Helion


Szczegóły ebooka

Wybrańcy losu. Cena sławy

Wybrańcy losu. Cena sławy


Kiedy los jedną ręką daje nadzwyczajny talent, bywa, że drugą zabiera szczęście. Roman Polański, Marek Grechuta, Jerzy Kosiński i Ryszard Riedel to charyzmatyczni twórcy, których wielka sława i artystyczna chwała nie uchroniły przed dramatami na miarę życia i śmierci. O tym, jak wiele można stracić, kiedy ma się już wszystko w książce Sławomira Kopra Wybrańcy losu. Cena sławy.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autora
 • Część I. Marek Gre­chuta  Roman­tyk z Zamo­ścia
  • <em>Kto­kol­wiek widział, kto­kol­wiek wie</em>
  • Mło­dzień­cza miłość
  • Kra­ków
  • <em>Poma­rań­cze i man­da­rynki</em>
  • Anawa
  • W dro­dze na szczyt
  • Sława
  • Opole
  • Danuta
  • Zmę­cze­nie mate­riału
  • Sceny z życia rodzin­nego
  • Łukasz
  • WIEM
  • <em>Sza­lona loko­mo­tywa</em>
  • Malarz Marek Gre­chuta
  • Kaprysy arty­sty
  • Czło­wiek insty­tu­cja
  • Cyklo­fre­nia
  • Do końca wierny sobie
 • Część II. Ryszard Rie­del  Życie i śmierć króla pol­skiego blu­esa
  • Samot­ność w tłu­mie
  • Wolny czło­wiek z Tychów
  • Gola
  • Dżem
  • Naj­lep­sza grupa kon­cer­towa w kraju
  • Droga w dół
  • Ostatni lot
  • Życie po życiu
 • Część III. Jerzy Kosiń­ski  Mistrz auto­kre­acji
  • Dzień klę­ski
  • Lewin­kop­fo­wie z Łodzi
  • Dąbrowa Rze­czycka
  • Towa­rzysz Mie­czy­sław Kosiń­ski
  • Poli­tyka, seks i foto­gra­fia
  • Roman i Hono­ratka
  • Ame­ryka
  • Halina Poświa­tow­ska
  • Przy­szłość należy do nas, towa­rzy­szu
  • Mary Weir
  • <em>Malo­wany ptak</em>
  • Gorzki smak suk­cesu
  • O wła­snych siłach
  • Kiki
  • Cele­bryta swo­ich cza­sów
  • Miłość la Kosiń­ski
  • Pre­zes PEN Clubu
  • Na szczy­cie
  • Ciem­niej­sza strona nocy
  • Śmierć w Can­nes
  • The Vil­lage Voice
  • Euro­pej­skie pro­blemy
  • Ucieczka
  • Prze­miana
  • Ostatni trój­kąt
  • Osta­teczne roz­wią­za­nie
  • Pośmiertna awan­tura
  • Ostatni seans nie­na­wi­ści
 • Część IV. Roman Polań­ski  Wzloty i upadki
  • 11 marca 1977 roku, Los Ange­les
  • Pechowe decy­zje Moj­że­sza Lie­blinga
  • Pod Wawe­lem
  • Pierw­sze fascy­na­cje
  • Łódzka fil­mówka
  • Woj­tek Fry­kow­ski
  • <em>Dwaj ludzie z szafą</em>
  • Kala­tówki
  • Basia Kwiat­kow­ska
  • <em>Nóż w wodzie</em>
  • Prze­łom
  • Koniec romansu
  • Film, seks i LSD
  • Sha­ron
  • <em>Dziecko Rose­mary</em>
  • Pęk­nię­cia
  • Masa­kra przy Cielo Drive
  • Praw­dziwa nie­na­wiść
  • Impas
  • Powrót na szczyt
  • Nastas­sja
  • 10 marca 1977 roku, Los Ange­les
  • Kon­se­kwen­cje
  • <em>Tess</em>
  • <em>Ama­de­usz</em>
  • Klę­ska mło­dzień­czego marze­nia
  • Emma­nu­elle
  • Naj­cen­niej­szy triumf
 • Zakoń­cze­nie
 • Waż­niej­sza biblio­gra­fia
 • Przy­pisy