy
 • Śmierć w świec­kiej rodzi­nie
 • Zdu­mie­nie i pyta­nia
 • O tym, jak mała Bes­sie chciała pomóc Opatrz­no­ści
 • Jak wycho­wać cie­kawe świata, twór­cze i samo­dziel­nie myślące dzieci
 • Rodzinna podróż, czyli o tym, jak odkry­łam Ja za wła­snymi oczami
 • Nauka, która wzbu­dza zachwyt i zadzi­wie­nie
 • Jak nauczyć dzieci zie­wa­nia na widok fał­szy­wych cudów?
 • Natu­ralne dziwy
 • Idea, która zmie­niła świat
 • W poszu­ki­wa­niu wspól­noty
 • Mozolne budo­wa­nie świec­kiej wspól­noty
 • Letni obóz waka­cyjny bez reli­gii
 • Zor­ga­ni­zujmy się
 • Słow­nik ter­mi­nów
 • Mate­riały dodat­kowe
 • O auto­rach
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Poza wiarą. Jak wychować etyczne, wrażliwe dzieci w świeckiej rodzinie
 • Autor: Dale McGowan
 • Tytuł oryginału: Parenting Beyond Belief
 • Tłumaczenie: Zbigniew Kościuk
 • ISBN: 9788381439824, 9788381439824
 • Data wydania: 2021-09-15
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_23q4
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca