Helion


Szczegóły ebooka

Samotność osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową - konteksty indywidualne i społeczne

Samotność osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową - konteksty indywidualne i społeczne


Publikacja doktora Pawła Borowieckiego powstała w oparciu o rozprawę doktorską, obronioną w 2019 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej istotą są badania przeprowadzone na grupie 100 osób z niepełnosprawnością - grupie zróżnicowanej pod względem płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, aktywności społeczno-zawodowej oraz stopnia niepełnosprawności. Celem książki jest nie tylko diagnoza zjawiska samotności wśród badanej grupy, ale i znalezienie praktycznych rozwiązań, które pozwoliłyby zmienić codzienność dorosłych osób niepełnosprawnych.

Edukacja nie ogranicza się do transmisji wiedzy, ale ukierunkowana jest na holistyczny/całościowy rozwój z uwzględnieniem aktywności własnej jednostki. Celem edukacji jest przygotowanie osoby do życia społecznego i wyposażenie w umiejętności niezbędne do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Negatywne stany i trudne emocje, do których zaliczamy samotność/osamotnienie, są elementem wielowymiarowej codzienności obfitującej w czynniki ryzyka. Zadaniem edukacji jest poznanie sposobów radzenia sobie z niepowodzeniami, porażkami czy trudnymi emocjami.

 • Podziękowania
 • Przedmowa 17
 • Foreword 21
 • Wstęp 25
 • Rozdział I. Niepełnosprawność, dorosłość, samotność w świetle literatury przedmiotu 31
 • 1. Niepełnosprawność w pedagogice specjalnej paradygmaty, model i definicje 31
 • 1.1. Paradygmaty niepełnosprawności i wybrane aspekty prawne 31
 • 1.2. Proces kształtowania się współczesnego modelu niepełnosprawności 40
 • 1.3. Definiowanie niepełnosprawności i jej klasyfikacja 46
 • 1.4. Niepełnosprawność ruchowa aspekt naukowy i funkcjonalny 58
 • 2. Dorosłość a niepełnosprawność ruchowa 62
 • 2.1. Zadania rozwojowe dorosłości 63
 • 2.2. Dorosłość w perspektywie niepełnosprawności ruchowej wrodzonej 68
 • 2.3. Dorosłość w perspektywie osoby z niepełnosprawnością ruchową nabytą 75
 • 3. Samotność dorosłych osób z niepełnosprawnością 91
 • 3.1. Samotność/osamotnienie jako kategoria społeczna i psychologiczna 91
 • 3.2. Przegląd badań nad zjawiskiem samotności osób dorosłych z niepełnosprawnością 116
 • 3.3. Wsparcie i pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową ujęcie systemowe 138
 • Rozdział II. Metodologiczne podstawy badań własnych 155
 • 1. Przedmiot i cele badań 155
 • 2. Model badań i jego uzasadnienie 158
 • 3. Problemy badawcze, hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki 160
 • 4. Opis warsztatu badań własnych charakterystyka narzędzi badawczych 163
 • 5. Charakterystyka osób uczestniczących w badaniach. Miejsce i przebieg badań 170
 • Rozdział III. Poczucie samotności dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową prezentacja wyników badań własnych 187
 • 1. Prezentacja ogólnych wyników badań własnych nasilenie i zakres samotności 187
 • 1.1. Nasilenie samotności u osób badanych 187
 • 1.2. Zakres samotności u osób badanych 190
 • 1.3. Samotność respondentów w badaniu kwestionariuszowym 193
 • 2. Prezentacja wyników badań z uwzględnieniem zmiennych niezależnych analiza opisowa 200
 • 2.1. Samotność i wiek badanych 200
 • 2.2. Samotność i płeć badanych 205
 • 2.3. Samotność i wykształcenie badanych 208
 • 2.4. Samotność i czas trwania niepełnosprawności badanych 210
 • 2.5. Samotność i zakres niepełnosprawności badanych 212
 • 2.6. Samotność i stopień niepełnosprawności badanych 217
 • 2.7. Samotność i stan cywilny badanych 218
 • 2.8. Samotność i struktura rodziny pochodzenia badanych 221
 • 2.9. Samotność i sytuacja mieszkaniowa badanych 223
 • 2.10. Samotność i aktywność edukacyjna oraz zawodowa badanych 224
 • 3. Zależności między zmiennymi analizy korelacyjne 228
 • 4. Zjawisko samotności w subiektywnym ujęciu osób badanych 234
 • 4.1. Definiowanie i rozumienie samotności 235
 • 4.2. Doświadczanie samotności w okresie dzieciństwa 243
 • 4.3. Doświadczanie samotności w wieku szkolnym 249
 • 4.4. Doświadczanie samotności w życiu dorosłym 258
 • 5. Podsumowanie badań własnych omówienie wyników 268
 • Rekomendacja dla praktyki 285
 • Literatura 291
 • Spis rysunków, tabel i wykresów 313
 • Aneksy 317