Helion


Szczegóły ebooka

Kebra Nagast. Chwała królów

Kebra Nagast. Chwała królów


W ręce polskiego czytelnika po raz pierwszy trafia pełny polski przekład Kebra Nagast. Przekład ten, co prawda, został dokonany nie z oryginału, lecz z tłumaczenia angielskiego, niemniej jednak jego zaletą jest to, iż zawiera kompletny tekst tej bardzo ważnej i świętej dla Etiopczyków oraz rastafarian księgi. Wcześniejszym od niniejszego polskim przekładem było tłumaczenie autorstwa Stefana Strelcyna, które ukazało się drukiem w roku 1956 w Warszawie pod tytułem: Kebra Nagast czyli Chwała królów Abisynii. Z jednej strony miało ono przewagę nad niniejszym przekładem, który ukazuje się nakładem Wydawnictwa Armoryka, bowiem prof. Strelcyn księgę przetłumaczył z języka abisyńskiego, z drugiej strony obarczone było jednak poważną wadą: przekład nie był pełny i zawierał co prawda obszerne,ale jednak tylko fragmenty dzieła. Kebra Nagast (lub Kebra Negast bo i taka nazwa jest używana)to księga napisana w etiosemickim języku gyyz (znanym także jako geez bądź ge'ez). Jak wspomniałem wyżej, jest to księga dla Etiopczyków niezwykle ważna, co znakomity etiopista Edward Ullendorff (1929-2011) opisał takimi oto słowy: Kebra Nagast to nie tylko dzieło literackie, lecz także składnica etiopskich uczuć narodowych i religijnych. Jest to także jedno z najważniejszych dzieł składających się na tradycję i kulturę całej ludzkości. Kebra Nagast wyjaśnia pochodzenie dynastii salomońskiej sprawującej władzę w Etiopii. Opowiada o tym, jak królowa Saby spotkała Salomona, i o tym, jak Arka Przymierza skradziona przez Dawida (Menelika I) znalazła się w Etiopii. Zawiera także ważną informację dotyczącą porzucenia przez Etiopczyków pogańskiego kultu słońca, księżyca i gwiazd oraz zastąpienia go kultem Jedynego Boga, Boga Izraela. Dzieło przyjęło się dzielić na cztery główne części. Pierwsza obejmuje podstawową treść legendy: spotkanie królowej Saby z królem Salomonem, narodziny ich syna Dawida (tj. Menelika), jego podróż do Izraela, kradzież Arki Przymierza i dalsze losy Menelika jako władcy Etiopii. Druga część to rozdziały 1-18, omawiające różne wątki biblijne, i 113-117 zawierające proroctwa dotyczące przyszłości Etiopii i jej wiary w Chrystusa. Część trzecia jest już dość luźno związana z główną historią Kebra Nagast - stanowi zbiór dowodów na to, jakoby wszyscy wielcy władcy starożytności wywodzili się z narodu wybranego, czyli należeli do ludu semickiego. Część ostatnia, czwarta, obejmuje szereg proroctw dotyczących nadejścia Odkupiciela - Chrystusa. Całość Kebra Nagast jest więc również swoistym pomostem kulturowym: łączy najdalszą, pogańską przeszłość Etiopii sprzed królowej Saby poprzez przyjęcie wiary w jednego Boga (judaizm) po chrześcijaństwo. (Ze wstępu).

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • O KEBRA NAGAST CZYLI KSIĘDZE CHWAŁY KRÓLÓW - KRÓTKI WSTĘP
 • KEBRA NAGAST CHWAŁA KRÓLÓW
 • I. CHWAŁA KRÓLÓW
 • II. WIELKOŚĆ KRÓLÓW
 • III. KRÓLESTWO ADAMA
 • IV. ZAZDROŚĆ
 • V. KRÓLESTWO SETA
 • VI. GRZECH KAINA
 • VII. NOE
 • VIII. POTOP
 • IX. PRZYMIERZE NOEGO
 • X. SYJON
 • XI. NIEJEDNOMYŚLNA DECYZJA TRZYSTU OSIEMNASTU OJCÓW.
 • XII. KANAAN.19
 • XIII. ABRAHAM.
 • XIV. PRZYMIERZE ABRAHAMA.
 • XV. IZAAK I JAKUB
 • XVI. RUBEN
 • XVII. CHWAŁA SYJONU.
 • XVIII. ZGODA MIĘDZY OJCAMI I BISKUPAMI
 • XIX. ODNALEZIENIE TEJ KSIĘGI.
 • XX. PODZIAŁ ZIEMI.
 • XXI. KRÓLOWA POŁUDNIA.
 • XXII. KUPIEC TAMRIN
 • XXIII. POWRÓT KUPCA DO ETIOPII
 • XXIV. PRZYGOTOWANIA KRÓLOWEJ DO PODRÓŻY.
 • XXV. SPOTKANIE KRÓLOWEJ I SALOMONA.
 • XXVI. ROZMOWA KRÓLA I KRÓLOWEJ
 • XXVII. PRACOWNIK
 • XXVIII. SALOMON I PRZYKAZANIA KRÓLOWEJ
 • XXIX. TRZYSTU I OSIEMNASTU PATRIARCHÓW.
 • XXX. PRZYSIĘGA KRÓLA
 • XXXI. PIECZĘĆ SALOMONA.
 • XXXII. JAK KRÓLOWA URODZIŁA I POWRÓCIŁA DO SWEGO KRAJU.
 • XXXIII. PODRÓŻ KRÓLA ETIOPII
 • XXXIV. PRZYJAZD MŁODZIEŃCA DO KRAJU SWOJEJ MATKI.
 • XXXV. DOWÓDCA WOJSKA KRÓLA SALOMONA
 • XXXVI. STOSUNKI MIĘDZY KRÓLEM SALOMONEM I JEGO SYNEM.
 • XXXVII. PYTANIA SALOMONA DO SYNA
 • XXXVIII. PLAN WYSŁANIA SYNA KRÓLA WRAZ Z DZIEĆMI WIELMOŻÓW.
 • XXXIX. SYN SALOMONA KRÓLEM
 • XL. POUCZENIA KAPŁANA SADOKA (ZÂDÔKA)
 • XLI. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KRÓLÓW
 • XLII. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ
 • XLIII. ROZKAZY DLA WOJSKA IZRAELA
 • XLIV. NIE GODZI SIĘ ZŁORZECZYĆ KRÓLOWI
 • XLV. PŁACZ I PLAN ODESŁANYCH
 • XLVI. PLAN DOTYCZĄCY SYJONU
 • XLVII. OFIARY AZÂRYÂSA I KRÓLA.
 • XLVIII. UPROWADZENIE SYJONU
 • XLIX. OJCOWSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
 • L. POŻEGNANIE Z OJCEM I ŻAŁOBA W MIEŚCIE
 • LI. SALOMON I KAPŁAN ZÂDÔK (SADOK)
 • LII. ODEJŚCIE KAPŁANA ZÂDÔKA (SADOKA)
 • LIII. WÓZ DAROWANY LUDOWI ETIOPII.
 • LIV. JAK DAWID, KRÓL ETIOPII, PROROKOWAŁ I PRZYJĄŁ SYJON.
 • LV. RADOŚĆ LUDZI W ETIOPII
 • LVI. POWRÓT KAPŁANA ZÂDÔKA (SADOKA) I PRZEKAZANIE PODARUNKU.
 • LVII. UPADEK KAPŁANA ZÂDÔKA (SADOKA).
 • LVIII. JAK SALOMON PRAGNĄŁ ICH ŚMIERCI
 • LIX. KRÓL I EGIPCJANIN, SŁUGA FARAONA
 • LX. PŁACZ SALOMONA
 • LXI. POWRÓT SALOMONA DO JERUZALEM
 • LXII. ODPOWIEDŹ SALOMONA
 • LXIII. ZGODA IZRAELSKICH WIELMOŻÓW.
 • LXIV. KUSZENIE KRÓLA SALOMONA
 • LXV. GRZECH SALOMONA
 • LXVI. PROROCTWO CHRYSTUSA
 • LXVII. LAMENT SALOMONA
 • LXVIII. MARYJA, NASZA PANI ZBAWIENIA.
 • LXIX. PYTANIE SALOMONA
 • LXX. RZĄDY ROBOAMA
 • LXXI. MARYJA, CÓRKA DAWIDA
 • LXXII. KRÓL BIZANCJUM109 .
 • LXXIII. PIERWSZY WYROK ADRÂMÎEGO, KRÓLA BIZANCJUM.
 • LXXIV. KRÓL MEDYÂM
 • LXXV. KRÓL BABILONU
 • LXXVI. KŁAMLIWI ŚWIADKOWIE
 • LXXVII. KRÓL PERSJI.
 • LXXVIII. KRÓL MOABU.
 • LXXIX. KRÓL AMMONITÓW
 • LXXX. KRÓL FILISTYNÓW
 • LXXXI. JAK SAMSON ZABIŁ SYNA KRÓLA FILISTYNÓW
 • LXXXII. WĘDRÓWKA ABRAHAMA DO EGIPTU
 • LXXXIII. KRÓL IZMAELITÓW
 • LXXXIV. POWRÓT KRÓLA ETIOPII DO WŁASNEGO KRAJU.
 • LXXXV. RADOŚĆ KRÓLOWEJ MÂKDY
 • LXXXVI. KRÓLOWA MÂKDÂ UCZYNIŁA SYNA SWEGO KRÓLEM.
 • LXXXVII. PRZYSIĘGA WIELMOŻÓW ETIOPII
 • LXXXVIII. JAK OPOWIEDZIAŁ SWEJ MATCE JAK UCZYNIONO GO KRÓLEM.
 • LXXXIX. ROZMOWA KRÓLOWEJ Z DZIEĆMI IZRAELA
 • XC. AZARIASZ I POCHWAŁA KRÓLOWEJ ORAZ JEJ MIASTA.
 • XCI. CZYSTE I NIECZYSTE POKARMY
 • XCII. ODNOWA KRÓLESTWA DAWIDA
 • XCIII. BIZANCJUM I ZNISZCZENIE WIARY.
 • XCIV. PIERWSZA WOJNA KRÓLA ETIOPII
 • XCV. OGÓLNA AKCEPTACJA POSIADŁOŚCI KRÓLA ETIOPII.
 • XCVI. PROROCTWO O CHRYSTUSIE
 • XCVII. SZEMRANIE IZRAELA
 • XCVIII. LASKA MOJŻESZA I LASKA AARONA
 • XCIX. DWAJ SŁUDZY
 • C. BUNT ANIOŁÓW.
 • CI. TEN, KTÓRY ISTNIEJE WSZĘDZIE I WE WSZYSTKIM
 • CII. POCZĄTEK
 • CIII. ROGI OŁTARZA.
 • CIV. ARKA I ROZMOWA BEZBOŻNIKÓW
 • CV. WIARA ABRAHAMA
 • CVI. PROROCTWO DOTYCZĄCE NADEJŚCIA CHRYSTUSA.
 • CVII. JEGO WEJŚCIE W PEŁNI CHWAŁY DO JERUZALEM.
 • CVIII. OKRUCIEŃSTWO NIESPRAWIEDLIWYCH ŻYDÓW.
 • CIX. UKRZYŻOWANIE
 • CX. ZMARTWYCHWSTANIE
 • CXI. WNIEBOWSTĄPIENIE I POWTÓRNE PRZYJŚCIE
 • CXII. JAK PROROCY GO ZAPOWIADALI
 • CXIII. RYDWAN I POGROMCA WROGA
 • CXIV. POWRÓT SYJONU
 • CXV. OSĄD IZRAELA
 • CXVI. RYDWAN ETIOPII
 • CXVII. KRÓLOWIE BIZANCJUM I ETIOPII
 • KOLOFO
 • Przypisy