Szczegóły ebooka

Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza

Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza

Elaine N Aron

Ebook

Wyjątkowa książka o emocjach, zachowaniach i relacjach społecznych osób wysoko wrażliwych. Po raz pierwszy w Polsce! Czy jesteś wrażliwcem? Większość z nas od czasu do czasu odczuwa przytłoczenie światem swoich emocji, jednak osoby, o których mowa, żyją tak na co dzień. Autorka - psychoterapeutka, sama będąca też osobą wysoko wrażliwą - pokazuje, jak zidentyfikować tę cechę u siebie, jak sobie z nią radzić oraz jak ją wykorzystać (tak!) w różnych sytuacjach życiowych. Książka zawiera: test pozwalający wykryć u siebie określone aspekty wysokiej wrażliwości metody na postrzeganie swojej przeszłości w pozytywnej perspektywie, umacniającej poczucie własnej wartości przykłady wpływu wysokiej wrażliwości na pracę zawodową i relacje osobiste sposoby radzenia sobie z nadmiernym pobudzeniem wskazówki, kiedy warto zwrócić się o pomoc do specjalisty "Ta doniosła książka (...) pokazuje nowy sposób postrzegania siebie, pozwala odetchnąć z ulgą i zyskać mocne poczucie swego miejsca wśród ludzi." John Gray, autor bestsellera Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus "Ta przenikliwa analiza fundamentalnego wymiaru ludzkiej natury jest lekturą obowiązkową. Zrównoważona prezentacja zagadnień przez autorkę wskazuje, jak można odejść od traktowania wysokiej wrażliwości jako wady, a przemienić ją w swoją zaletę." Philip G. Zimbardo, autor bestsellera Nieśmiałość oraz wielotomowego podręcznika Psychologia

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Nota autor­ska do wyda­nia z roku 2012
  • Trzy korekty
  • Bada­nia naukowe po 1996 roku
  • Pierw­sze bada­nia
  • Sero­to­nina a wysoko wraż­liwi
  • Co nas tak wyróż­nia?
  • Naprawdę mamy to w genach
  • Sta­no­wimy odrębną grupę ludzi
  • DOES dobrze ujmuje wysoką wraż­li­wość
  • D  depth of pro­ces­sing  głę­bia prze­twa­rza­nia
  • O  over­sti­mu­la­tion  prze­sty­mu­lo­wa­nie
  • E  emo­tio­nal reac­ti­vity  reak­tyw­ność emo­cjo­nalna
  • S  sen­sing the sub­tle  wyczu­wa­nie sub­tel­no­ści
  • Każda wysoko wraż­liwa osoba jest inna i zmie­nia się zależ­nie od chwili
  • Reflek­sje koń­cowe
 • Przed­mowa
  • Co ta książka ma ci do zaofe­ro­wa­nia
  • Słowo do nieco mniej wraż­li­wych
  • I słowo do nie-WWO
  • Czego potrze­bu­jesz
  • O mnie
  • Wie­dza naukowa u pod­staw tej książki
  • Instruk­cje dla czy­tel­nika
 • Roz­dział 1 Co wia­domo o wyso­kiej wraż­li­wo­ści
  • Myślała, że zwa­rio­wała
  • Wyjąt­kowy, ale zupeł­nie nie­ro­zu­miany
  • Nie­bez­pieczny rok Kri­sten
  • Defi­ni­cja wyso­kiej wraż­li­wo­ści  dwie sprawy do zapa­mię­ta­nia
  • Dobra i nie­spe­cjal­nie dobra wia­do­mość
  • Wię­cej na temat sty­mu­la­cji
  • Czy pobu­dze­nie jest czymś innym niż lęk i strach?
  • Przez swoją wraż­li­wość jesteś naprawdę wyjąt­kowy
  • Jak trak­to­wać te róż­nice
  • Dzie­dzicz­ność a śro­do­wi­sko
  • A jak jest z tobą?
  • Wie­dza na temat naszej kul­tury  to, czego się dowiesz, może zabo­leć
  • Ten­den­cyj­ność psy­cho­lo­gii
  • Doradcy kró­lów i wojow­ni­czy monar­cho­wie
  • Przy­pa­dek Char­lesa
  • Powód do dumy
 • Roz­dział 2 Szpe­ra­jąc głę­biej
  • Obser­wa­cja Roba i Rebeki
  • Pro­blemy ze snem
  • Jedna noc, dwoje dzieci
  • Uzu­peł­nia­nie naszego obrazu Roba
  • Nale­żysz do zupeł­nie innej odmiany
  • Dwa sys­temy mózgu
  • Czło­wiek jest czymś wię­cej niż genami i ukła­dami mózgo­wymi
  • Jak zaufa­nie prze­ra­dza się w nie­uf­ność, a nie­znane w nie­bez­pieczne
  • Skok w głę­biny psy­chiki
  • Więc cecha ta naprawdę ist­nieje i nie jest nie­po­żą­dana
 • Roz­dział 3 O dba­niu o zdro­wie i stylu życia dla wraż­liw­ców
  • Masz sześć tygo­dni: jak to mogło wyglą­dać
  • Sze­ścio­ty­go­dniowy wraż­li­wiec
  • Dla­czego ja nie­mow­lęco-cie­le­sne?
  • Ty i twój opie­kun
  • Styl przy­wią­za­nia a wysoko wraż­liwy orga­nizm
  • Za dużo na zewnątrz, za dużo wewnątrz
  • Pro­blem pozo­sta­wa­nia za bar­dzo wewnątrz
  • O zbyt­nim akcen­cie na świat zewnętrzny
  • Dopro­wa­dze­nie do rów­no­wagi
  • Odpo­czy­nek
  • Stra­te­gie w przy­padku nad­po­bu­dze­nia
  • Bez­pieczne przy­sta­nie w twoim życiu
  • Gra­nice
  • Postu­laty nie­mow­lę­cia/ciała
  • Część I
  • Część II
 • Roz­dział 4 Nowe spoj­rze­nie na resztę dzie­ciń­stwa
  • Mar­sha  dziew­czynka roz­trop­nie uni­ka­jąca
  • Mała Mar­sha w łóżku z potwo­rami
  • Mar­sha mała wróżka i Mar­sha w kur­niku
  • Osoby wysoko wraż­liwe a przy­wią­za­nie
  • Nie­pewna sprawa: Czy ci się to podoba?
  • WWO ze szczę­śli­wym dzie­ciń­stwem
  • Nowe lęki w świe­cie
  • Pro­blem wraż­li­wych chłop­ców
  • Wraż­liwe dziew­czynki  uko­chane towa­rzyszki mamusi
  • Bądź dla sie­bie innym rodzi­cem
  • Spe­cjalne potrzeby a ryzyko trwa­łego znie­chę­ce­nia
  • Ni­gdy nie jest za późno na poko­na­nie znie­chę­ce­nia
  • Lata szkolne
  • Ucznio­wie i uczen­nice
  • Talenty
  • Tro­ska o swoje uta­len­to­wane ja
  • Wysoko wraż­liwy nasto­la­tek
  • Gdy wraż­liwi chłopcy i dziew­czynki stają się męż­czy­znami i kobie­tami
  • Pod­sta­wowe uwa­run­ko­wa­nie dora­sta­nia: wkra­czamy w świat wysoko uspo­łecz­niony
 • Roz­dział 5 Rela­cje spo­łeczne
  • Jeśli zawsze mia­łeś się na nie­śmia­łego
  • Usu­nię­cie nie­śmia­ło­ści ze swo­jego obrazu sie­bie
  • Nazy­wa­nie sie­bie nie­śmia­łym ma nega­tywny wydźwięk
  • Nazy­wa­nie sie­bie nie­śmia­łym jest samo­speł­nia­jącą się prze­po­wied­nią
  • W jaki spo­sób myśleć o swoim dys­kom­for­cie spo­łecz­nym
  • Pięć spo­so­bów radze­nia sobie z nad­po­bu­dze­niem w sytu­acjach spo­łecz­nych
  • Ludzie, pobu­dze­nie i intro­wer­sja
  • Wysoko wraż­liwy eks­tra­wer­tyk
  • Doce­nie­nie stylu intro­wer­tycz­nego
  • Carl Jung o intro­wer­sji
  • Różne jest piękne
  • Nawią­zy­wa­nie przy­jaźni
  • Per­sona i dobre wycho­wa­nie
  • Dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych
  • Nie rób sobie wyrzu­tów, jeśli nie umiesz zro­bić cze­goś, co rzadko robisz
  • Przy­pa­dek Pauli
  • Rela­cje spo­łeczne
  • Kilka porad dla wysoko wraż­li­wych
 • Roz­dział 6 Powo­dze­nie w pracy zawo­do­wej
  • Powo­ła­nie zawo­dowe
  • Powo­ła­nie wszyst­kich wysoko wraż­li­wych
  • Powo­ła­nie, indy­wi­du­acja i wysoko wraż­liwi
  • Praca i powo­ła­nie
  • Powo­ła­nie a wyzwo­lone osoby wysoko wraż­liwe
  • Poznać swoje powo­ła­nie
  • Co robią inne wraż­liwe osoby
  • Prze­kształ­ce­nie powo­ła­nia w dobrze płatną pracę
  • Powo­ła­nie do sztuki
  • Powo­ła­nie do służby innym
  • Lek­cja u Grega
  • Wysoko wraż­liwi a zaan­ga­żo­wa­nie spo­łeczne
  • Wraż­liwi w świe­cie biz­nesu
  • Uta­len­to­wana osoba wysoko wraż­liwa w miej­scu pracy
  • Dopil­nuj, by twoja wraż­li­wość była odpo­wied­nio ceniona
  • Szko­le­nia
  • Fizyczny kom­fort pracy
  • Awans
  • Bette spo­tyka Machia­vel­lego
  • Żale  unik­nione i nieunik­nione
 • Roz­dział 7 Bli­skie związki
  • Wraż­liwa bli­skość na wiele spo­so­bów
  • Wraż­liwi i zako­cha­nie się
  • Kiedy robi się zbyt inten­syw­nie
  • Miłość ludzka, miłość boska
  • Obez­wład­nia­jąca miłość a nie­pewna więź
  • Dwa skład­niki wza­jem­nej miło­ści
  • Jak pobu­dze­nie spra­wia, że każdy się może zako­chać
  • Dwa inne powody, dla któ­rych WWO są bar­dziej kochliwe
  • Pogłę­bia­nie przy­jaźni
  • Znaj­do­wa­nie wła­ści­wego part­nera
  • Taniec wraż­li­wych
  • Bli­skie rela­cje mię­dzy dwiema wraż­li­wymi oso­bami
  • Gdy part­ner nie jest aż tak wraż­liwy
  • Róż­nice w opty­mal­nym pozio­mie pobu­dze­nia
  • Codzienny czas w poje­dynkę
  • Lęk przed uczciwą komu­ni­ka­cją
  • Potrzeba robie­nia sobie przerw w trak­cie kon­flik­tów
  • Moc pozy­tyw­nych meta­ko­mu­ni­ka­tów i słu­cha­nia odzwier­cie­dla­ją­cego
  • Bli­skie rela­cje jako droga do indy­wi­du­acji
  • Eks­pan­sja sie­bie w bli­skich związ­kach
  • Wraż­liwi i sek­su­al­ność
  • Wraż­liwi i dzieci
  • Twoja wraż­li­wość wzbo­gaca zwią­zek
 • Roz­dział 8 Lecze­nie głę­bo­kich ran
  • Wspo­mnie­nie o wraż­li­wym przy­ja­cielu
  • Lecze­nie psy­chicz­nych ran osób wysoko wraż­li­wych
  • Jak wielki nacisk powin­ni­śmy kłaść na swoje doświad­cze­nia z dzie­ciń­stwa?
  • W jaki spo­sób Dan prze­trwał
  • A co z twoją prze­szło­ścią?
  • Cztery podej­ścia
  • Tera­pia poznaw­czo-beha­wio­ralna
  • Tera­pia inter­per­so­nalna
  • Tera­pie fizyczne
  • Tera­pie duchowe
  • WWO i podej­ście poznaw­czo-beha­wio­ralne
  • WWO i podej­ście inter­per­so­nalne
  • Wię­cej na temat prze­nie­sie­nia
  • WWO i inter­wen­cje fizyczne
  • WWO i podej­ścia duchowe
  • Czy psy­cho­te­ra­pia jest pomocna dla WWO nie­ma­ją­cych szcze­gól­nych pro­ble­mów z dzie­ciń­stwa lub bie­żą­cych?
  • Szcze­gól­nie dla WWO  ana­liza jun­gow­ska i psy­cho­te­ra­pia jun­gow­ska
  • Koń­cowe uwagi na temat psy­cho­te­ra­pii wraż­li­wych
 • Roz­dział 9 Wysoko wraż­liwi w zetknię­ciu ze służbą zdro­wia
  • Jak twoja wraż­li­wość wpływa na prze­bieg lecze­nia
  • Nowy obraz two­ich przejść zdro­wot­nych
  • Prze­stroga na temat medycz­nych ety­kiet nada­wa­nych wyso­kiej wraż­li­wo­ści
  • Po co przyj­mo­wać Pro­zac i inne leki?
  • Lekar­stwa w kry­zy­sie
  • Szybko dzia­ła­jące leki redu­ku­jące pobu­dze­nie
  • Leki odwra­ca­jące efekty dłu­go­trwa­łego nad­po­bu­dze­nia
  • Jak dzia­łają anty­de­pre­santy
  • Sero­to­nina i oso­bo­wość
  • Sero­to­nina a wysoko wraż­liwi
  • Sero­to­nina a rola ofiary
  • Czy powi­nie­neś pró­bo­wać zmo­dy­fi­ko­wać swoją wraż­li­wość lekami SSRI?
  • Jeśli się zde­cy­du­jesz przyj­mo­wać leki
 • Roz­dział 10 Dusza i ducho­wość
  • Cztery wyraźne oznaki
  • W czym jeste­śmy dobrzy  i czemu to służy?
  • Two­rze­nie świę­tej prze­strzeni
  • Pro­ro­ko­wa­nie
  • Spi­sa­nie zasad swo­jej wiary
  • Jak inspi­ru­jemy innych do poszu­ki­wa­nia sensu
  • Jeste­śmy prze­wod­ni­kami w dąże­niu do pełni
  • Dąże­nie do pełni poprzez cztery funk­cje
  • Sny, wyobraź­nia aktywna i wewnętrzne głosy
  • Anioły i cuda, duchy prze­wod­nie i syn­chro­nia
  • Goście Debory
  • Gdy życie duchowe zalewa jak fala przy­pływu
  • Nasza war­tość a part­ner­stwo
 • Doda­tek
  • Wska­zówki dla spe­cja­li­stów służby zdro­wia pra­cu­ją­cych z oso­bami wysoko wraż­li­wymi
  • Wska­zówki dla nauczy­cieli pra­cu­ją­cych z oso­bami wysoko wraż­li­wymi
  • Wska­zówki dla pra­co­daw­ców osób wysoko wraż­li­wych
 • Przy­pisy biblio­gra­ficzne
 • Tytuł: Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza
 • Autor: Elaine N Aron
 • Tytuł oryginału: The Highly Sensitive Person
 • Tłumaczenie: Dariusz Rossowski, Józef Biecki
 • ISBN: 9788382251517, 9788382251517
 • Data wydania: 2022-02-03
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2bn1
 • Wydawca: Wydawnictwo JK