Szczegóły ebooka

Mózg jelita układ odpornościowy. Wpływ codziennych nawyków na zdrowie, nastrój i planetę

Mózg jelita układ odpornościowy. Wpływ codziennych nawyków na zdrowie, nastrój i planetę

Emeran Mayer

Ebook

Oto kolejna niezwykła książka lekarza, uczonego i światowego eksperta, który od kilkudziesięciu lat wnikliwie bada zależności łączące mózg i jelita. Lektura obowiązkowa dla tych, którzy szukają drogi do poprawy własnego zdrowia i jednocześnie chcą się zatroszczyć o losy środowiska, w którym żyjemy. Dr Emeran Mayer, który już wcześniej dowiódł naukowo, że drobnoustroje jelitowe, modulując pracę i strukturę naszego mózgu, wpływają na nasz nastrój i podejmowane decyzje, pokazuje tu, że mózg i przewód pokarmowy są ściśle powiązane z układem odpornościowym i że procesy zachodzące we wszystkich elementach tej triady nieuchronnie wpływają na siebie nawzajem. Oprócz przystępnie przedstawionej wiedzy na temat funkcjonowania trzech najważniejszych układów organizmu znajdziesz w tej książce jednak także całą masę praktycznych wskazówek, jak poprawić stan swojego zdrowia poprzez dbanie o mikrobiotę (w tym zbiór przepisów na poszczególne posiłki w ciągu dnia!). Dzięki nim usprawnisz działanie swojego mózgu oraz zmaksymalizujesz szanse na uniknięcie zarówno infekcji zakaźnych, jak i przewlekłych chorób cywilizacyjnych. A przestrzegając zasad sformułowanych przez autora, przyczynisz się także do odwrócenia procesów, które niszczą naszą planetę. Nie można cofnąć wskazówek zegara ani usunąć dokonań nowoczesności, można jednak zmodyfikować swoją dietę. Zmiana sposobu żywienia i unikanie niekoniecznych antybiotyków wraz z pewnymi modyfikacjami stylu życia, takimi jak ograniczenie przewlekłego stresu i wzmożenie aktywności fizycznej, stanowią potężne i skuteczne metody zapanowania nad przytłaczającym nas kryzysem chorób przewlekłych. (fragment książki)

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Roz­dział pierw­szy
  • Aler­gie i cho­roby auto­im­mu­no­lo­giczne
  • Oty­łość i zespół meta­bo­liczny
  • Zabu­rze­nia pracy mózgu
  • Wspólne ogniwo
 • Roz­dział drugi
 • Roz­dział trzeci
  • Zdrowy konek­tom jeli­towy
  • Zdrowy mikro­biom
  • Dobowa zmien­ność mikro­biomu jeli­to­wego
  • Sezo­nowe zmiany mikro­biomu
  • Jak jeść, by zacho­wać zdrowy mikro­biom
  • Zachod­nia dieta dłu­go­fa­lo­wym obcią­że­niem dla mikro­bioty
  • Czy można spraw­dzić stan zdro­wia swo­jego mikro­biomu?
 • Roz­dział czwarty
  • Prze­wle­kły stres a sieć mózg-jelita-mikro­biom
  • Depre­sja
  • Cho­roby neu­ro­de­ge­ne­ra­cyjne
  • Zabu­rze­nia ze spek­trum auty­zmu
  • Spo­tę­go­wa­nie stresu w prze­wle­kłych zabu­rze­niach mózgu
 • Roz­dział piąty
  • Depre­sja
  • Zabu­rze­nia ze spek­trum auty­zmu
  • Osła­bie­nie zdol­no­ści poznaw­czych
 • Roz­dział szó­sty
  • Ruch
  • Wpływ żyw­no­ści i nastroju na mikro­biom
  • Mię­dzy­kul­tu­rowa tera­pia żywie­niowa
  • Sen
 • Roz­dział siódmy
  • Dwo­jaka ewo­lu­cja diety i sieci mózg-jelita-mikro­biom
  • Co jeść i pić
  • Kiedy jeść
  • Spo­ży­wa­nie posił­ków w nie­wiel­kim wycinku doby  akcent na mikro­biom jeli­towy
 • Roz­dział ósmy
  • Poli­fe­nole  sys­tem opieki zdro­wot­nej roślin
  • Destruk­cyjny duet: zachod­nia dieta i rol­nic­two prze­my­słowe
  • Nowy trend: rege­ne­ra­tywne rol­nic­two eko­lo­giczne
 • Roz­dział dzie­wiąty
  • Rewo­lu­cjo­ni­ści
 • Roz­dział dzie­siąty
 • Prze­pisy
  • Dania główne<span class="IndeksGorny">*</span>
  • Dania z maka­ro­nem
  • Super Bowls
  • Smo­othies
  • Sałatki
  • Kanapki
  • Dzienny roz­kład posił­ków
  • War­tość odżyw­cza żyw­no­ści zdro­wej dla jelit Pro­dukty wyso­ko­błon­ni­kowe
  • Pro­dukty z dużą zawar­to­ścią poli­fe­noli
  • Pro­dukty z dużą zawar­to­ścią kwa­sów tłusz­czo­wych omega-3
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Źró­dła prze­pi­sów
  • Współ­au­to­rzy
  • Skład­niki
 • Przy­pisy
 • Tytuł: Mózg jelita układ odpornościowy. Wpływ codziennych nawyków na zdrowie, nastrój i planetę
 • Autor: Emeran Mayer
 • Tytuł oryginału: The Gut-Immune Connection
 • Tłumaczenie: Dariusz Rossowski
 • ISBN: 9788382251036, 9788382251036
 • Data wydania: 2021-10-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_26k6
 • Wydawca: Wydawnictwo JK