Helion


Szczegóły ebooka

Jak nauczyć się szczęścia w każdych warunkach

Jak nauczyć się szczęścia w każdych warunkach


Czy sądzisz, że szczęście jest zawsze równoznaczne z odczuwaniem radości? Czy twoim zdaniem doświadczanie smutku, lęku, tęsknoty i żalu automatycznie pozbawia nas zadowolenia z życia? To iluzja, której zbyt często ulegamy i która w dodatku uniemożliwia nam czerpanie przyjemności z wielu radosnych chwil. Warto zdać sobie sprawę, że szczęście nie przychodzi do i nie trwa bez końca samo z siebie. Jest konsekwencją naszych zachowań, działań i przekonań, a więc to my sami musimy zadbać o to, by zyskać jego trwałe poczucie, mimo przeciwności losu i trudnych uczuć, z którymi przyszło nam się borykać. Praca nad sobą nie zawsze daje natychmiastową radość, warto jednak spróbować wyjść poza schematy zachowań obronnych, by nie okopywać się w dobrze znanym, lecz szkodliwym mule lęków i wyparcia. Thomas dAnsembourg, autor Przestańmy być grzeczni, bądźmy sobą, w swojej kolejnej książce daje nam narzędzia, dzięki którym lepiej poznamy siebie, a także zrozumiemy, jakich zachowań unikać i jak skupiać się na tym, co da nam trwałe poczucie szczęścia.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Uwaga
 • Przed­mowa
 • Roz­dział 1. Ilu­zja, rze­czy­wi­stość i pułapki antysz­czę­ścia
  • Dwie zasady funk­cjo­no­wa­nia życia
  • Nie­uświa­do­mione pułapki antysz­czę­ścia
 • Roz­dział 2. Jestem zaszcze­piony na szczę­ście
  • Pierw­sze podwójne wią­za­nie:
  • Dru­gie podwójne wią­za­nie: Druga szcze­pionka w dwóch daw­kach/komu­ni­ka­tach
  • Jak odko­do­wać podwójne wią­za­nia: rezy­gna­cja z myśle­nia binar­nego
 • Roz­dział 3. Nega­tywne skutki wycho­wa­nia do grzecz­no­ści
  • Pierw­sza pułapka: nauczy­li­śmy się robić, nie być
  • Nie­pew­ność emo­cjo­nalna
  • Druga pułapka: nie uza­leż­ni­li­śmy poczu­cia bez­pie­czeń­stwa i wiary w sie­bie od nas, ale od spoj­rze­nia innych
  • Trze­cia pułapka: nauczy­li­śmy się, że inne jest groźne
  • Czwarta pułapka: jako grzeczni chłopcy i grzeczne dziew­czynki nie nauczy­li­śmy się ani odma­wiać, ani przyj­mo­wać odmowy
  • Piąta pułapka: nie nauczy­li­śmy się, jak dobrze prze­ży­wać wła­sne uczu­cia ani tym bar­dziej jak zado­wa­la­jąco je wyko­rzy­sty­wać
  • Dwa podwójne wią­za­nia lub sprzeczne komu­ni­katy
  • Zapro­sze­nie do gim­na­styki serc i świa­do­mo­ści
 • Roz­dział 4. Od poczu­cia winy do poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści, od obo­wiązku do miło­ści
  • Od pora­ża­ją­cego poczu­cia winy do dopin­gu­ją­cego poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści
  • Od zobo­wią­za­nia do zaan­ga­żo­wa­nej miło­ści
  • Jak wyjść z pułapki
  • Odpo­wie­dzial­ność i zgod­ność ze sobą na co dzień
 • Roz­dział 5. Gim­na­styka, higiena oraz dieta serca i świa­do­mo­ści
  • Roz­ru­szać nie­uży­wane, pobu­dzić zastane
  • Nie jeste­śmy osa­mot­nieni
  • Kilka klu­czo­wych umie­jęt­no­ści Jak prze­cho­dzić żałobę
 • Kilka reflek­sji na zakoń­cze­nie
  • Mój ojciec umiera, moja córka dora­sta
  • Leżak czy buty trek­kin­gowe?
  • Gib­kość i siła
 • Epi­log
  • Jeśli chcesz pokoju, przy­szy­kuj go!
  • Marze­nia to kon­kret (i vice versa)
 • Aneks
  • Lita­nia ofiary
 • Infor­ma­cje
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy

 • Tytuły: Jak nauczyć się szczęścia w każdych warunkach
 • Autor: Thomas d'Ansembourg
 • Tytuł oryginału: Etre heureux, ce n'est pas necessairement confortable
 • Tłumaczenie: Łukasz Musiał
 • ISBN Ebooka: 9788382250954, 9788382250954
 • Data wydania: 2021-09-29
 • Identyfikator pozycji: e_25ef
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo JK