Szczegóły ebooka

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ksiąg czworo

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ksiąg czworo

Tomasz Kempis

Ebook

Tekst dzieła O naśladowaniu Chrystusa zalicza się do mistyki nadreńskiej i najprawdopodobniej powstało w latach 1414-1425, a wyszedł spod pióra mnicha zakonu augustiańskiego Kanoników Regularnych. Jest to najgłośniejsze i najbardziej znane dzieło Tomasza a Kempis, które wedle opinii św. Franciszka Salezego nawróciło więcej ludzi, aniżeli zawiera liter na swych kartach. Ta niewielka książeczka pokazuje nam, jak należy żyć i jakim praktykom się oddawać, aby jeszcze w tym życiu osiągnąć szczęście dzięki łasce i pomocy Boga. Informuje też czytelnika, że ten materialny świat nie musi być groźny dla szczerego chrześcijanina.

 • O NAŚLADOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA KSIĄG CZWORO
 • KSIĘGA PIERWSZA. Upomnienia ku duchowemu życiu przydatne
  • ROZDZIAŁ I. O naśladowaniu Chrystusa, a wzgardzeniu wszelakimi marnościami świata
  • ROZDZIAŁ II. O pokornym uczuciu siebie samego
  • ROZDZIAŁ III. O nauce prawdy
  • ROZDZIAŁ IV. O przezorności w działaniu
  • ROZDZIAŁ V. O czytaniu Pism Świętych
  • ROZDZIAŁ VI. O żądzach nieumiarkowanych
  • ROZDZIAŁ VII. O unikaniu próżnej nadziei i wyniosłości
  • ROZDZIAŁ VIII. O unikaniu zbytniej poufałości
  • ROZDZIAŁ IX. O posłuszeństwie i podległości
  • ROZDZIAŁ X. O strzeżeniu się wielomówstwa
  • ROZDZIAŁ XI. O nabywaniu pokoju i o gorliwości w doskonaleniu się
  • ROZDZIAŁ XII. O pożytku przeciwności
  • ROZDZIAŁ XIII. O opieraniu się pokusom
  • ROZDZIAŁ XIV. O unikaniu porywczego sądzenia
  • ROZDZIAŁ XV. O uczynkach pochodzących z miłości
  • ROZDZIAŁ XVI. O znoszeniu wad cudzych
  • ROZDZIAŁ XVII. O życiu zakonnym
  • ROZDZIAŁ XVIII. O przykładach Ojców świętych
  • ROZDZIAŁ XIX. O ćwiczeniach dobrego zakonnika
  • ROZDZIAŁ XX. O zamiłowaniu samotności i milczenia
  • ROZDZIAŁ XXI. O skrusze serca
  • ROZDZIAŁ XXII. O rozważaniu nędzy ludzkiej
  • ROZDZIAŁ XXIII. O rozpamiętywaniu śmierci
  • ROZDZIAŁ XXIV. O sądzie i karach za grzechy
  • ROZDZIAŁ XXV. O gorliwej poprawie całego życia
 • KSIĘGA DRUGA. Upomnienia skłaniające ku życiu wewnętrznemu
  • ROZDZIAŁ I. O wewnętrznej rozmowie
  • ROZDZIAŁ II. O pokornym zdaniu się na Boga
  • ROZDZIAŁ III. O dobrym spokojnym człowieku
  • ROZDZIAŁ IV. O czystej myśli i o prostej chęci
  • ROZDZIAŁ V. O rozważaniu samego siebie
  • ROZDZIAŁ VI. O weselu dobrego sumienia
  • ROZDZIAŁ VII. O zamiłowaniu Jezusa nad wszystko
  • ROZDZIAŁ VIII. O poufałej przyjaźni Jezusa
  • ROZDZIAŁ IX. O braku wszelkiej pociechy
  • ROZDZIAŁ X. O wdzięczności za łaskę Bożą
  • ROZDZIAŁ XI. O małej liczbie miłośników Krzyża Jezusowego
  • ROZDZIAŁ XII. O walnej drodze Krzyża Świętego
 • KSIĘGA TRZECIA. O wewnętrznym pocieszeniu
  • ROZDZIAŁ I. O wewnętrznym przemawianiu Chrystusa do duszy wiernej
  • ROZDZIAŁ III. Słów Bożych z pokorą słuchać należy: wielu nie umie ich ważyć
   • MODLITWA - ku uproszeniu daru pobożności
  • ROZDZIAŁ IV. Przed Bogiem w prawdzie i pokorze zachować się mamy
  • ROZDZIAŁ V. O cudownym skutku miłości Bożej
  • ROZDZIAŁ VI. O doświadczaniu prawdziwego miłośnika
  • ROZDZIAŁ VII. O ukrywaniu łaski pod strażą pokory
  • ROZDZIAŁ VIII. O uniżaniu siebie samego przed obliczem Boga
  • ROZDZIAŁ IX. Do Boga, jako do ostatecznego końca, wszystko odnosić należy
  • ROZDZIAŁ X. Wzgardziwszy światem, słodko jest służyć Bogu
  • ROZDZIAŁ XI. Żądze serca roztrząsać i miarkować należy
  • ROZDZIAŁ XII. Potrzeba przyuczać się do cierpliwości i walczyć przeciwko złym żądzom
  • ROZDZIAŁ XIII. O posłuszeństwie pokornego podwładnego na wzór Jezusa Chrystusa
  • ROZDZIAŁ XIV. O rozważaniu skrytych sądów Bożych, abyśmy się nie pysznili z dobrych uczynków
  • ROZDZIAŁ XV. Jak we wszelkiej rzeczy pożądanej zachować się i mówić należy
   • MODLITWA - o uproszenie łaski pełnienia woli Bożej
  • ROZDZIAŁ XVI. Prawdziwej pociechy w Bogu tylko szukać należy
  • ROZDZIAŁ XVII. Wszelkie starania o sobie Bogu poruczyć należy
  • ROZDZIAŁ XVIII. Nędze doczesne na wzór Chrystusa spokojnie znosić należy
  • ROZDZIAŁ XIX. O znoszeniu obelg i o znamionach prawdziwej cierpliwości
  • ROZDZIAŁ XX. O wyznawaniu własnej niemocy i o nędzach tego żywota
  • ROZDZIAŁ XXI. Nad wszystkie dobra i dary w Bogu spoczywać należy
  • ROZDZIAŁ XXII. O rozpamiętywaniu rozlicznych dobrodziejstw Bożych
  • ROZDZIAŁ XXIII. O czterech rzeczach, które dawają pokój wielki
   • MODLITWA - przeciwko złym myślom
   • MODLITWA - o oświecenie myśli
  • ROZDZIAŁ XXIV. O wystrzeganiu się ciekawego wglądania w cudze życie
  • ROZDZIAŁ XXV. Na czym polega stały pokój serca i prawdziwe doskonalenie się
  • ROZDZIAŁ XXVI. O doskonałej swobodzie ducha, na którą więcej zasługuje się przez pokorną modlitwę, niżeli przez czytanie
  • ROZDZIAŁ XXVII. Miłość siebie samego najbardziej nas odwodzi od najwyższego dobra
   • MODLITWA - o oczyszczenie serca i o niebieską mądrość
  • ROZDZIAŁ XXVIII. O niezważaniu na mowy potwarców
  • ROZDZIAŁ XXIX. Jak przy nastającym utrapieniu Boga wzywać i błogosławić należy
  • Rozdział XXX. O wzywaniu pomocy Bożej i o ufności, że odzyskamy łaskę Jego
  • Rozdział XXXI. O zaniechaniu wszelkiego stworzenia, aby znaleźć Stworzyciela
  • Rozdział XXXII. O zaniechaniu samego siebie i wyrzeczeniu się wszelakiej żądzy
  • Rozdział XXXIII. O niestałości serca i o tym, że myśl naszą mamy zwracać do Boga, jako do ostatecznego końca i jedynego celu naszego
  • Rozdział XXXIV. Kto prawdziwie Boga miłuje, temu Bóg podoba się we wszystkim i nad wszystko
  • Rozdział XXXV. W tym życiu nie można być wolnym od pokus
  • Rozdział XXXVI. O marności sądów ludzkich
  • Rozdział XXXVII. O czystym i zupełnym zrzeczeniu się samego siebie, dla otrzymania swobody serca
  • Rozdział XXXVIII. O dobrym zachowaniu się w rzeczach zewnętrznych, i o uciekaniu się do Boga w niebezpieczeństwach
  • Rozdział XXXIX. Człowiek w sprawach swoich gwałtownym być nie powinien
  • Rozdział XL. Człowiek nic dobrego nie ma sam z siebie, i niczym chełpić się nie może
  • Rozdział XLI. O wzgardzeniu wszelką czcią doczesną
  • Rozdział XLII. Własnego pokoju w ludziach pokładać nie należy
  • Rozdział XLIII. Umiejętność światowa marna jest
  • Rozdział XLIV. Nie należy przyciągać ku sobie rzeczy zewnętrznych
  • Rozdział XLV. Nie wszystkim wierzyć należy; upadek w słowach łatwy jest
  • Rozdział XLVI. O pokładaniu ufności w Bogu, gdy potwarz miota na nas pociski swoje
  • Rozdział XLVII. Dla żywota wiecznego wszystkie uciski chętnie znosić należy
  • Rozdział XLVIII. O dniu wieczności i o nędzach tego żywota
  • Rozdział XLIX. O pożądaniu wiecznego żywota; i jak wielkie dobra obiecane są tym, którzy wytrwale walczą
  • Rozdział L. Jak człowiek strapiony ma się oddawać w ręce Boga
  • Rozdział LI. Należy się oddawać pracom pospolitym, kiedy w ćwiczeniach wyższych siły ustawają
  • Rozdział LII. Człowiek nie ma się uważać za godnego pociechy, lecz sądzić raczej, iż na karanie zasłużył
  • Rozdział LIII. Łaska Boża nie zlewa się na tych, którzy w rzeczach ziemskich upodobali sobie
  • Rozdział LIV. O przeciwnych poruszeniach natury i łaski
  • Rozdział LV. O skażeniu natury, i o skuteczności łaski Bożej
  • Rozdział LVI. Nas samych zaprzeć się, a Chrystusa w dźwiganiu krzyża naśladować powinniśmy
  • Rozdział LVII. Człowiek nie ma nazbyt upadać na duchu, wtedy nawet kiedy wpada w ułomność jaką
  • Rozdział LVIII. Tych rzeczy, które są nad nasze pojęcia, i skrytych sądów Bożych, badać nie należy
  • Rozdział LIX. Całą ufność i nadzieję w Bogu tylko pokładać należy
 • KSIĘGA CZWARTA. O Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej. Pobożne wzywanie do Komunii świętej
  • GŁOS CHRYSTUSA:
  • Rozdział I. Z jaką czcią i poszanowaniem, Chrystusa przyjmować należy
  • Rozdział II. W Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej, objawia się człowiekowi wielka dobroć i miłość Boga
   • GŁOS UCZNIA
  • Rozdział III. Pożytecznie jest często przystępować do Stołu Pańskiego
   • GŁOS UCZNIA
  • Rozdział IV. Bóg zlewa obfite łaski na tych, którzy pobożnie przystępują do Stołu Pańskiego
   • GŁOS UCZNIA.
  • Rozdział V. O dostojności Najświętszego Sakramentu, i o godności stanu Kapłańskiego
   • GŁOS CHRYSTUSA.
  • Rozdział VI. Jak do Komunii przygotować się należy?
   • GŁOS UCZNIA.
  • Rozdział VII. O roztrząsaniu własnego sumienia, i o postanowieniu poprawy
  • Rozdział VIII. O ofiarowaniu się Chrystusa na Krzyżu, i o ofiarowaniu Jemu nas samych
   • GŁOS CHRYSTUSA.
  • Rozdział IX. Nas i wszystko nasze, Bogu ofiarować, i za wszystkich modlić się powinniśmy
   • GŁOS UCZNIA.
  • Rozdział X. Od zamiaru przyjęcia Komunii św., łatwo odstępować nie należy
   • GŁOS CHRYSTUSA.
  • Rozdział XI. Ciało Chrystusa i Pismo święte, są wiernej duszy najbardziej potrzebne
   • GŁOS UCZNIA.
  • Rozdział XII. Do Komunii świętej z wielkim staraniem gotować się należy
   • GŁOS CHRYSTUSA.
  • Rozdział XIII. Dusza pobożna, połączenia się z Chrystusem w Sakramencie, całym sercem pragnąć powinna
   • GŁOS UCZNIA.
  • Rozdział XIV. O żarliwości niektórych dusz pobożnych, w pożądaniu Ciała Chrystusowego
   • GŁOS UCZNIA.
  • Rozdział XV. Łaska nabożeństwa nabywa się przez pokorę, i przez wyrzeczenie się samego siebie
   • GŁOS CHRYSTUSA.
  • Rozdział XVI. Potrzeby nasze Chrystusowi otwierać, i łaski Jego błagać powinniśmy
   • GŁOS UCZNIA.
  • Rozdział XVII. O gorejącej miłości, i najżywszym pożądaniu Ciała Chrystusowego
   • GŁOS UCZNIA.
  • Rozdział XVIII. Człowiek winien być pokornym naśladowcą Chrystusa, a w zgłębianie tajemnicy Najświętszego Sakramentu, na próżno zaciekać się nie ma; lecz rozum swój wierze świętej poddać powinien
   • GŁOS CHRYSTUSA.
 • Tytuł: O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ksiąg czworo
 • Autor: Tomasz Kempis
 • ISBN: 978-8-3795-0001-7, 9788379500017
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27f8
 • Wydawca: Armoryka