Szczegóły ebooka

Dobre bakterie dla zdrowej skóry. Jak pielęgnować mikrobiom skóry za pomocą prebiotyków i probiotyków

Dobre bakterie dla zdrowej skóry. Jak pielęgnować mikrobiom skóry za pomocą prebiotyków i probiotyków

Paula Simpson

Ebook

Skóra to największy narząd ludzkiego organizmu i należy ją odpowiednio pielęgnować.

Jednym z kroków, jaki trzeba podjąć, aby była zdrowa, to zadbanie o żyjące na niej organizmy bakterie składające się na twój mikrobiom. Stanowi to klucz do uzyskania zdrowej, świetlistej i zadbanej skóry.

Odkryj niezwykły związek między twoim mikrobem a zdolnością skóry do obrony przed wypryskami, łuszczycą, trądzikiem, przyspieszonym starzeniem się czy innymi niepożądanymi reakcjami. Zasięgnij także rady w kwestiach takich jak:

 • wybór najlepszych probiotyków i prebiotyków dla skóry,
 • proste sposoby oczyszczania, które pozwalają usunąć toksyny z organizmu,
 • naturalne zabiegi pielęgnacyjne,
 • przepisy na potrawy mające korzystny wpływ na skórę,
 • pożywienie, które zakłóca równowagę mikrobiomu.

Odkryj sekret zdrowej i świetlistej skóry!

Paula Simpson to specjalistka w zakresie holistycznego dbania o urodę. W swoim podejściu łączy znajomość biochemii, dietetyki, medycyny naturalnej i kosmetologii. Dzięki swojej wiedzy i podejściu opracowała formuły najskuteczniejszych nutrikosmetyków i produktów do naturalnej pielęgnacji. Jako ekspertka regularnie występuje w programach takich jak E! News czy Good Morning America, a także publikuje między innymi w InStyle czy Mindbodygreen.com.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wpro­wa­dze­nie
  • Życie w sym­bio­zie
  • Roz­wój naukowy
 • Oś jelitamózgskóra
  • Jelita a skóra
  • Mózg a skóra
  • Kilka wska­zó­wek, jak wal­czyć ze stre­sem (i zacho­wać zdrową skórę)
 • Mikro­biom skóry  bra­ku­jące ogniwo w zacho­wa­niu jej zdro­wia
  • Struk­tura, funk­cja i zna­cze­nie mikro­biomu skóry
  • Budowa skóry
  • Co to zna­czy zdrowa mikro­biota skóry?
  • Naj­waż­niejsi gra­cze
  • Aby zapo­biec dys­bio­zie
 • Styl życia a mikro­biom skóry
  • Obłok bio­mowy
  • Współ­praca war­stwy rogo­wej naskórka i mikro­biomu skóry
  • Czyn­niki śro­do­wi­skowe wpły­wa­jące na mikro­biom skóry
  • Słusz­ność teo­rii higieny
  • Pro­dukty do użytku miej­sco­wego i kosme­tyki
  • Dieta
 • Cho­roby skóry a jej mikro­biom
  • Pro- i pre­bio­tyki  wpro­wa­dze­nie
  • Mikro­or­ga­ni­zmy, pro- i pre­bio­tyki a prze­wle­kłe cho­roby skóry
 • Co należy wie­dzieć o pro- i pre­bio­ty­kach
  • Naj­czę­ściej spo­ty­kane pro­bio­tyki
  • Pro­bio­tyki  jak dzia­łają i jak ich szu­kać w spi­sie skład­ni­ków na ety­kie­tach
  • Pre­bio­tyki
 • Poży­wie­nie, które wspo­maga mikro­or­ga­ni­zmy
  • W jaki spo­sób odpo­wied­nie odży­wia­nie służy zdro­wiu skóry
  • Jesteś tym, co jesz, co meta­bo­li­zu­jesz i czym wzbo­ga­casz swój mikro­biom
  • Wzmac­niaj mikro­biom swo­jej skóry poprzez słu­żące mu poży­wie­nie
  • Zale­ce­nia die­te­tyczne
  • Makro­ele­menty
  • Wzbo­ga­caj mikro­biom pro­duk­tami fer­men­ta­cji
  • Suple­menty pro- i pre­bio­tyczne
 • Pie­lę­gna­cja przy­ja­zna dla mikro­biomu
  • Natu­ralne kosme­tyki przy­ja­zne dla mikro­biomu skóry
  • Czego szu­kać w pro­duk­tach do pie­lę­gna­cji skóry
  • Wzbo­ga­caj swój mikro­biom od zewnątrz
 • Wszystko razem  styl życia, który wspo­maga mikro­biom
  • Wzmac­nia­nie mikro­biomu skóry  plan
  • Naj­waż­niej­sze zasady w odży­wia­niu biomu
  • Zaopatrz swoją kuch­nię
  • Na począ­tek
  • Posiłki dla urody
  • Soki, buliony/wywary i her­baty
  • Plan upięk­sze­nia skóry poprzez biom
 • Prze­pisy kuli­narne
 • Pod­su­mo­wa­nie
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Dobre bakterie dla zdrowej skóry. Jak pielęgnować mikrobiom skóry za pomocą prebiotyków i probiotyków
 • Autor: Paula Simpson
 • Tytuł oryginału: Good Bacteria for Healthy Skin: Nurture Your Skin Bictorbiome With Pre- and Probiotics for Clear and Luminous Skin
 • Tłumaczenie: Magdalena Słysz
 • ISBN: 9788381436960, 9788381436960
 • Data wydania: 2021-09-15
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_23q9
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca