Helion


Szczegóły ebooka

Malachitowe ostrze

Malachitowe ostrze


Vio­let Silver­hunt i jej przy­ja­ciel, cza­ro­dziej Logan Fal­l­kryon, prze­mie­rzają Mal­kho­len bro­niąc jego miesz­kań­ców przed naj­gor­szymi potwo­rami i złymi mocami. Życie w dro­dze jest trudne, ale pro­ste. Przy­naj­mniej do dnia, w któ­rym spo­ty­kają księ­cia Nastilli.

Roz­po­czyna się wyścig z cza­sem i nie­sa­mo­wita podróż od Kniei Mroku po Góry Argen­tum Lunae. Demo­niczne siły budzą się do życia z głę­bo­kiego snu, a losy kró­le­stwa wiszą na wło­sku.

Vio­let musi prze­zwy­cię­żyć swoje lęki i zro­bić wszystko, aby oca­lić ojczy­znę. W cza­sie wyprawy powoli jed­nak zdaje sobie sprawę, że nie wszystko jest takim jakim się wydaje. Wro­go­wie i sojusz­nicy skry­wają tajem­nice, któ­rych roz­wi­kła­nie może zade­cy­do­wać o suk­ce­sie całej misji.

 

Jeśli pra­gniesz zanu­rzyć się w świe­cie bez żad­nych gra­nic dla Two­jej wyobraźni, gdzie przo­duje silna postać kobieca, to koniecz­nie się­gnij po tę książkę. „Mala­chi­towe ostrze” na nowo roz­bu­dziło we mnie zami­ło­wa­nie do fan­ta­styki, gorąco je pole­cam!
Kata­rzyna Śliwa @sie­dzewk­siaz­kach

„Mala­chi­towe ostrze” autor­stwa Alek­san­dry Pisar­skiej to fan­ta­styczna książka, która wzbu­dza w czy­tel­niku wiele reflek­sji. To debiut, który pochło­nął mnie do głębi, nie mogłam się ode­rwać od przed­sta­wio­nego świata, który chcia­łam zwie­dzić wzdłuż i wszerz. Zjed­no­czy­łam się z głów­nymi boha­te­rami w wiel­kiej walce dobra ze złem, które rośnie w siłę. Mroczne tajem­nice zdają się nawar­stwiać, a zwy­cię­stwo staje coraz odle­glej­sze. Kto prze­trwa osta­teczną walkę? Czy masz dość odwagi, aby to spraw­dzić?
Agata Wró­blew­ska @Snie­zno­oka

Fan­ta­styczna przy­goda okra­szona szczyptą humoru. Prze­szłość, która nie daje o sobie zapo­mnieć i przy­szłość, która nie­sie ze sobą kolejne nie­spo­dzianki. Wraz z Vio­let i Loga­nem wkrocz na ścieżkę łowcy potwo­rów i prze­ko­naj się co świat stwo­rzony przez Alek­san­drę Pisar­ską ma do zaofe­ro­wa­nia. Pole­cam!
Kata­rzyna Wąso­wicz, Strefa Booki

Co to za debiut. Jestem ogrom­nym pod wra­że­niem!! To histo­ria, która momen­tami roz­czula serce. Czy­ta­jąc tę książkę, wręcz nie mogłam się od niej ode­rwać. Wraz z boha­te­rami mia­łam oka­zję podró­żo­wać od Knei Mroku, aż do Gór Argen­tum Lunae. Była to podróż pełna przy­gód, gdzie można było spo­tkać wiele istot, a także trzeba było sto­czyć wiele walk i poko­nać wiele prze­szkód. Rów­nież każda miło­śniczka lite­ra­tury miło­snej znaj­dzie coś dla sie­bie.
Monika Mości­brocka, @ zaczy­tana. monia

„Mala­chi­towe ostrze” to książka, któ­rej lek­tury nie da się prze­rwać. Histo­ria ta ma naprawdę dużo do zaofe­ro­wa­nia czy­tel­ni­kowi. Nie­po­dwa­żal­nie można się dobrze bawić, czy­ta­jąc i nie żało­wać spę­dzo­nego nad nią czasu. Jeśli szu­ka­cie cze­goś, co nie raz Was zasko­czy, a losy boha­te­rów nie będą Wam obo­jętne. To już wie­cie, po co się­gnąć.
Ania Kouba, @za­ka­z_czy­ta­ania

  • PROLOG
  • ROZDZIAŁ 1
  • ROZDZIAŁ 2
  • ROZDZIAŁ 3
  • ROZDZIAŁ 4
  • ROZDZIAŁ 5
  • ROZDZIAŁ 6
  • ROZDZIAŁ 7
  • ROZDZIAŁ 8
  • EPILOG