Helion


Szczegóły ebooka

 
Lekarz i dusza. Wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej

Lekarz i dusza. Wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej


Lekarz i dusza to książka należąca do ścisłego kanonu lektur dwudziestowiecznej psychologii. Viktor E. Frankl wybitny wiedeński psychiatra i neurolog, uczeń Freuda w sposób systematyczny przedstawia teoretyczne i praktyczne podstawy swojej metody, nazwanej przez niego logoterapią.

W poszukiwaniu logosu, w przywracaniu sensu podstawowym doświadczeniom ludzkiej egzystencji, cierpieniu, śmierci, miłości czy pracy, Frankl widzi drogę wyjścia z indywidualnych kryzysów duchowych i istotę terapii zaburzeń neurotycznych.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od Wydawcy
  • 1. Do XI, prze­re­da­go­wa­nego wyda­nia <em>Leka­rza i duszy</em>
  • 2. Dzie­sięć tez na temat osoby
  • 3. Inne uwagi redak­cyjne
 • Przed­mowa do wyda­nia IX
 • Wstęp<span class="gora">1</span>
 • I. Od psy­cho­te­ra­pii do logo­te­ra­pii
  • Psy­cho­ana­liza i psy­cho­lo­gia indy­wi­du­alna
  • Próż­nia egzy­sten­cjalna i ner­wica noogenna
  • Prze­zwy­cię­że­nie psy­cho­lo­gi­zmu
  • Gene­tyczny reduk­cjo­nizm i ana­li­tyczny pan­de­ter­mi­nizm
  • Imago homi­nis
  • Psy­cho­ge­neza psy­cho­lo­gi­zmu
 • II. Od psy­cho­ana­lizy do ana­lizy egzy­sten­cjal­nej
  • A. Ogólna ana­liza egzy­sten­cjalna
   • 1. Sens życia
   • 2. Sens cier­pie­nia
   • 3. Sens pracy
   • 4. Sens miło­ści
  • B. Szcze­gó­łowa ana­liza egzy­sten­cjalna
   • 1. Psy­cho­lo­gia ner­wicy lęko­wej
   • 2. Psy­cho­lo­gia ner­wicy obse­syj­nej
   • 3. Psy­cho­lo­gia melan­cho­lii
   • 4. Psy­cho­lo­gia schi­zo­fre­nii
 • III. Od świec­kiej spo­wie­dzi do dusz­pa­ster­stwa lekar­skiego
  • Dusz­pa­ster­stwo lekar­skie i kapłań­skie
  • Zma­ni­pu­lo­wana rela­cja i spo­tka­nie jako kon­fron­ta­cja
  • Ana­liza egzy­sten­cjalna  tech­nika wspól­nego mia­now­nika
  • Ostat­nia pomoc
 • Pod­su­mo­wa­nie<span class="gora">1</span>
 • Dzie­sięć tez na temat osoby
 • WYKAZ PUBLI­KA­CJI VIK­TORA E. FRAN­KLA
 • O Auto­rze