Helion


Szczegóły ebooka

Duch świętego Franciszka Salezego czyli wierny obraz myśli i uczuć tego świętego

Duch świętego Franciszka Salezego czyli wierny obraz myśli i uczuć tego świętego


Przeglądając uważnie karty historii, widzimy, że w każdym niemal okresie życia ucywilizowanych narodów Opatrzność zsyłała ludzi, których wpływ sięgał daleko poza ich ojczyznę i poza czas, w którym żyli. Są to zwykłe skutki wyższości rozumu, głębokości uczucia, słowem potęgi ducha. Ta siła ducha staje się wtedy zwłaszcza potęgą niedościgłą, która ogarnia miliony serc i sięga poza światy ziemskie: gdy wrodzone zdolności i przymioty duszy ożywia i uświęca łaska Boża, to jest duch Boży, duch Chrystusowy, tak obficie rozlany w Ewangelii, a jednak, w całej pełni, tak niewielu dusz stający się udziałem. Do liczby tych wybrańców Bożych, co z natury obdarzeni znakomitymi przymiotami duszy, w ciągu życia rozwinęli i spotęgowali je przez usilną i wierną pracę w winnicy Pańskiej, należał, bez wątpienia Święty Franciszek Salezy, o którym współcześni słusznie mówili, że im dawał doskonałe wyobrażenie Chrystusa Pana w czasie czcigodnego pobytu Jego na tej ziemi. Zawartość dzieła: O cnocie i o doskonałości w ogóle. O miłości Bożej. O miłości bliźniego. O poddaniu się woli Bożej i o ufności w Bogu. O cierpliwości. O pokorze. O ubóstwie. O umartwieniu. O czystości. O łagodności. O samotności i zaparciu siebie samego. O pokusach, skrupułach i innych doświadczeniach wewnętrznych. O pobożności i o modlitwie. Środki szczególne uświętobliwienia się. O prostocie chrześcijańskiej. O posłuszeństwie

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Przedmowa Tłumacza
 • Część I. O cnocie i o doskonałości w ogóle
 • Część II. O miłości Bożej
 • Część III. O miłości bliźniego
 • Część IV. O poddaniu się woli Bożej i o ufności w Bogu
 • Część V. O cierpliwości
 • Część VI. O pokorze
 • Część VII. O ubóstwie
 • Część VIII. O umartwieniu
 • Część IX. O czystości
 • Część X. O łagodności
 • Część XI. O samotności i zaparciu siebie samego
 • Część XII. O pokusach, skrupułach i innych doświadczeniach wewnętrznych
 • Część XIII. O pobożności i o modlitwie
 • Część XIV. Środki szczególne uświętobliwienia się
 • Część XV. O prostocie chrześcijańskiej
 • Część XVI. O posłuszeństwie
 • Spis treści