Helion


Szczegóły ebooka

 
Mała księga miłości według Kahlila Gibrana

Mała księga miłości według Kahlila Gibrana


Otwórz swoje serce i wzbogacaj swoją duszę!

Oto zbiór zachwycających wierszy i słów mądrości znanego poety Kahlila Gibrana na temat wielu przejawów miłości.

Gibran prezentuje szeroki zakres relacji i emocji, których doświadcza każdy z nas. Zgłębia znaczenie pasji, pożądania, wyidealizowanej miłości, sprawiedliwości, przyjaźni oraz wyzwań radzenia sobie w różnych relacjach międzyludzkich.

To zbiór ponad dziewięćdziesięciu fragmentów pism poety ukazujących miłość i życie we wszystkich ich złożonościach i niuansach, a także w ich blasku i radości.

Dotychczas ukazała się:

 • Mała książka życia Kahlila Gibrana.

W przygotowaniu ponadto:

 • Mała księga tajemnic Kahlila Gibrana;
 • Mała księga mądrości Kahlila Gibrana;
 • Mała księga opowieści sufickich.

Kahlil Gibran (1883-1931) libański poeta, pisarz i malarz. Jeden z najważniejszych twórców współczesnej prozy poetyckiej w literaturze arabskiej. Autor wydanej w 1923 powieści poetyckiej Prorok, która pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się inspirujących dzieł wszechczasów.

Neil-Douglas-Klotz światowej sławy uczony w dziedzinie religioznawstwa, duchowości i psychologii. Kieruje Edinburgh Institute for Advanced Learning i przez wiele lat był współprzewodniczącym Mysticism Group w American Academy of Religion.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • WSTĘP
 • Naro­dziny miło­ści
  • Wio­sna miło­ści
  • Piękno w sercu
  • Pierw­sza miłość
  • Wędru­jące pożą­da­nie
  • Wyśpie­wu­jąc serce
  • Piękno i miłość
  • Jeśli pożą­da­nie w tobie
  • Prze­błysk pierw­szej miło­ści
  • Pomy­lona toż­sa­mość
  • Lato miło­ści
  • O miło­ści
  • Pożą­da­nie tylko połową
  • Mię­dzy pożą­da­niem a spo­ko­jem
  • Bóg poru­sza się w namięt­no­ści
  • Głosy w unie­sie­niu
  • Ciało harfą duszy
  • Serce to wul­kan
  • Miłość na wskroś lat
  • Pra­gnie­nie nie­za­spo­ko­jone
  • Namięt­ność nie­utu­lona
  • Poga­sły wszyst­kie gwiazdy mej nocy
 • Zasłony miło­ści
  • Dary miło­ści
  • Spę­tane serce
  • Miłość a prawo
  • Roz­dzie­le­nie w trzech oso­bach
  • W obję­ciach kochan­ków
  • Dwa rodzaje miło­ści
  • Kogo miłu­jemy?
  • Śmiech i łzy
  • Miłość wymyta przez łzy
  • Serce nie­wie­ście
  • Miłość pie­ści i młóci
  • Jesień miło­ści
  • Pomię­dzy ser­cem a duszą
  • Łzy i kro­ple rosy
  • Głę­bia
  • Gdzie­żeś jest, moja druga jaźni?
  • Kto ukrzy­żuje słońce?
  • Pory odmienne serca
  • Wielka tęsk­nota
  • Tęsk­nota nie­wy­sło­wiona
  • Samotny?
  • Otwie­ra­jąc serce
  • Słu­cha­jąc i mówiąc do serca
  • Wol­ność i nie­wola
  • Zapłacz za uko­cha­nym
  • Żni­wem ból serca
 • Wszyst­kie nasze związki
  • Matka
  • Pieśń, co trwa cicha
  • Strofy o dzie­ciach
  • Koły­sanki
  • Gdyby miłość z ciała była
  • Zabawa w cho­wa­nego
  • Pieśń o miło­ści
  • Miłość i nie­na­wiść
  • Dwie połowy
  • Pustel­nik, zwie­rzęta i miłość
  • Praca w duchu miło­ści
  • Nieco bli­żej
  • Strofy o nie­przy­ja­cio­łach
  • Przy­ja­ciele i obcy
  • Przy­jaźń  godziny warte prze­ży­cia
  • Słodka odpo­wie­dzial­ność przy­jaźni
  • Miłuj bliź­niego swego
  • Bliźni to nie­po­znana jaźń twoja
  • Bliźni przy­jaź­nią nie­ob­da­rzony
  • Bliźni polem jest
  • Miłość i patrio­tyzm
  • Prze­strzeń w waszej wspól­no­ści
  • Pło­mień z pło­mie­niem
  • Miłu­jąc zbłą­kaną owcę
  • Palce kocha­ją­cej dłoni
 • Miłość bez gra­nic
  • Zima miło­ści
  • Rytm dla kochan­ków
  • Miłość jedyną wol­no­ścią
  • Miłość to spra­wie­dli­wość
  • Cisza szep­cze do serca
  • Pieśń miło­sna fali
  • Ziarno serca
  • Pieśń miło­ści
  • Świa­tło miło­ści
  • Miłość samej sobie star­cza
  • Gdy miłość staje się bez­mierna
  • Z głębi serca mego
  • Tęsk­nota za ser­cem uko­cha­nej
  • Miłość i czas
  • Miłość zro­dzona w chwili
  • Ogrody naszej namięt­no­ści
  • Dziki poryw miło­ści
  • Dusza moja przy­ja­cie­lem
  • Zosta­jąc i odcho­dząc
  • Moja tęsk­nota zbie­rze
 • Źró­dła wyko­rzy­stane w tym zbio­rze
 • Tytuły
 • Kah­lil gibran
 • Neil Douglas-Klotz
 • Przy­pisy koń­cowe

 • Tytuł: Mała księga miłości według Kahlila Gibrana
 • Autor: Neil Douglas-Klotz
 • Tytuł oryginału: Kahlil Gibran's Little Book of Love
 • Tłumaczenie: Robert Sudół
 • ISBN Ebooka: 9788381435192, 9788381435192
 • Data wydania: 2021-11-24
 • Identyfikator pozycji: e_2668
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca