Szczegóły ebooka

Wysoko wrażliwi i miłość

Wysoko wrażliwi i miłość

Elaine N. Aron

Ebook

Czy masz wrażenie, że ciągle otaczają cię subtelne sygnały, komunikaty niewerbalne, przelotne emocje czy półświadome pragnienia innych ludzi? Czy męczy cię spora ilość bodźców, wywołując uczucie wyczerpania? A może czasami nie możesz się przemóc, by przejść od myślenia do działania? Może często wybierasz samotne siedzenie w domu zamiast aktywnych rozrywek i grupowych atrakcji? Jeśli tak, to prawdopodobnie należysz do grona wysoko wrażliwych osób, stanowiących 20% wszystkich ludzi. I nie ma w tym nic złego, tyle że świat, w którym żyjesz, jest dostosowany do ludzi o zdecydowanie innych potrzebach niż twoje. Czasami możesz więc czuć się naprawdę inny i niezrozumiany! Jednak twoje wyjątkowe zdolności empatyczne i analityczne mogą być wielkim atutem zarówno w przyjaźni, jak i małżeństwie czy innym długotrwałym związku. Ta książka będzie twoim przewodnikiem po świecie miłości i związków tworzonych przez osoby wysoko wrażliwe! Dowiesz się z niej między innymi: jak układają się relacje, zależnie od tego, czy wysoko wrażliwy jest mężczyzna, czy kobieta, czy osoby wysoko wrażliwe tworzą dobre związki z innymi osobami wysoko wrażliwymi, jakie są zalety związków mieszanych, jak unikać pułapek związków osób wysoko wrażliwych z niewysoko wrażliwymi, jak wysoka wrażliwość wpływa na życie seksualne, jaki jest wpływ wrażliwości na prawdopodobieństwo zakończenia związku. Książka Elaine N. Aron przywraca związkom właściwe im oparcie w życiu wewnętrznym oraz honoruje ludzi, których naturalnie życie to pociąga. Ta znakomita i ważna pozycja pomoże wysoko wrażliwym znaleźć wewnętrzny spokój i spełnienie w ich relacjach międzyludzkich. Robert Johnson, autor Balancing Heaven and Earth

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Nota autor­ska do wyda­nia z roku 2016
  • Powoli
  • Aktu­alny stan badań
  • Pod­stawy
  • Zaska­ku­jące wyniki badań nad rolą wyso­kiej wraż­li­wo­ści w związ­kach
  • Cztery skład­niki wyso­kiej wraż­li­wo­ści  plus piąty
  • Bada­nia doty­czące prze­cią­że­nia sty­mu­la­cją
  • Bada­nia doty­czące wyczu­le­nia na sub­tel­no­ści
  • Gene­tyka i ewo­lu­cja
  • Ostatni eks­pe­ry­ment: WWO a nuda w związ­kach
  • Nowe stare myśli o miło­ści, WWO i ducho­wo­ści
 • Wstęp
  • Co nas różni
  • Na scenę wkra­cza osoba wysoko wraż­liwa
  • Czy wszystko zależy od genów?
  • Jak korzy­stać z tej książki
  • Jeśli czy­tasz tę książkę z part­ne­rem (WWO lub nie-WWO)
  • Jeśli obec­nie nie jesteś zako­chany
  • Jeśli nie jesteś osobą wysoko wraż­liwą
  • Naukowe  i nie tylko  pod­stawy książki
  • Dane zewsząd
  • Dane z głębi
 • ROZ­DZIAŁ 1. Czy jesteś osobą wysoko wraż­liwą?
  • Jaki masz tem­pe­ra­ment? Czas się tego dowie­dzieć
  • Pomocy! Mój part­ner i ja jeste­śmy prze­ci­wień­stwami albo Jeste­śmy jak bliź­nięta
  • Deena, Daniel, Blake, i inni
  • Tajem­nica nie­roz­wią­zy­wal­nych kon­flik­tów
  • Dia­gnoza dla Deeny i pozo­sta­łych
  • Wysoka wraż­li­wość
  • Zna­cze­nie opty­mal­nego poziomu pobu­dze­nia
  • Czy wraż­li­wość to intro­wer­sja? I tak, i nie
  • Czy wraż­li­wość to nie­śmia­łość? Nie
  • Dla­czego wraż­li­wość jest tak ważna?
  • Rola WWO w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich
  • Każda kul­tura fawo­ry­zuje jeden z typów
  • Nasza rola w kul­tu­rach agre­syw­nych jest jesz­cze waż­niej­sza
  • Poszu­ki­wa­nie doznań
  • Poszu­ki­wa­cze doznań pra­gną zmiany
  • Dwa układy w mózgu
  • Poszu­ki­wa­nie doznań a miłość
  • Cztery typy ludzi
  • Po co nam tyle pojęć
  • Czego potrze­bują osoby wysoko wraż­liwe
  • Spe­cjal­nie dla WWO/PD
  • Ostat­nia myśl
 • ROZ­DZIAŁ 2. Nie­śmia­łość płciowa a wraż­li­wość
  • Dla­czego WWO czują się nie­zręcz­nie w obec­no­ści płci prze­ciw­nej
  • Przy­czyny kul­tu­rowe
  • Bio­lo­giczna obcość
  • Nie czujĘ się wzo­rem męsko­ści czy kobie­co­ści
  • Na koniec: jak bar­dzo się róż­nimy?
  • Szko­dliwy wpływ uprze­dzeń zwią­za­nych z płcią na rela­cje wysoko wraż­li­wych kobiet
  • Jak sek­sizm nisz­czy kobiety i ich miłość
  • Ofiary sek­su­al­no­ści
  • Mie­szane uczu­cia wobec męż­czyzn
  • Szko­dliwy wpływ uprze­dzeń zwią­za­nych z płcią na rela­cje wysoko wraż­li­wych męż­czyzn
  • Czuję się jakiś nie­wy­da­rzony
  • Nie­śmia­łość miło­sna
  • Dodat­kowe nie­przy­jem­no­ści wspólne dla WWK i WWM
  • ZAMKNIĘTE moż­li­wo­ści
  • Niska samo­ocena
  • Słabo zary­so­wane gra­nice
  • Wysoko wraż­liwi nad­lu­dzie  prze­stroga
  • Dobrzy rodzice, któ­rzy się nie doce­niają
  • A skłon­ność do poszu­ki­wa­nia doznań?
  • Praca nad pro­ble­mami zwią­za­nymi z płcią
  • Koń­cowe prze­my­śle­nia
 • ROZ­DZIAŁ 3. WWO a lęk przed bli­sko­ścią
  • BLI­SKO-DALEKI
  • Co czu­jesz, myśląc o bli­sko­ści?
  • Nie­świa­do­mość i lęki
  • Osiem powo­dów obawy WWO przed bli­sko­ścią
  • 1. Lęk przed odsło­nię­ciem się i odrzu­ce­niem
  • 2. Lęk przed wybu­chem gniewu
  • 3. Lęk przed opusz­cze­niem
  • 4. Lęk przed utratą kon­troli
  • 5. Lęk przed wła­snymi pory­wami ataku i nisz­cze­nia
  • 6. Lęk przed pochło­nię­ciem
  • 7. Lęk przed zaan­ga­żo­wa­niem
  • Poszu­ki­wa­nie doznań a lęk przed bli­sko­ścią
  • Korze­nie naj­głęb­szego lęku przed bli­sko­ścią
  • Elise i jej wygłod­niałe ja
  • Jak zaczy­nają się zmiany
  • Test two­jego stylu przy­wią­za­nia
  • Cztery style przy­wią­za­nia
  • Wraż­li­wość a styl przy­wią­za­nia
  • Jak stać się bez­piecz­nym
  • Wielki krok naprzód
  • Gdy druga osoba oba­wia się bli­sko­ści
  • Ostat­nie spoj­rze­nie na obawy przed bli­sko­ścią
 • ROZ­DZIAŁ 4. Skok na głę­boką wodę
  • Czym jest miłość?
  • Inten­syw­ność miło­ści WWO znana z pierw­szej ręki
  • Z kame­le­ona w smoka
  • Cztery poglądy na istotę miło­ści przez pry­zmat WWO
  • Zako­cha­nie w brat­niej duszy
  • Wybór part­nera
  • Wpływ tem­pe­ra­mentu na atrak­cyj­ność
  • Pobu­dze­nie plus wysoka wraż­li­wość równa się miłość
  • Czego uczą nas osoby zako­chu­jące się w swo­ich tera­peu­tach
  • Nastro­jowa sytu­acja plus wyobraź­nia WWO równa się miłość
  • Zako­cha­nie pod wpły­wem sił nie­świa­do­mych
  • Powrót do raju ducha pier­wot­nego
  • Miłość na odle­głość, miłość bez wza­jem­no­ści, miłość nie­moż­liwa
  • Prze­my­śla­łeś to i chcesz się zako­chać
  • Wła­ściwy wybór, albo w kim się nie zako­chi­wać
  • Pozna­wa­nie wysoko wraż­li­wych
  • Pozna­wa­nie nie-WWO
  • Pogłę­bia­nie rela­cji
  • Jak zapo­biec zako­cha­niu się
  • Po zako­cha­niu się
 • ROZ­DZIAŁ 5. Związki WWO z nie-WWO
  • Dobre wie­ści
  • Korzy­ści dla osoby wysoko wraż­li­wej
  • Korzy­ści dla nie-WWO
  • Wyzwa­nia
  • Kilka roz­wią­zań
  • Do wysoko wraż­li­wych kobiet w parze z rze­komo nie-WWO
  • Zmień to, czego nie możesz zaak­cep­to­wać; zaak­cep­tuj to, czego nie możesz zmie­nić
 • ROZ­DZIAŁ 6. Jak dwie krole wody
  • Dobre wie­ści
  • Spo­tka­nie podob­nych umy­słów i serc
  • Oso­bi­ste korzy­ści z podo­bień­stwa do part­nera
  • Wyzwa­nia
  • Kilka roz­wią­zań
  • Pro­blemy spo­wo­do­wane podob­nym wyczu­le­niem na niu­anse
  • Kilka roz­wią­zań
  • Koń­cowe prze­sła­nie dla was obojga
 • ROZ­DZIAŁ 7. Two­rze­nie satys­fak­cjo­nu­ją­cego wraż­li­wego part­ner­stwa
  • Zna­cze­nie robie­nia faj­nych rze­czy razem
  • Prze­ło­mowe bada­nia nad potrzebą prze­łomu
  • Ostroż­nie apli­kuj eks­cy­ta­cję wysoko wraż­li­wym
  • Dia­log w celu zro­zu­mie­nia punktu widze­nia dru­giej osoby
  • Empa­tycz­nie słu­chaj, empa­tycz­nie mów
  • Dia­log  sprawa honoru i zaufa­nia
  • Dan i María
  • Opa­no­wy­wa­nie sta­nów nad­po­bu­dze­nia w cza­sie kon­flik­tów
  • Oznaki nad­po­bu­dze­nia
  • Zapo­bie­ga­nie nad­po­bu­dze­niu
  • Możesz się kłó­cić po swo­jemu, ale się nie wyco­fuj
  • Jack i Raven
  • Oznaki ZAPRZE­STA­NIA WALKI
  • Wzno­wie­nie zaan­ga­żo­wa­nia
  • Odkry­wa­nie nie­roz­po­zna­nych życio­wych nadziei i lęków
  • Zdo­bądź eks­percką wie­dzę na temat kom­plek­sów
  • O roz­sz­cze­pie­niu i pro­jek­cji raz jesz­cze
  • Cień wie
  • Gdy roz­sz­cze­pie­nie jest poważ­niej­sze
  • Cza­sami potrze­bu­jemy pomocy
  • Kiedy pora koń­czyć
  • Pro­sta porada na zakoń­cze­nie
 • ROZ­DZIAŁ 8. Nasza sek­su­al­ność
  • Miej w pamięci pro­blem ze śred­nimi
  • Czym wysoko wraż­liwi nie róż­nią się od innych
  • Czym wysoko wraż­liwi róż­nią się od innych
  • Wysoko wraż­liwe kobiety a sek­su­al­ność
  • Wysoko wraż­liwi męż­czyźni a sek­su­al­ność
  • Wysoka wraż­li­wość, poszu­ki­wa­nie doznań i sek­su­al­ność
  • Wyniki u kobiet
  • Komen­ta­rze uczest­ni­ków badań
  • Roz­wój sek­su­al­no­ści osoby wysoko wraż­li­wej
  • Sek­su­al­ność a empa­tyczna więź
  • Prze­szkody dla sek­su­al­no­ści
  • Kilka porad sek­su­al­nych dla WWO
  • O pożą­da­niu
  • Spe­cjal­nie dla wysoko wraż­li­wych  głę­boki wgląd w sek­su­al­ność
  • Myśli koń­cowe
 • ROZ­DZIAŁ 9. Ścieżka duchowa WWO
  • Ducho­wość jako widze­nie nie­wi­dzial­nego
  • Kolejny kapi­tał, który wno­simy do związ­ków: uzdol­nie­nia duchowe
  • Fakty stwier­dzone przez gene­tykę
  • Ducho­wość jest rela­cją
  • Oś egoJaźń a wcze­sne rela­cje
  • Styl przy­wią­za­nia ego do Jaźni
  • Blo­kada osi egoJaźń a miłość
  • Uzdra­wia­nie osi egoJaźń
  • Akcep­ta­cja przez Jaźń
  • Wewnętrzny kocha­nek jako prze­wod­nik do sta­bil­nej bli­sko­ści z Jaź­nią
  • Intymne życie z Jaź­nią
  • Dru­gie spoj­rze­nie na Marka i Lindę
  • Josh i kobieta dająca mu pić
  • Połą­cze­nie życia sym­bo­licz­nego dwojga ludzi
  • Czym więc jest miłość?
  • Dla wysoko wraż­li­wych w dłu­go­let­nich związ­kach
  • Czas się poże­gnać
 • Przy­pisy biblio­gra­ficzne
 • Tytuł: Wysoko wrażliwi i miłość
 • Autor: Elaine N. Aron
 • Tytuł oryginału: The Highly Sensitive Person in Love
 • Tłumaczenie: Aleksandra Haduła
 • ISBN: 9788382251845, 9788382251845
 • Data wydania: 2022-02-25
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2ck9
 • Wydawca: Wydawnictwo JK