Helion


Szczegóły ebooka

Polski Ład a wynagrodzenia 2022

Polski Ład a wynagrodzenia 2022


W 2022 roku świadczenia wypłacane lub przyznawane zatrudnionym osobom muszą być rozliczane zgodnie z programem reform zwanym Polskim Ładem. Sprawdź nowe zasady w praktyce. Pobierz praktyczne zestawienia, przykłady liczbowe, listy płac oraz odpowiedzi na pytania. Przekonaj się, jak powinny wyglądać oświadczenia, takie jak: wzór wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, wzór oświadczenia podatnika o spełnieniu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących emerytów, wzór wniosku o niepobieranie zaliczek podatkowych od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych.

 • Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń wprowadzone w 2022 roku ogólne zasady
  • Wyższa kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe
  • Podwyższenie progu podatkowego
  • Zmiany w rozliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne zatrudnionych osób
  • Ulga dla klasy średniej
  • Pracownicza ulga w ujęciu rocznym
  • Pracownicza ulga w ujęciu miesięcznym
  • Nowe ulgi podatkowe
  • Możliwość niestosowania kosztów uzyskania przychodu
  • Zmiana w rozliczaniu jazd prywatnych autem służbowym
  • Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania osób i pracy na czarno
  • Modyfikacje w zakresie rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
  • Przekroczenie nowej górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej praktyczne wyliczenia
  • Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania
  • Zmiana wysokości KUP przy pełnieniu funkcji społecznych i obywatelskich
  • O konieczności stosowania nowych zasad decyduje moment powstania przychodu
 • Nowe zasady rozliczania na listach płac składki zdrowotnej
  • Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek przy zerowym PIT
  • Nowe ulgi a składka zdrowotna
 • Ulga dla tzw. klasy średniej w praktyce
  • Ulga dla tzw. klasy średniej przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
  • Nowa ulga obejmuje także przychody autorskie
  • Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem
  • Ulga dla klasy średniej a wynagrodzenie pracownika objęte zerowym PIT
 • Wzory dokumentów związanych z Polskim Ładem
  • Przykładowy wzór wniosku o niestosowanie ulgi dla tzw. klasy średniej
  • Przykładowy wzór wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu
  • Przykładowy wzór wniosku o niepobieranie zaliczek podatkowych od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych
  • Przykładowy wzór oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi na powrót
  • Przykładowy wzór oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla rodzin
  • Przykładowy wzór oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących emerytów
 • Zasady zaokrągleń dokonywanych przy wyliczaniu i rozliczaniu świadczeń zatrudnionych osób
  • Zaokrąglenia dotyczące składek ZUS i zaliczek na podatek
  • Zaokrąglenia składkowe
  • Zasada zaokrąglania podstawy wymiaru składek społecznych za niepełny miesiąc w przypadku przedsiębiorców
  • Zaokrąglenia dotyczące podatku dochodowegood osób fizycznych
  • Zaokrąglanie świadczeń
  • Decydujące znaczenie ma brzmienie przepisów
 • Wynagrodzenie zasadnicze
  • Umowy zlecenia za grudzień płatne w styczniu jakie składki ZUS, jaka minimalna stawka godzinowa
  • Ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu
  • Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego
  • Stawka godzinowa
  • Pytania i odpowiedzi
  • Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu
  • Jak choroba trwająca kilka dni, z których tylko jeden jest roboczy, wpływa na stałą pensję
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Wyliczanie normalnego wynagrodzenia oraz dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Pytania i odpowiedzi
  • Wynagrodzenie w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę
  • Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż 8 godzin
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch różnych stawkach należnej pensji
  • Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny
  • Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę
  • Kiedy kierownikowi należy się rekompensata za nadgodziny
 • Wynagrodzenie za dyżur
  • Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo
 • Premie i nagrody
  • Nagroda
  • Premie
  • Premia regulaminowa
  • Premia uznaniowa
  • Różnice między premią a nagrodą
  • Szczególne rodzaje nagród regulaminowych
  • PIT i ZUS
  • Pytania i odpowiedzi
  • Rozliczenie podatkowo-składowe premii / nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi
  • Premia przysługująca za okresy pobierania świadczeń chorobowych
 • Wynagrodzenie za urlop
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Stawka przechodzi na następny miesiąc
  • Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe
  • Pytania i odpowiedzi
  • Zmiana systemu wynagradzania lub wysokości płacy minimalnej a urlop wypoczynkowy
  • Wynagrodzenie za urlop po długotrwałej chorobie
  • Wynagrodzenie za urlop po zakończeniu urlopu macierzyńskiego
 • Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom
  • Zwrot kosztów zakupu i używania przez pracowników własnego sprzętu przy pracy zdalnej w czasie COVID-19
  • PIT i ZUS
  • Pytania i odpowiedzi
  • Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie
 • Ryczałty wypłacane pracownikom
  • Ryczałt za nadgodziny
 • Ryczałt za godziny nocne
  • Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy
  • Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych
  • PIT i ZUS
 • Odprawy i odszkodowania
  • Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji
  • Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań z powodu COVID-19
  • PIT i ZUS
  • Wyliczanie 70-procentowego podatku od odszkodowań i odpraw
  • Pytania i odpowiedzi
  • Niewypłacenie należnej premii a podstawa odprawy
  • Z którego dnia ustalać stan zatrudnienia, stosując ustawę o zwolnieniach grupowych
 • Świadczenia chorobowe
  • Zaokrąglenia przy wyliczaniu świadczeń chorobowych
  • Zaokrąglenia według ogólnych reguł
  • Istotna jest kolejność działań i zaokrąglania
  • Zmiany dotyczące świadczeń chorobowych (w tym zasiłku chorobowego i wypadkowego)
  • Najniższa podstawa
  • Choroba w pierwszym okresie zatrudnienia (na przykładach)
  • Pytania i odpowiedzi
  • Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu
  • Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą
  • Świadczenie należne za niezdolność chorobową na bazie zarobków osób zatrudnionych na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
  • Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek
  • Jaki postąpić, gdy na dany okres nakładają się 2 zwolnienia lekarskie jedno wystawione z choroby pracownika, a drugie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  • Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy
  • Wsteczna podwyżka i jej wpływ na chorobowe
  • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego
 • Świadczenia socjalne
  • PIT i ZUS
  • Zapomogi dla pracowników w okresie pandemii a składki ZUS
  • Co oznacza pojęcie zapomogi, zdarzenia losowego czy długotrwałej choroby
  • Nowe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne wprowadzone w związku z koronawirusem
  • Pracodawca może zawiesić działalność socjalną
  • Przyczyny zawieszenia
  • Porozumienie ze związkami obligatoryjne
  • Pytania i odpowiedzi
  • Wycieczka opłacona z zfśs nie jest przychodem
  • Czy można utworzyć dobrowolnie zfśs na koniec roku
 • Samochód firmowy, telefon
  • Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść
  • Ryczałt a koszty paliwa
  • Telefon firmowy
  • Podróże służbowe
  • Pomniejszanie diet z tytułu posiłków
  • Podróże kierowców
  • PIT i ZUS
  • Pytania i odpowiedzi
  • Posiłek na pokładzie samolotu a obniżenie diety
  • Kilometrówka dla zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a podatek
 • Świadczenia medyczne
  • Zwolnienie z oskładkowania
 • Umowy cywilnoprawne
  • Minimalna stawka godzinowa
  • Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy
  • Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy, ale zawarta z innym podmiotem
  • Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia
  • Pytania i odpowiedzi
  • Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia
  • Zlecenie zawarte z uczniem / studentem w czasie wakacji
  • Czy po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
  • Kwota wolna przy niepełnym etacie
  • Kwota wolna na przełomie roku
  • Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca
  • Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  • Ustalanie kwoty potrąceń przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
  • Różne świadczenia i jedna kwota wolna od potrąceń
  • Potrącenia z zasiłków
  • Kwota wolna za część miesiąca
  • Zasiłek i wynagrodzenie chorobowe potrącamy osobno
  • Egzekucja ze świadczeń z zfśs
  • Egzekucja a ekwiwalenty i świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową
  • Pytania i odpowiedzi
  • Potrącenia dobrowolne z zasiłku
  • Potrącenie pensji tytułem choroby z poprzedniego miesiąca
  • Jak dokonywać potrąceń z umów zlecenia w 2022 roku