Helion


Szczegóły ebooka

 
Zamknięcie roku 2021 w jednostkach sektora publicznego

Zamknięcie roku 2021 w jednostkach sektora publicznego


W rozdziałach I–III opisano czynności przygotowawcze niezbędne do zakończenia 2021 roku, w tym inwentaryzację składników aktywów i pasywów jednostki oraz ich ewidencję na dzień bilansowy. W rozdziale IV przedstawiono właściwy sposób przygotowania ksiąg rachunkowych do zamknięcia. W rozdziałach V i VI omówiono sprawozdawczość budżetową i finansową na koniec roku, a w rozdziale VII – terminy sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zakres informacyjny w nim zawarty, a także procedurę udzielania absolutorium organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. 

  • UOJ111-Srodki_R_01-04
  • UOJ111-Srodki_R_05
  • UOJ111-Srodki_R_06-07