Szczegóły ebooka

Uwolnij się od natrętnych myśli i wspomnień

Uwolnij się od natrętnych myśli i wspomnień

Sally M. Winston, Martin N. Seif

Ebook

Czy zdarzyło ci się doświadczyć szaleńczej gonitwy natrętnych myśli? Martwisz się, bo nie wiesz, skąd się one biorą i jak sobie z nimi poradzić? Żyjesz w ciągłym strachu, że w najmniej spodziewanym momencie znów się pojawią? A co najgorsze, pewnie wydaje ci się, że to, co buzuje w twojej głowie, fatalnie o tobie świadczy? Stop! Przede wszystkim pamiętaj, że nie jesteś swoimi myślami! To tylko obrazy w twojej głowie. W dodatku nie jesteś sam w tej nierównej walce z kalejdoskopem obrazów. Problem niechcianych myśli dotyczy milionów ludzi na całym świecie. Jeśli więc często dopadają cię myśli: - egzystencjalne i kwestionujące rzeczywistość - niemające sensu - bluźniercze, budzące odrazę i upokarzające - podające w wątpliwość twoje związki i tożsamość seksualną - przywołujące traumatyczne wspomnienia lub błędy przeszłości - o śmierci, wiedz, że wszyscy codziennie się z nimi zmagamy i poszukujemy metody uwolnienia się od nich, a najlepszą masz przed sobą. W tej książce dwoje wybitnych psychoterapeutów, Sally M. Winston i Martin N. Reif, przystępnie i obrazowo opisuje, skąd bierze się bezradność wobec nawiedzających nas myśli, obrazów i wspomnień, a następnie pokazuje, jak sobie z nimi radzić, wykorzystując metody terapii poznawczo-behawioralnej. Z lektury dowiesz się, czemu popularne techniki pozbywania się natrętnych myśli przynoszą zazwyczaj odwrotny skutek. Przede wszystkim jednak zyskasz skuteczne narzędzia do radzenia sobie z zapętlonymi niechcianymi obrazami. Być może trapiące cię myśli nadal będą się pojawiać, ale będziesz wiedział, jak sobie z nimi poradzić bez lęku, poczucia winy i wstydu i poczujesz ulgę. Książka Uwolnij się od natrętnych myśli i wspomnień otrzymała rekomendację Association for Behavioural and Cognitive Therapies Self-Help Book wyróżnienie przyznawane wybitnym poradnikom, które są zgodne z zasadami terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i zawierają naukowo zbadane strategie radzenia sobie z problemami zdrowia psychicznego.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Recen­zje
 • Wpro­wa­dze­nie
  • Jak korzy­stać z tej książki
 • Roz­dział 1. Droga do uwol­nie­nia się od natręt­nych myśli
  • Wie­lo­gło­sowa natura umy­słu
  • Dla­czego nie­które myśli się przy­kle­jają
  • Myśli, które się przy­kle­jają
  • Natrętne myśli a impulsy
  • Praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia natręt­nych myśli
  • Wyzwa­lacz: oso­bi­ste prze­ży­cia
  • Wyzwa­lacz: media i bie­żące wyda­rze­nia
 • Roz­dział 2. Rodzaje natręt­nych myśli
  • Myśli budzące moralną odrazę
  • Myśli egzy­sten­cjalne
  • Bez­sen­sowne myśli
  • Skru­puły
  • Myśli doty­czące orien­ta­cji i toż­sa­mo­ści sek­su­al­nej
  • Natrętne obrazy
  • Mar­twie­nie się
  • Nie do końca nie­chciane natrętne myśli
  • Strata, porażka lub błąd
  • Intru­zje soma­to­sen­so­ryczne
 • Roz­dział 3. Co zna­czą myśli:fakty i mity
  • Mit nr 1: Mamy kon­trolę nad swo­imi myślami
  • Mit nr 2: Myśli świad­czą o cha­rak­te­rze
  • Mit nr 3: Myśli świad­czą o wewnętrz­nym Ja
  • Mit nr 4: Pod­świa­do­mość może wpły­wać na zacho­wa­nie
  • Mit nr 5: Myśle­nie o czymś spra­wia, że staje się to praw­do­po­dobne
  • Mit nr 6: Myśle­nie o czymś spra­wia, że staje się to mało praw­do­po­dobne
  • Mit nr 7: Tylko osoby chore psy­chicz­nie mają natrętne myśli
  • Mit nr 8: Każda myśl jest warta prze­my­śle­nia
  • Mit nr 9: Powta­rza­jące się myśli są ważne
 • Roz­dział 4. Nie­chciane natrętne myśli. Naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia
 • Roz­dział 5. Jak mózg two­rzy nie­chciane natrętne myśli
  • Neu­ro­lo­gia pobu­dze­nia lęko­wego
  • Reak­cja alar­mowa
  • Ciało mig­da­ło­wate uczy się bać
  • Pierw­szy lęk: auto­ma­tyczny alarm ciała mig­da­ło­wa­tego
  • Dwie ścieżki do ciała mig­da­ło­wa­tego
  • Ciało mig­da­ło­wate i nie­chciane natrętne myśli
  • Jak wewnętrzne głosy two­rzą nie­chciane natrętne myśli
  • Myśle­nie lękowe
 • Roz­dział 6. Dla­czego dotąd nic nie zadzia­łało
  • Trzy główne prze­szkody
  • Nie­sku­teczne metody
 • Roz­dział 7. Jak radzić sobie z natręt­nymi myślami, gdy się poja­wiają
  • Sześć kro­ków, aby zmniej­szyć cier­pie­nie z powodu myśli
  • Wro­go­wie akcep­ta­cji
  • Kilka obra­zo­wych przy­kła­dów
 • Roz­dział 8. Roz­praw się z natręt­nymi myślami na dobre
  • Dys­kom­fort w słusz­nym celu
  • Zmie­nić dzia­ła­nie mózgu: jak działa wyga­sza­nie
  • Tre­ning celowy vs. tre­ning przy­pad­kowy
  • Pięć zasad celo­wego tre­ningu
  • Kon­kretne tech­niki celo­wego tre­ningu
  • Nie daj się wcią­gnąć w treść
  • Przy­kłady celo­wego tre­ningu
 • Roz­dział 9. Co to zna­czy uwol­nić się od natręt­nych myśli?
  • Począ­tek cyklu uwal­nia­nia się od natręt­nych myśli
  • Potknię­cia
  • Gra­tu­la­cje
  • Jeśli chcesz wie­dzieć wię­cej
 • Roz­dział 10. Kiedy należy zwró­cić się po pro­fe­sjo­nalną pomoc
  • Świa­dome myśli
  • Myśli samo­bój­cze
  • Pedo­fi­lia
  • Kiedy cał­kiem brak per­spek­tywy
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Aneks:
  • Prze­pis na stwo­rze­nie nie­chcia­nej natręt­nej myśli
 • Biblio­gra­fia
 • O auto­rach
 • Tytuł: Uwolnij się od natrętnych myśli i wspomnień
 • Autor: Sally M. Winston, Martin N. Seif
 • Tytuł oryginału: Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts
 • Tłumaczenie: Anna Opara
 • ISBN: 9788382250992, 9788382250992
 • Data wydania: 2021-10-13
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_25ud
 • Wydawca: Wydawnictwo JK