Szczegóły ebooka

Bioenergetyka. Ulecz umysł dzięki ciału

Bioenergetyka. Ulecz umysł dzięki ciału

Alexander Lowen

Ebook

Bioenergetyka to rewolucyjna terapia, która używa języka ciała do uzdrawiania problemów umysłu. Alexander Lowen, twórca i popularyzator tej metody, postrzega życie jako nieustanny przepływ energii i emocji między poszczególnymi częściami ciała. W tej książce omawia kluczowe zagadnienia bioenergetyki, takie jak język ciała, typologia ludzkich charakterów, autoekspresja i spontaniczność. Wyjaśnia również, jak podnieść jakość życia i uczynić je pogodniejszym dzięki zrozumieniu swojego ciała i tego, w jakim stopniu zależą od niego nasze emocje, odczucia, a nawet myśli.

Rozważaniom tym towarzyszą ilustrowane opisy ćwiczeń i procedur bioenergetycznych z powodzeniem stosowanych przez autora. Lowen przekazuje także wskazówki, jak dostosować postępowanie w zależności od rodzaju pacjenta. To praktyczne podejście pozwala odbiorcy zyskać pewność siebie, swobodę oraz pogodę ducha.

Alexander Lowen (1910-2008) to amerykański psychoterapeuta, ojciec bioenergoterapii. Początkowo uczeń Wilhelma Reicha, po ukończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie w Genewie zaczął rozwijać wraz z Johnem Pierrakosem własne podejście terapeutyczne. Bioenergetyce (zwanej też analizą bioenergetyczną) poświęcił ponad sześćdziesiąt lat życia. Lowen napisał kilkanaście książek cenionych przez specjalistów i pasjonatów na całym świecie. Był założycielem Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od Reicha do bio­ener­ge­tyki
  • Tera­pia reichow­ska, 19401945
  • Praca tera­peuty szkoły reichow­skiej, 19451953
  • Roz­wój bio­ener­ge­tyki
 • Kon­cep­cja ener­gii
  • Łado­wa­nie, roz­ła­do­wa­nie, prze­pływ i ruch
  • Jesteś swoim cia­łem
  • Umysł, duch i dusza
  • Życie ciała: ćwi­cze­nie bio­ener­ge­tyczne
 • Język ciała
  • Serce życia  serce zagad­nie­nia
  • Inte­rak­cja z życiem
  • Sygnały i eks­pre­sja ciała
 • Tera­pia bio­ener­ge­tyczna
  • Odkry­wa­nie sie­bie
  • Rdzeń tera­pii
  • Lęk
 • Przy­jem­ność: orien­ta­cja pier­wotna
  • Zasada przy­jem­no­ści
  • Ego i ciało
  • Cha­rak­te­ro­lo­gia
  • <em>Schi­zo­idalna struk­tura cha­rak­teru</em>
  • Oralna struk­tura cha­rak­teru
  • <em>Psy­cho­pa­tyczna struk­tura cha­rak­teru</em>
  • <em>Maso­chi­styczna struk­tura cha­rak­teru</em>
  • <em>Sztywna struk­tura cha­rak­teru</em>
  • Hie­rar­chia typów cha­rak­teru a Karta Praw
 • Rze­czy­wi­stość: orien­ta­cja wtórna
  • Rze­czy­wi­stość a ilu­zja
  • Zawie­sze­nia
  • Ugrun­to­wa­nie
 • Lęk przed upad­kiem
  • Lęk wyso­ko­ści
  • Ćwi­cze­nie upadku
  • Źró­dła lęku przed upad­kiem
  • Zako­cha­nie
 • Stres i seks
  • Gra­wi­ta­cja: ogólne spoj­rze­nie na stres
  • Ból w dole ple­ców
  • Roz­ła­do­wa­nie sek­su­alne
 • Auto­ek­spre­sja a prze­ży­cie
  • Auto­ek­spre­sja i spon­ta­nicz­ność
  • Dźwięk a oso­bo­wość
  • Oczy są zwier­cia­dłem duszy
  • Bóle głowy
 • Świa­do­mość: jed­ność i dual­ność
  • Posze­rza­nie świa­do­mo­ści
  • Słowa a wzmac­nia­nie świa­do­mo­ści
  • Zasady a cha­rak­ter
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Bioenergetyka. Ulecz umysł dzięki ciału
 • Autor: Alexander Lowen
 • Tytuł oryginału: Bioenergetics
 • Tłumaczenie: Paweł Luboński
 • ISBN: 9788381438094, 9788381438094
 • Data wydania: 2021-10-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_258o
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca