Helion


Szczegóły ebooka

Mała księga mądrości według Kahlila Gibrana

Mała księga mądrości według Kahlila Gibrana


Proste mądrości, które pomogą Ci wieść szczęśliwe i satysfakcjonujące życie.

Ta książka to inspirujące aforyzmy i wiersze znanego poety Kahlina Gibrana dotykające życia w jego wielu aspektach.

Gibran z wyczuciem prowadzi czytelników przez ważne życiowe problemy: cel egzystencji i śmiertelność, dobro i zło, odkrywanie swojej drogi duchowej. Przedstawia przemyślenia na temat tego, co znaczy żyć we wspólnocie i w samotności, porusza także kwestie religii, bogactwa, władzy i ludzkiej duszy. W zbiorze niemal dziewięćdziesięciu pism poeta stara się ukazać odpowiedzi na pytania, z którymi boryka się każdy z nas.

Dotychczas ukazały się:

 • Mała księga życia według Kahlila Gibrana;
 • Mała księga miłości według Kahlila Gibrana.

W przygotowaniu ponadto:

 • Mała księga tajemnic według Kahlila Gibrana;
 • Mała księga opowieści sufickich.

Kahlil Gibran (1883-1931) libański poeta, pisarz i malarz. Jeden z najważniejszych twórców współczesnej prozy poetyckiej w literaturze arabskiej. Autor wydanej w 1923 powieści poetyckiej Prorok, która pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się inspirujących dzieł wszech czasów.

Neil-Douglas-Klotz światowej sławy uczony w dziedzinie religioznawstwa, duchowości i psychologii. Kieruje Edinburgh Institute for Advanced Learning i przez wiele lat był współprzewodniczącym Mysticism Group w American Academy of Religion.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Mądre życie
  • Nir­wana
  • Ogród bez murów
  • Jed­nego razu żył czło­wiek
  • Inni
  • Jedząc i pijąc
  • Stróż waszych potrzeb
  • Trud w duchu miło­ści
  • Mądrość rezo­ne­rów
  • Uczony i poeta
  • Pod maską drwiny
  • Zago­rzali mówcy
  • Będąc szcze­rym
  • Rodo­wód
  • Dzieci jutra
  • Dzieci wasze
  • Naj­pierw­sze ofia­ro­wa­nie
  • Mniej roz­pra­wia­jąc o Bogu
 • Mądrość wspól­noty
  • Rządy
  • Mię­dzy mar­sem tygrysa a uśmie­chem wilka
  • Dzie­dziczna cho­roba duchowa
  • Dobre wła­da­nie
  • Bydło nie­po­mne
  • Tysiąc praw
  • Zło­czyńca
  • Twoja i moja myśl
  • Wojna i małe narody (1920)
  • Los i pasterka (19141918)
  • Zapłacz nad naro­dem
  • Nowe hory­zonty (1925)
  • O Wol­no­ści!
  • Tron, gdzie wzrok nie sięga
 • Mądra wymiana
  • Uprzejmy wilk
  • Kre­dyt
  • Owoce gra­natu
  • Więź­nio­wie bogac­twa
  • Pieśń praw­dzi­wej for­tuny
  • War­tość
  • Na placu tar­go­wym
  • Dając bez patrze­nia w lustro
  • Szczo­drość i duma
  • Dając tak, jak mirt tchnie wonią
  • Hoj­ność
  • Nikogo, by wziąć
  • Dając potrze­bu­ją­cym
  • Dom praw­dzi­wej for­tuny
 • Życie w odosob­nie­niu  mądrość pły­nąca z samot­no­ści
  • Samot­ność
  • Prze­kro­czyć samot­ność
  • Inny, niż się jawię
  • Prze­strzeń
  • Dom wasz niczym więk­sze ciało
  • Nasiona żywot­nej rośliny
  • W ryt­mie ciszy
  • Jedy­nie nadzy żyją w słońcu
  • Łowca i zwie­rzyna
  • Duch nie­bo­tyczny
  • Odnaj­du­jąc boga
  • Głos z wnę­trza burzy
 • Mądrość nie­wy­sło­wiona
  • Gło­śne przy­wary
  • Pisać czy nie pisać?
  • Powierzch­nia i głę­bia
  • Kło­pot z okiem
  • Cztery żaby
  • Ogra­ni­cze­nia
  • Ostat­nie czu­wa­nie
  • Winie­nem zaśpie­wać?
  • Stru­mień dotarł do morza
  • Wyraz tęsk­noty
  • Niech tęsk­nota w was prze­mówi
  • Skrzy­dła wizji
  • Dwaj uczeni
  • Przy­by­łem, aby ode­brać wam mądrość
  • Dok­tryny
  • Moc, by powstać
  • Wyśpie­wu­jąc utra­cone sny
  • Gdy mądrość mądro­ścią być prze­staje
  • Pieśń miło­sna na skrzy­dłach wia­tru
  • Ucho­dzę z wia­trem
 • Źró­dła wyko­rzy­stane w tym zbio­rze
 • Tytuły
 • Kah­lil Gibran
 • Neil Douglas-Klotz
 • Przy­pisy koń­cowe