Szczegóły ebooka

Jak lepiej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych

Jak lepiej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych

Christel Petitcollin

Ebook

Znawczyni ludzkiej natury Christel Petitcollin powraca z kontynuacją bestsellerowego poradnika Jak mniej myśleć! Po lekturze książki Jak mniej myśleć zapewne wiesz już, że zaliczasz się do kręgu osób analizujących bez końca. Zdajesz też sobie sprawę, że nadwydajność mentalna jest twoim atutem, a fantastyczny umysł narzędziem do samodoskonalenia. Tylko jak optymalnie wykorzystać to, co siedzi w twojej głowie? Nikt nie wie lepiej od ciebie, jak potężne jest to wyzwanie! Książka Jak lepiej myśleć, będąca rozwinięciem i uzupełnieniem pierwszej części poradnika, pozwala wreszcie rozwiać dręczące cię wątpliwości. Autorka napisała ją w reakcji na liczne prośby czytelników, którzy domagali się dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na konkretne pytania. Dzięki temu czytelnik ma wrażenie, że bierze udział w prywatnej rozmowie z terapeutką. Jak lepiej myśleć to zbiór przydatnych wskazówek dla osób nadwydajnych mentalnie i analizujących bez końca dotyczących codziennego życia w społeczeństwie. Jeśli potrzebujesz porady, jak odnaleźć spokój na płaszczyźnie zawodowej, w relacjach z najbliższymi oraz w miłości, koniecznie sięgnij po tę książkę! Dzięki niej jeszcze lepiej zrozumiesz siebie i innych, rozwiniesz i pokochasz swoją niezwykłą osobowość, a także nauczysz się organizować otoczenie tak, aby czuć się w nim jak najbezpieczniej. W książce Jak mniej myśleć autorka pomaga czytelnikowi znaleźć jego miejsce w świecie, a w Jak lepiej myśleć wskazuje, jak odnaleźć w tym świecie szczęście i spełnienie.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Roz­dział 1. Ana­liza waszej kore­spon­den­cji
 • Roz­dział 2. Pie­lę­gnuj swoją hiper­este­zję
  • Zatroszcz się o swoje oczy
  • Dopiesz­czaj swoje uszy
  • Dbaj o swoje odczu­cia
  • Hiper­este­zja i uciąż­liwe sąsiedz­two
 • Roz­dział 3. Poskro­mić swoją nad­wraż­li­wość
  • Uni­kaj waha­deł
  • Nie nada­waj niczemu zbyt wiel­kiego zna­cze­nia
  • Tro­chę lin­gwi­styki
 • Roz­dział 4. Twój defi­cyt ego
  • Ego to nie jest brzyd­kie słowo
  • Nie odda­waj swo­jej mocy innym
  • Wypeł­nij wańkę-wstańkę
 • Roz­dział 5. Auty­styczny świat plu­sza­ków
  • Kim są nad­wy­dajni men­tal­nie?
  • Odmienne i kom­plek­sowe myśle­nie
  • Pato­lo­gi­za­cja sta­nów ducha
  • Być innym, nie będąc upo­śle­dzo­nym
  • Autyzm, psy­cho­ana­li­tyczny fran­cu­ski wyją­tek
  • Co należy zapa­mię­tać z auty­zmu
  • Funk­cje wyko­naw­cze
  • Potrzeba domknię­cia poznaw­czego
 • Roz­dział 6. Czy nad­wy­daj­ność utoż­sa­mia się z pamię­cią?
  • Pamięć o nie­bez­pie­czeń­stwie?
  • Pamięć o utra­co­nym bliź­niaku?
  • Sza­ma­nizm, twoje duchowe dzie­dzic­two?
  • Fizycy kwan­towi, któ­rzy o sobie nie wie­dzą?
 • Roz­dział 7. Zro­zu­mieć spo­łe­czeń­stwo i jed­nostki, z któ­rych się składa
  • Trzy rodzaje alie­na­cji
  • Wie­dzieć, z kim ma się do czy­nie­nia: jed­nostka
  • Spo­łe­czeń­stwo zwane cywi­li­zo­wa­nym
  • Hie­rar­chia szym­pan­sów
  • Huma­ni­styczni i altru­istyczni cemen­cia­rze
  • Rze­czy­wi­stość 2.0: nadzieja dla ludz­ko­ści?
 • Roz­dział 8. Świat pracy
  • Bar­dzo pro­sto­duszny wio­ślarz
  • Zasłu­żyć na znak jako­ści Q
  • Twój sto­su­nek do pie­nię­dzy
 • Roz­dział 9. Popra­wić swoje sto­sunki z innymi
  • Wykaz two­ich błę­dów w poro­zu­mie­wa­niu się z innymi
  • Zna­leźć i zająć swoje miej­sce
  • Zro­zu­mieć nor­mal­nie myślą­cych i dosto­so­wać się do nich
  • Już ni­gdy nie paść ofiarą mani­pu­la­to­rów
  • Kilka zasad komu­ni­ka­cji inter­per­so­nal­nej
 • Roz­dział 10. Twoje życie miło­sne
  • Zapro­gra­mo­wani na porażkę i ama­torsz­czy­znę
  • Przejdź na tryb pro
  • Miłość nie przy­nosi cier­pie­nia
  • Nie ma miło­ści bez szcze­ro­ści i wza­jem­nego sza­cunku
  • Jak ste­ro­wać swoim życiem miło­snym
  • Poślu­biamy pracę nad sobą
  • Zacho­wać dystans i bez­stron­ność
 • Roz­dział 11. Twoja misja zawo­dowa
  • Jakie są twoje wyjąt­kowe kom­pe­ten­cje?
  • Pozwól śpie­wać swo­jej duszy
  • Znajdź swoją życiową misję
  • Połącz swoją życiową misję z wyko­ny­wa­nym zawo­dem
 • Kon­klu­zja
 • Biblio­gra­fia
 • Tytuł: Jak lepiej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych
 • Autor: Christel Petitcollin
 • Tytuł oryginału: Je pense mieux
 • Tłumaczenie: Krystyna Arustowicz
 • ISBN: 9788382251272, 9788382251272
 • Data wydania: 2021-12-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2as3
 • Wydawca: Wydawnictwo JK