Helion


Szczegóły ebooka

Wysoko wrażliwi i miłość

Wysoko wrażliwi i miłość


Czy masz wrażenie, że ciągle otaczają cię subtelne sygnały, komunikaty niewerbalne, przelotne emocje czy półświadome pragnienia innych ludzi? Czy męczy cię spora ilość bodźców, wywołując uczucie wyczerpania? A może czasami nie możesz się przemóc, by przejść od myślenia do działania? Może często wybierasz samotne siedzenie w domu zamiast aktywnych rozrywek i grupowych atrakcji? Jeśli tak, to prawdopodobnie należysz do grona wysoko wrażliwych osób, stanowiących 20% wszystkich ludzi. I nie ma w tym nic złego, tyle że świat, w którym żyjesz, jest dostosowany do ludzi o zdecydowanie innych potrzebach niż twoje. Czasami możesz więc czuć się naprawdę inny i niezrozumiany! Jednak twoje wyjątkowe zdolności empatyczne i analityczne mogą być wielkim atutem zarówno w przyjaźni, jak i małżeństwie czy innym długotrwałym związku. Ta książka będzie twoim przewodnikiem po świecie miłości i związków tworzonych przez osoby wysoko wrażliwe! Dowiesz się z niej między innymi: jak układają się relacje, zależnie od tego, czy wysoko wrażliwy jest mężczyzna, czy kobieta, czy osoby wysoko wrażliwe tworzą dobre związki z innymi osobami wysoko wrażliwymi, jakie są zalety związków mieszanych, jak unikać pułapek związków osób wysoko wrażliwych z niewysoko wrażliwymi, jak wysoka wrażliwość wpływa na życie seksualne, jaki jest wpływ wrażliwości na prawdopodobieństwo zakończenia związku. Książka Elaine N. Aron przywraca związkom właściwe im oparcie w życiu wewnętrznym oraz honoruje ludzi, których naturalnie życie to pociąga. Ta znakomita i ważna pozycja pomoże wysoko wrażliwym znaleźć wewnętrzny spokój i spełnienie w ich relacjach międzyludzkich. Robert Johnson, autor Balancing Heaven and Earth

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Nota autor­ska do wyda­nia z roku 2016
  • Powoli
  • Aktu­alny stan badań
  • Pod­stawy
  • Zaska­ku­jące wyniki badań nad rolą wyso­kiej wraż­li­wo­ści w związ­kach
  • Cztery skład­niki wyso­kiej wraż­li­wo­ści  plus piąty
  • Bada­nia doty­czące prze­cią­że­nia sty­mu­la­cją
  • Bada­nia doty­czące wyczu­le­nia na sub­tel­no­ści
  • Gene­tyka i ewo­lu­cja
  • Ostatni eks­pe­ry­ment: WWO a nuda w związ­kach
  • Nowe stare myśli o miło­ści, WWO i ducho­wo­ści
 • Wstęp
  • Co nas różni
  • Na scenę wkra­cza osoba wysoko wraż­liwa
  • Czy wszystko zależy od genów?
  • Jak korzy­stać z tej książki
  • Jeśli czy­tasz tę książkę z part­ne­rem (WWO lub nie-WWO)
  • Jeśli obec­nie nie jesteś zako­chany
  • Jeśli nie jesteś osobą wysoko wraż­liwą
  • Naukowe  i nie tylko  pod­stawy książki
  • Dane zewsząd
  • Dane z głębi
 • ROZ­DZIAŁ 1. Czy jesteś osobą wysoko wraż­liwą?
  • Jaki masz tem­pe­ra­ment? Czas się tego dowie­dzieć
  • Pomocy! Mój part­ner i ja jeste­śmy prze­ci­wień­stwami albo Jeste­śmy jak bliź­nięta
  • Deena, Daniel, Blake, i inni
  • Tajem­nica nie­roz­wią­zy­wal­nych kon­flik­tów
  • Dia­gnoza dla Deeny i pozo­sta­łych
  • Wysoka wraż­li­wość
  • Zna­cze­nie opty­mal­nego poziomu pobu­dze­nia
  • Czy wraż­li­wość to intro­wer­sja? I tak, i nie
  • Czy wraż­li­wość to nie­śmia­łość? Nie
  • Dla­czego wraż­li­wość jest tak ważna?
  • Rola WWO w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich
  • Każda kul­tura fawo­ry­zuje jeden z typów
  • Nasza rola w kul­tu­rach agre­syw­nych jest jesz­cze waż­niej­sza
  • Poszu­ki­wa­nie doznań
  • Poszu­ki­wa­cze doznań pra­gną zmiany
  • Dwa układy w mózgu
  • Poszu­ki­wa­nie doznań a miłość
  • Cztery typy ludzi
  • Po co nam tyle pojęć
  • Czego potrze­bują osoby wysoko wraż­liwe
  • Spe­cjal­nie dla WWO/PD
  • Ostat­nia myśl
 • ROZ­DZIAŁ 2. Nie­śmia­łość płciowa a wraż­li­wość
  • Dla­czego WWO czują się nie­zręcz­nie w obec­no­ści płci prze­ciw­nej
  • Przy­czyny kul­tu­rowe
  • Bio­lo­giczna obcość
  • Nie czujĘ się wzo­rem męsko­ści czy kobie­co­ści
  • Na koniec: jak bar­dzo się róż­nimy?
  • Szko­dliwy wpływ uprze­dzeń zwią­za­nych z płcią na rela­cje wysoko wraż­li­wych kobiet
  • Jak sek­sizm nisz­czy kobiety i ich miłość
  • Ofiary sek­su­al­no­ści
  • Mie­szane uczu­cia wobec męż­czyzn
  • Szko­dliwy wpływ uprze­dzeń zwią­za­nych z płcią na rela­cje wysoko wraż­li­wych męż­czyzn
  • Czuję się jakiś nie­wy­da­rzony
  • Nie­śmia­łość miło­sna
  • Dodat­kowe nie­przy­jem­no­ści wspólne dla WWK i WWM
  • ZAMKNIĘTE moż­li­wo­ści
  • Niska samo­ocena
  • Słabo zary­so­wane gra­nice
  • Wysoko wraż­liwi nad­lu­dzie  prze­stroga
  • Dobrzy rodzice, któ­rzy się nie doce­niają
  • A skłon­ność do poszu­ki­wa­nia doznań?
  • Praca nad pro­ble­mami zwią­za­nymi z płcią
  • Koń­cowe prze­my­śle­nia
 • ROZ­DZIAŁ 3. WWO a lęk przed bli­sko­ścią
  • BLI­SKO-DALEKI
  • Co czu­jesz, myśląc o bli­sko­ści?
  • Nie­świa­do­mość i lęki
  • Osiem powo­dów obawy WWO przed bli­sko­ścią
  • 1. Lęk przed odsło­nię­ciem się i odrzu­ce­niem
  • 2. Lęk przed wybu­chem gniewu
  • 3. Lęk przed opusz­cze­niem
  • 4. Lęk przed utratą kon­troli
  • 5. Lęk przed wła­snymi pory­wami ataku i nisz­cze­nia
  • 6. Lęk przed pochło­nię­ciem
  • 7. Lęk przed zaan­ga­żo­wa­niem
  • Poszu­ki­wa­nie doznań a lęk przed bli­sko­ścią
  • Korze­nie naj­głęb­szego lęku przed bli­sko­ścią
  • Elise i jej wygłod­niałe ja
  • Jak zaczy­nają się zmiany
  • Test two­jego stylu przy­wią­za­nia
  • Cztery style przy­wią­za­nia
  • Wraż­li­wość a styl przy­wią­za­nia
  • Jak stać się bez­piecz­nym
  • Wielki krok naprzód
  • Gdy druga osoba oba­wia się bli­sko­ści
  • Ostat­nie spoj­rze­nie na obawy przed bli­sko­ścią
 • ROZ­DZIAŁ 4. Skok na głę­boką wodę
  • Czym jest miłość?
  • Inten­syw­ność miło­ści WWO znana z pierw­szej ręki
  • Z kame­le­ona w smoka
  • Cztery poglądy na istotę miło­ści przez pry­zmat WWO
  • Zako­cha­nie w brat­niej duszy
  • Wybór part­nera
  • Wpływ tem­pe­ra­mentu na atrak­cyj­ność
  • Pobu­dze­nie plus wysoka wraż­li­wość równa się miłość
  • Czego uczą nas osoby zako­chu­jące się w swo­ich tera­peu­tach
  • Nastro­jowa sytu­acja plus wyobraź­nia WWO równa się miłość
  • Zako­cha­nie pod wpły­wem sił nie­świa­do­mych
  • Powrót do raju ducha pier­wot­nego
  • Miłość na odle­głość, miłość bez wza­jem­no­ści, miłość nie­moż­liwa
  • Prze­my­śla­łeś to i chcesz się zako­chać
  • Wła­ściwy wybór, albo w kim się nie zako­chi­wać
  • Pozna­wa­nie wysoko wraż­li­wych
  • Pozna­wa­nie nie-WWO
  • Pogłę­bia­nie rela­cji
  • Jak zapo­biec zako­cha­niu się
  • Po zako­cha­niu się
 • ROZ­DZIAŁ 5. Związki WWO z nie-WWO
  • Dobre wie­ści
  • Korzy­ści dla osoby wysoko wraż­li­wej
  • Korzy­ści dla nie-WWO
  • Wyzwa­nia
  • Kilka roz­wią­zań
  • Do wysoko wraż­li­wych kobiet w parze z rze­komo nie-WWO
  • Zmień to, czego nie możesz zaak­cep­to­wać; zaak­cep­tuj to, czego nie możesz zmie­nić
 • ROZ­DZIAŁ 6. Jak dwie krole wody
  • Dobre wie­ści
  • Spo­tka­nie podob­nych umy­słów i serc
  • Oso­bi­ste korzy­ści z podo­bień­stwa do part­nera
  • Wyzwa­nia
  • Kilka roz­wią­zań
  • Pro­blemy spo­wo­do­wane podob­nym wyczu­le­niem na niu­anse
  • Kilka roz­wią­zań
  • Koń­cowe prze­sła­nie dla was obojga
 • ROZ­DZIAŁ 7. Two­rze­nie satys­fak­cjo­nu­ją­cego wraż­li­wego part­ner­stwa
  • Zna­cze­nie robie­nia faj­nych rze­czy razem
  • Prze­ło­mowe bada­nia nad potrzebą prze­łomu
  • Ostroż­nie apli­kuj eks­cy­ta­cję wysoko wraż­li­wym
  • Dia­log w celu zro­zu­mie­nia punktu widze­nia dru­giej osoby
  • Empa­tycz­nie słu­chaj, empa­tycz­nie mów
  • Dia­log  sprawa honoru i zaufa­nia
  • Dan i María
  • Opa­no­wy­wa­nie sta­nów nad­po­bu­dze­nia w cza­sie kon­flik­tów
  • Oznaki nad­po­bu­dze­nia
  • Zapo­bie­ga­nie nad­po­bu­dze­niu
  • Możesz się kłó­cić po swo­jemu, ale się nie wyco­fuj
  • Jack i Raven
  • Oznaki ZAPRZE­STA­NIA WALKI
  • Wzno­wie­nie zaan­ga­żo­wa­nia
  • Odkry­wa­nie nie­roz­po­zna­nych życio­wych nadziei i lęków
  • Zdo­bądź eks­percką wie­dzę na temat kom­plek­sów
  • O roz­sz­cze­pie­niu i pro­jek­cji raz jesz­cze
  • Cień wie
  • Gdy roz­sz­cze­pie­nie jest poważ­niej­sze
  • Cza­sami potrze­bu­jemy pomocy
  • Kiedy pora koń­czyć
  • Pro­sta porada na zakoń­cze­nie
 • ROZ­DZIAŁ 8. Nasza sek­su­al­ność
  • Miej w pamięci pro­blem ze śred­nimi
  • Czym wysoko wraż­liwi nie róż­nią się od innych
  • Czym wysoko wraż­liwi róż­nią się od innych
  • Wysoko wraż­liwe kobiety a sek­su­al­ność
  • Wysoko wraż­liwi męż­czyźni a sek­su­al­ność
  • Wysoka wraż­li­wość, poszu­ki­wa­nie doznań i sek­su­al­ność
  • Wyniki u kobiet
  • Komen­ta­rze uczest­ni­ków badań
  • Roz­wój sek­su­al­no­ści osoby wysoko wraż­li­wej
  • Sek­su­al­ność a empa­tyczna więź
  • Prze­szkody dla sek­su­al­no­ści
  • Kilka porad sek­su­al­nych dla WWO
  • O pożą­da­niu
  • Spe­cjal­nie dla wysoko wraż­li­wych  głę­boki wgląd w sek­su­al­ność
  • Myśli koń­cowe
 • ROZ­DZIAŁ 9. Ścieżka duchowa WWO
  • Ducho­wość jako widze­nie nie­wi­dzial­nego
  • Kolejny kapi­tał, który wno­simy do związ­ków: uzdol­nie­nia duchowe
  • Fakty stwier­dzone przez gene­tykę
  • Ducho­wość jest rela­cją
  • Oś egoJaźń a wcze­sne rela­cje
  • Styl przy­wią­za­nia ego do Jaźni
  • Blo­kada osi egoJaźń a miłość
  • Uzdra­wia­nie osi egoJaźń
  • Akcep­ta­cja przez Jaźń
  • Wewnętrzny kocha­nek jako prze­wod­nik do sta­bil­nej bli­sko­ści z Jaź­nią
  • Intymne życie z Jaź­nią
  • Dru­gie spoj­rze­nie na Marka i Lindę
  • Josh i kobieta dająca mu pić
  • Połą­cze­nie życia sym­bo­licz­nego dwojga ludzi
  • Czym więc jest miłość?
  • Dla wysoko wraż­li­wych w dłu­go­let­nich związ­kach
  • Czas się poże­gnać
 • Przy­pisy biblio­gra­ficzne