Szczegóły ebooka

Wsparcie dla dorosłych synów z dysfunkcyjnych domów i ich bliskich. Dla DDA i DDD

Wsparcie dla dorosłych synów z dysfunkcyjnych domów i ich bliskich. Dla DDA i DDD

Robert J. Ackerman

Ebook

Masz trudności z wyrażaniem uczuć i utrzymywaniem relacji? Czasem nagle wybuchasz i nie wiesz dlaczego? Przewidujesz najgorsze i nie wierzysz w możliwość zmiany na dobre? Nie lubisz krytyki i obawiasz się porażki? Widzisz, że źle gospodarujesz czasem, ale nie potrafisz nic z tym zrobić? Nie potrafisz się całkiem odprężyć i swobodnie się bawić? Jeśli na część z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, być może należysz do ogromnej grupy mężczyzn, których dr Robert Ackerman nazywa milczącymi synami. Milczący synowie mogą pochodzić z rodzin naznaczonych alkoholizmem, przemocą, perfekcjonizmem, skrajnym chłodem emocjonalnym czy krytycyzmem. Mężczyźni ci rzadko mówią o tym, czego doświadczyli w przeszłości. Wydaje się, że funkcjonują jak wszyscy inni mają poczucie humoru, są lojalnymi przyjaciółmi i potrafią ciężko pracować ale tak naprawdę wnoszą swoje cierpienie w każde miejsce, do którego docierają w życiu. Dr. Ackerman jest jednym z nich i jak nikt inny wie, jak pokonać problemy, z którymi się borykają. W tej książce, będącej silnym wsparciem dla mężczyzn, pomaga też kobietom wreszcie zrozumieć, co czują ich partnerzy, synowie czy przyjaciele. Jeśli jesteś mężczyzną, ta książka może być o tobie. Jeśli jesteś kobietą, może ona być o kimś, kogo kochasz.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Roz­dział pierw­szy. Czy jesteś mil­czą­cym synem?
  • Oznaki mil­cze­nia
 • Roz­dział drugi. Jacy jeste­śmy?
  • Wspólne pro­blemy
  • Męż­czyźni a współ­uza­leż­nie­nie  fakt, fik­cja czy moda?
 • Roz­dział trzeci. W jakim punk­cie się znaj­du­jesz?
  • Typy mil­czą­cych synów
  • Silna iden­ty­fi­ka­cja z obra­zem męsko­ści
  • Umiar­ko­wana iden­ty­fi­ka­cja z obra­zem męsko­ści
  • Słaba iden­ty­fi­ka­cja z obra­zem męsko­ści
  • Silny i zdrowy mimo doświad­cze­nia dys­funk­cji w rodzi­nie pocho­dze­nia
  • Gniew  droga ujścia róż­nych emo­cji
 • Roz­dział czwarty. Rodzina dys­funk­cyjna. Wewnętrzna walka
  • Róż­nica mię­dzy rodzi­nami funk­cjo­nal­nymi i dys­funk­cyj­nymi
  • Cha­rak­te­ry­styka rodzin dys­funk­cyj­nych
 • Roz­dział piąty. Chło­pięcy duch a mil­cze­nie
  • Pora­niony duch
  • Przy­czyny i kon­se­kwen­cje
 • Roz­dział szó­sty. Ojco­wie i syno­wie. Ojco­wie nasi, któ­rzy w nas jeste­ście
  • Kiep­ski wzór do naśla­do­wa­nia
  • Bez war­to­ści
  • Nie­do­sta­tek ojco­stwa
  • Brak emo­cji
  • Wyka­pany tatuś
 • Roz­dział siódmy. Matki i syno­wie. Tylko się odczep od mojej matki!
  • Głę­boko wyryty wize­ru­nek
  • Wpływ na rela­cje z kobie­tami
  • Chro­nić i bro­nić
  • Pro­blemy z obra­zem kobie­co­ści
  • Zaufa­nie
  • Kazi­rodz­two emo­cjo­nalne
 • Roz­dział ósmy. Rela­cje. Taki już jestem
  • Męż­czyźni i rela­cje
  • Powszechne pro­blemy w związ­kach mil­czą­cych synów
 • Roz­dział dzie­wiąty. Czy ty mnie w ogóle słu­chasz?. Co mówią o nas kobiety
  • Wpuść mnie
  • Nado­pie­kuń­czość
  • Nie­chęć do podej­mo­wa­nia zobo­wią­zań
  • Pro­jek­cja
  • Nie­dba­nie o sie­bie
  • Nie­umie­jęt­ność zacho­wy­wa­nia rów­no­wagi w związku
 • Roz­dział dzie­siąty. Rodzi­ciel­stwo. Nasi ojco­wie nie musieli robić tych rze­czy
  • Mil­czący syno­wie w roli ojca
 • Roz­dział jede­na­sty. Praca  miej­sce zatrud­nie­nia, nałóg czy kochanka?
  • Pro­blemy w pracy
  • Pre­stiż i wypłata
 • Roz­dział dwu­na­sty. Cier­pie­nie, moc, spo­kój i poten­cjał
  • Prze­ję­cie kon­troli nad swoim życiem
  • Grupy wspar­cia
  • Szczere kon­takty z męż­czy­znami
  • Ducho­wość
 • Doda­tek. Bada­nia naukowe będące pod­stawą tej książki
 • Biblio­gra­fia
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy
 • Tytuł: Wsparcie dla dorosłych synów z dysfunkcyjnych domów i ich bliskich. Dla DDA i DDD
 • Autor: Robert J. Ackerman
 • Tytuł oryginału: Silent Sons
 • Tłumaczenie: Dariusz Rossowski
 • ISBN: 9788382251777, 9788382251777
 • Data wydania: 2022-02-23
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2ca6
 • Wydawca: Wydawnictwo JK