Szczegóły ebooka

Helgoland. Znaczenie kwantowej rewolucji

Helgoland. Znaczenie kwantowej rewolucji

Carlo Rovelli

Ebook

Siła nauki tkwi w braku strachu przed wymyślaniem świata na nowo. Helgoland to bezdrzewna wyspa na Morzu Północnym, na której dwudziestotrzyletni Werner Heisenberg doznał olśnienia i dokonał przełomu w mechanice kwantowej, otwierając stulecie naukowej rewolucji. Teoria kwantowa wywróciła do góry nogami dotychczasowe postrzeganie rzeczywistości. Uświadomiła nam, że tego, co nas otacza, ani nas samych (!), nie można sprowadzić do zbioru cząstek. Świat bowiem, jak pisze Rovelli, w większym stopniu jest utkany z relacji i oddziaływań niż z obiektów. Takie stwierdzenie prowadzi jednak do nieoczywistego wniosku, zgodnie z którym to, co nie wchodzi w relacje z czymś innym, nie istnieje! Co więcej, wszystko, co wiemy o tym, co istnieje (lub nie istnieje), wynika z naszego odziaływania z otoczeniem. Bez niego nie ma wiedzy Mając na uwadze tych, którzy nie znają fizyki kwantowej, ale chcieliby się dowiedzieć, czym ona jest i co z niej wynika, genialny włoski fizyk, Carlo Rovelli, autor bestsellerowych książek Tajemnica czasu i Rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje, w zwięzły i przystępny, a przy tym elegancki sposób opowiada o tej zdumiewającej teorii fizycznej. Dzięki jego książce wreszcie naprawdę zrozumiesz najbardziej porywającą współcześnie ideę, wyznaczającą nowy kierunek w myśleniu o strukturze rzeczywistości. Pisząc tę książkę, miałem na uwadze przede wszystkim tych, którzy nie znają fizyki kwantowej, ale chcieliby się dowiedzieć na tyle, na ile w ogóle jest to możliwe, czym ona jest i co z niej wynika. Starałem się przy tym zachować zwięzłość, pomijając szczegóły, które nie są istotne dla zrozumienia istoty omawianych zagadnień. Choć zajmujemy się tu jedną z najbardziej zagmatwanych naukowych teorii, to próbowałem opisać ją tak jasno, jak tylko się da. Niewykluczone, że zamiast wyjaśniać, jak należy rozumieć mechanikę kwantową, tłumaczę głównie, dlaczego jest tak trudna do zrozumienia. Wizja świata wyłaniająca się dzięki odkryciu teorii kwantowej może przyprawiać nas o zawrót głowy a także wzbudzać uczucie wolności, szczęścia, lekkości. Dzięki młodzieńczej ciekawości, która doprowadziła mnie do fizyki niczym dziecko podążające za dźwiękiem magicznego fletu, odkryłem więcej zaczarowanych zamków, niż mogłem sobie wymarzyć. Świat teorii kwantowej, ujawniony dzięki podróżny pewnego młodzieńca na Świętą Wyspę na Morzu Północnym, który próbowałem tu opisać, wydaje mi się nieopisanie piękny. (fragment książki)

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Spoj­rze­nie w otchłań
 • CZĘŚĆ PIERW­SZA
  • Roz­dział 1. Zaglą­da­jąc do dziw­nie pięk­nego wnę­trza
   • Absur­dalna idea mło­dego Heisen­berga: obser­wa­ble
   • Zwod­ni­cza fala Erwina Schrödingera: praw­do­po­do­bień­stwo
   • Ziar­ni­stość świata: kwanty
 • CZĘŚĆ DRUGA
  • Roz­dział 2. Oso­bliwy bestia­riusz kon­cep­cji eks­tre­mal­nych
   • Super­po­zy­cje
   • Kon­se­kwen­cje fali : inter­pre­ta­cja wielu świa­tów, ukryte zmienne i fizyczna reduk­cja funk­cji falo­wej
   • Akcep­ta­cja nie­ozna­czo­no­ści
  • Roz­dział 3. Czy to moż­liwe, że coś jest rze­czy­wi­ste w odnie­sie­niu do cie­bie
   • Był taki czas, gdy świat wyda­wał się pro­sty
   • Rela­cje
   • Roz­rze­dzony i sub­telny świat kwan­tów
  • Roz­dział 4. Sieć związ­ków, z któ­rych utkana jest rze­czy­wi­stość
   • Splą­ta­nie
   • Taniec dla trojga two­rzący sieć rela­cji świata
   • Infor­ma­cja
 • CZĘŚĆ TRZE­CIA
  • Roz­dział 5. Jed­no­znaczny opis obiektu musi uwzględ­niać obiekty
   • Alek­sandr Bog­da­now i Wło­dzi­mierz Lenin
   • Natu­ra­lizm bez sub­stan­cji: kon­tek­sto­wość
   • Bez pod­staw? Nagar­dźuna
  • Roz­dział 6. Natura już dawno roz­wią­zała ten pro­blem
   • Pro­sta mate­ria?
   • Czym jest zna­cze­nie?
   • Świat widziany od środka
  • Roz­dział 7. Czy to jest naprawdę moż­liwe?
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy
 • Tytuł: Helgoland. Znaczenie kwantowej rewolucji
 • Autor: Carlo Rovelli
 • Tytuł oryginału: Helgoland
 • Tłumaczenie: Bogumił Bieniok, Ewa Lokas
 • ISBN: 9788382251142, 9788382251142
 • Data wydania: 2021-11-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_26zt
 • Wydawca: Wydawnictwo JK