Szczegóły ebooka

Masoni. Architekci nowoczesnego świata

Masoni. Architekci nowoczesnego świata

John Dickie

Ebook

Odkryj fascynującą i prawdziwą historię jednego z najbardziej wpływowych i niezrozumiałych tajnych bractw we współczesnym społeczeństwie.

Założone w Londynie w 1717 roku jako bractwo, którego celem było wspieranie się członków w samodoskonaleniu, masoneria w ciągu dwóch dekad rozpowszechniła się na cały świat.

Wpływy masonów sięgały wszędzie.

Pod rządami Jerzego Waszyngtona naród amerykański otrzymał masońskie credo. Ideały wolnomularzy gwarantowały spójność imperium brytyjskiego, a za Napoleona stały się narzędziem autorytaryzmu, by następnie stać się przykrywką dla rewolucjonistów. Zarówno Kościół Mormonów, jak i mafia sycylijska zawdzięczają swoje początki masonerii.

W oczach Kościoła katolickiego masoneria zawsze była kolebką czcicieli diabła. Dla Hitlera, Mussoliniego i Franco loże masońskie szerzyły choroby pacyfizmu, socjalizmu i wpływów żydowskich, więc musiały zostać zmiażdżone.

Historia masonerii łączy w sobie Winstona Churchilla i Walta Disneya; Wolfganga Mozarta i Shaquillea O'Neala; Benjamina Franklina i Buzza Aldrina; Rudyarda Kiplinga i Buffalo Billa

Masoni Johna Dickiego to fascynujące studium na temat najsłynniejszego i najbardziej niezrozumianego tajnego bractwa na świecie. Ruchu, który nie tylko pomógł ukształtować nowoczesne społeczeństwo, ale który wciąż cieszy się sporymi wpływami.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Lizbona. Tajem­nice Johna Coustosa
 • Ni­gdzie. Prze­dziwna śmierć Hirama Abiffa
 • Edyn­burg. Sztuka pamięci
  • Skromna grupa o wiel­kich ambi­cjach
  • Szkocki Salo­mon
  • Wolni i uznani masoni
 • Lon­dyn. Tawerna Gęś i Ruszt
  • Cere­mo­nia zwień­cze­nia
  • Dok­tor Desa­gu­liers
  • Har­mo­nia i histo­ria
  • Walka na pię­ści
  • To wła­śnie wino, masoni, wol­ność wam przy­nie­sie
  • Zasko­czyć wol­no­mu­la­rza
  • Alche­mia suk­cesu mię­dzy­na­ro­do­wego
 • Paryż. Wyko­rze­nie­nie wszyst­kich Monar­chów i oba­le­nie wszyst­kich Ołta­rzów
  • Widok z Edgware Road
  • Nie­opi­sany szkocki bała­gan
  • Dzie­więć Sióstr
  • Wybrani Kapłani Wszech­świata
  • Ono
  • Wyra­fi­no­wane Szkotki i angiel­skie Ama­zonki
  • Ilu­mi­naci
  • Opat Bar­ruel
  • Oby­wa­tel Rów­ność
 • Neapol. Sza­le­jąca cho­roba
  • Maso­ne­ria w Cesar­stwie Fran­cu­skim
  • Wielki mistrz Joachim Murat
  • Rebe­lia kar­bo­na­riu­szy
  • Kotla­rze
  • Tajne sto­wa­rzy­sze­nia
 • Waszyng­ton. Loża cnót
  • Maso­ne­ria ma krew na rękach
  • Masoni i mor­moni
 • Char­le­ston. To Afry­ka­nie są zało­ży­cie­lami tego tajem­nego i pięk­nego zakonu
  • Nie może być nie­wol­ni­kiem
  • Wsty­dzą się, że są tacy sami
  • Moj­żesz
  • Nie udo­wod­ni­li­ście, że jeste­ście żoł­nie­rzami
  • Trąd sto­wa­rzy­sze­nia Murzy­nów
  • Odrzu­cony z naszą dez­apro­batą
 • RzymParyż. Dzie­więt­na­sto­wieczny dia­beł
  • Pan­de­mo­nium
  • Nad­przy­ro­dzona zmiana poglą­dów Léo Taxila
 • Pra­ja­gradź. Loża matka impe­rium
  • Impe­rialni bra­cia
  • Golf w Ver­mon­cie
  • Z Maho­me­tem, Bogiem i Śiwą bło­go­sła­wią­cymi nas po kry­jomu
  • Loża Wscho­dzą­cej Gwiazdy
  • Emble­maty śmier­tel­no­ści
 • Ham­burg. De pro­fun­dis
 • Rzym. Pie­cze­nie wychu­dzo­nego kur­czaka
  • Mus­so­lini i Gram­sci
  • Zagłada maso­ne­rii w Fasci­sto­po­lis
 • Mona­chium. Stra­te­gia piwiarni
  • Pro­to­koły i poli­tyka
  • Masoni i Żydzi
  • Ary­za­cja
 • Sala­manka. Hieny i kon­ku­biny
  • Niech żyje śmierć!
  • Bar­dzo masoń­ska rewo­lu­cja poli­tyczna
  • Od APIS-u przez DERD do TERMC-u
 • Nowy Jork. Koniec zło­tego wieku Ame­ryki
  • Novus ordo sec­lo­rum
  • Mis­sis­sippi God­dam
  • Ostat­nie tchnie­nie ame­ry­kań­skiej nie­win­no­ści
 • Arezzo. Czło­wiek, który miał zostać władcą mario­ne­tek
  • Lista przy­ja­ciół
  • Tajna loża
  • Demo­kra­tyczne odro­dze­nie
  • Tera­ko­towe donice
 • Spu­ści­zna
  • Mafia ludzi prze­cięt­nych
  • Gotha
  • Sio­stra z pięć­dzie­się­cioma tysią­cami braci
  • Pomniki
  • Sza­chow­nica
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Biblio­gra­fia z krót­kimi komen­ta­rzami i cyta­tami
 • Spis ilu­stra­cji
 • John Dic­kie
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Masoni. Architekci nowoczesnego świata
 • Autor: John Dickie
 • Tytuł oryginału: The Craft
 • Tłumaczenie: Aleksandra Ożarowska
 • ISBN: 9788381437301, 9788381437301
 • Data wydania: 2021-11-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_266c
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca