Szczegóły ebooka

Sekrety wielokrotnych orgazmów. Multiorgazmiczna para

Sekrety wielokrotnych orgazmów. Multiorgazmiczna para

Mantak Chia, Maneewan Chia, Douglas Abrams, Rachel Carlton-Abrams

Ebook

Myślicie, że w swoim życiu intymnym osiągnęliście już maksimum rozkoszy? A może czegoś wam brakuje? Ta książka pomoże odkryć wam nowe ścieżki do osiągnięcia maksimum przyjemności.

Sekrety wielokrotnych orgazmów to nowoczesny, pozbawiony pruderii poradnik dla ludzi o otwartych umysłach. Opisane w książce krok po kroku techniki pozwolą każdej parze wznieść się na wyżyny rozkoszy seksualnej, intymności i potencji. Poradnik inspiruje nie tylko w sypialni, ale także uczy, jak odpowiedzialnie kochać przez całe życie. Zawarte w księgach tao techniki seksualne podpowiadają, jak osiągnąć nie tylko rozkosz, ale również jedność serc, ciał i dusz w każdym związku.

Mantak Chia jest jednym z najbardziej znanych wykładowców taoistycznej seksuologii. Maneewan Chia naucza praktycznego stosowania taoizmu, szczególnie w odniesieniu do zdrowia i życia seksualnego kobiet. Douglas Abrams to niezależny pisarz i wykładowca. Rachel Carlton Abrams jest lekarką, specjalistką medycyny rodzinnej, prowadzi praktykę ginekologiczną w jednej z kalifornijskich klinik.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wszy­scy męż­czyźni zasłu­gują na wie­lo­krotne orga­zmy
 • Wszyst­kie kobiety zasłu­gują na wie­lo­krotne orga­zmy
 • Har­mo­ni­zo­wa­nie pra­gnień
 • Zdro­wie, bli­skość emo­cjo­nalna i roz­wój duchowy
 • Utrata mądro­ści sek­su­al­nej
 • Odkry­cie mądro­ści sek­su­al­nej
 • Seks odnosi się do zdro­wia, nie do moral­no­ści
 • Sek­su­alna har­mo­nia i miłość na całe życie
 • Nowa sek­su­alna ewo­lu­cja
 • Solo: jak zwie­lo­krot­nić i wzmoc­nić orgazm
  • Fajer­werki: wie­lo­krotne orga­zmy u męż­czyzn
   • Orgazm i eja­ku­la­cja
   • Zro­zu­mieć wła­sny orgazm
   • Pomna­ża­nie orga­zmów
   • Kon­tro­lo­wa­nie eja­ku­la­cji
   • Doświad­cza­nie orga­zmu całym cia­łem
  • Morze namięt­no­ści: wie­lo­krotne orga­zmy u kobiet
   • Pożą­da­nie jako ener­gia życia
   • Roz­bu­dza­nie namięt­no­ści: poznaj swój poten­cjał ero­tyczny
   • Poznaj swoje ciało
   • Zado­wa­la­nie sie­bie
   • Pie­lę­gno­wa­nie orga­zmicz­nego poten­cjału
   • Twój mię­sień seksu
   • Jak opa­no­wać sztukę wie­lo­krot­nego szczy­to­wa­nia
   • Dzie­więć kro­ków do wie­lo­krot­nego szczy­to­wa­nia
   • W poszu­ki­wa­niu fajer­wer­ków, czyli prze­zwy­cię­ża­nie anor­ga­zmii
  • Lep­sze niż cze­ko­lada, lep­sze niż kawa: jak spo­tę­go­wać roz­kosz i pie­lę­gno­wać ener­gię sek­su­alną
   • Twoja ener­gia
   • Pie­lę­gno­wa­nie ener­gii
   • Ener­gia sek­su­alna
   • Wytwa­rza­nie, prze­kształ­ca­nie i maga­zy­no­wa­nie ener­gii sek­su­al­nej
   • Orga­zmiczny Ciąg Wzno­szący
   • Zro­zu­mieć moc ener­gii sek­su­al­nej
 • Jak dzie­lić z part­ne­rem namięt­ność, intym­ność i zdro­wie
  • Jak spra­wiać sobie wza­jemną roz­kosz
   • Ogień i woda
   • Męż­czyźni są z yang, a kobiety z yin
   • Pod­nie­ce­nie  goto­wa­nie wody i roz­pa­la­nie ognia
   • Pozna­wa­nie obwo­dów ciała
   • Czę­ści ciała
   • Kung-fu języka: seks oralny dla kobiet
   • Kung-fu ust: seks oralny dla męż­czyzn
   • Płytko i głę­boko
   • Zna­leźć wspólny rytm
   • Głę­bo­kość, kie­ru­nek i tempo
   • Wkrę­ca­nie
   • Kiedy robi się naprawdę gorąco
  • Uzdra­wia­nie sek­sem
   • Elik­sir mło­do­ści
   • Kiedy lecą iskry  lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści ener­gii sek­su­al­nej
   • Mapy geni­ta­liów
   • Uzdra­wia­jące pozy­cje
   • Krą­że­nie ener­gii sek­su­al­nej
   • Mul­tior­ga­zmiczny sprint i mara­ton
   • Przy­pływy i odpływy
   • Wzmac­nia­nie narzą­dów płcio­wych
   • Bez­pieczny seks i zdro­wie sek­su­alne
   • Moc two­rze­nia i nisz­cze­nia
  • Upra­wia­nie praw­dzi­wej miło­ści
   • Pie­lę­gno­wa­nie miło­ści wła­snej
   • Pie­lę­gno­wa­nie wza­jem­nej miło­ści
   • Zna­cze­nie dotyku
   • Miłość kryje się w środku
   • Moc i empa­tia
  • Udu­cho­wiony seks
   • Modli­twa Poranna
   • Zjed­no­cze­nie Dusz i duchowe orga­zmy
   • Uni­wer­salna Miłość
   • Prze­kształ­ca­nie ener­gii sek­su­al­nej w ener­gię duchową
   • Empa­tia oraz inne cnoty ducho­wo­ści
   • Pie­lę­gno­wa­nie empa­tii
   • Sta­wa­nie się jed­no­ścią
  • Jak kochać się przez całe życie
   • Przy­pływy i odpływy pożą­da­nia
   • Jak pogo­dzić dys­pro­por­cje pożą­da­nia
   • Jak upra­wiać seks bez seksu
   • Dozgonna miłość
   • Może być tylko lepiej
   • Zdro­wie sek­su­alne star­szych kobiet
   • Zdro­wie sek­su­alne star­szych męż­czyzn
   • Zdro­wie sek­su­alne star­szych par
   • Zacho­wa­nie ładunku sek­su­al­nego
   • Nie pod­no­ście poprzeczki
   • Praw­dziwy sekret sek­su­al­no­ści
   • Wspólne sekrety
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Sekrety wielokrotnych orgazmów. Multiorgazmiczna para
 • Autor: Mantak Chia, Maneewan Chia, Douglas Abrams, Rachel Carlton-Abrams
 • Tytuł oryginału: The Multi-Orgasmic Couple: Sexual Secrets Every Couple Should Know
 • Tłumaczenie: Radosław Madejski
 • ISBN: 9788381438834, 9788381438834
 • Data wydania: 2021-10-09
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2664
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca