Helion

Szczegóły ebooka

Twój drugi mózg

Twój drugi mózg


Wybitna książka lekarza, uczonego i światowego eksperta, który od ponad 40 lat wnikliwie bada zależności łączące mózg i jelita. Czy wiesz, że twoje jelita prowadzą nieustanną rozmowę z mózgiem? Co więcej, ta rozmowa ma ogromne znaczenie dla twojego zdrowia i nastroju, a nawet wpływa na podejmowanie przez ciebie decyzji! Coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, że rola układu pokarmowego nie ogranicza się do trawienia. Dr Emeran Mayer wykazuje, że nasz układ pokarmowy to największy pod względem powierzchni narząd zmysłu z milionami receptorów i zakończeń nerwowych. Jednocześnie przewód pokarmowy to środowisko życia trylionów mikroorganizmów, których aktywność wykracza o wiele dalej poza strawienie tłustego obiadu. Z przewodu pokarmowego wciąż płynie do naszego mózgu gigantyczny strumień różnorodnych sygnałów. Wszystko to nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie, nastrój, stan psychiczny, a nawet zachowanie. Fascynujemy się penetracją najdalszych zakątków kosmosu i przepastnych głębi oceanów, ale do niedawna kompletnie ignorowaliśmy złożony wszechświat w swoim własnym organizmie - świat drobnoustrojów jelitowych. Wciąż pozostaje wiele do odkrycia na temat oddziaływania tego systemu na nasze zdrowie, jednak nauka wyraźnie dostrzega już, że oś mózg-jelita-mikrobiom ściśle splata stan zdrowia mózgu z tym, co jemy, jak uprawiamy i przetwarzamy żywność, jakie zażywamy leki, w jaki sposób pojawiamy się na tym świecie oraz w jakie interakcje wchodzimy przez całe życie z mikroorganizmami z otaczającego środowiska. Skoro zaczynamy w pełni rozumieć tę cudowną złożoność uniwersalnych współzależności, których jako ludzie stanowimy tylko malutki ułamek, jestem przekonany, że będziemy postrzegać świat, siebie i swoje zdrowie zupełnie nowymi oczami.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • CZĘŚĆ I ORGA­NIZM  INTE­LI­GENTNY SUPER­KOM­PU­TER
  • Roz­dział 1 Umysł ma naprawdę łącz­ność z cia­łem
   • Cena za przy­ję­cie mecha­ni­stycz­nego modelu cho­roby
   • Tajem­ni­cze pogor­sze­nie się naszego zdro­wia
   • Super­kom­pu­te­rowy model układu pokar­mo­wego
   • Świt mikro­bioty
   • Gdy oś jelita-mikro­biota-mózg się roz­re­gu­lo­wuje
   • Wyła­nia­jąca się rola mikro­bów
   • Jesteś tym, co jesz  o ile tylko wli­czasz w to też swoje mikroby jeli­towe
   • Co te nowe odkry­cia ozna­czają dla naszego zdro­wia?
  • Roz­dział 2 Jak umysł komu­ni­kuje się z trze­wiami
   • Czło­wiek, który nie mógł prze­stać rzy­gać
   • Drugi mózg w jeli­tach
   • Armaty i reak­cje jeli­towe
   • Jak mózg pro­gra­muje emo­cjo­nalne reak­cje jelit
   • Gdy jelita się zestre­sują
   • Lustro w twoim brzu­chu
  • Roz­dział 3 Jak trze­wia roz­ma­wiają z mózgiem
   • Mózg, który odczu­wał za dużo
   • Słu­chaj brzu­chem
   • Pełna świa­do­mość jeli­towa
   • Auto­strada infor­ma­cyjna w ruchu jelita-mózg
   • Rola sero­to­niny
   • Żyw­ność jako infor­ma­cja
  • Roz­dział 4 Język mikro­bów klu­czo­wym skład­ni­kiem dia­logu trze­wia-mózg
   • Wady wcze­snego oczysz­cze­nia jelit
   • Podej­rze­nia
   • Czy mikroby pośred­ni­czą w komu­ni­ka­cji jelita-mózg?
   • Początki mikro­bo­mowy
   • Na­dal obo­wią­zu­jący pra­stary kon­trakt
   • Mikro­bo­mowa i twój wewnętrzny inter­net
   • Miliony wewnętrz­nych roz­mów
 • CZĘŚĆ II INTU­ICJA I PRZE­CZU­CIA
  • Roz­dział 5 Nie­zdrowe wspo­mnie­nia. Wpływ wcze­snych doświad­czeń na dia­log jelita-mózg
   • Zapro­gra­mo­wani na stres
   • Wcze­sny stres a nad­wraż­li­wość jelit
   • Jak skutki stresu mogą prze­cho­dzić z poko­le­nia na poko­le­nie
   • Mikro­biom jeli­towy w stre­sie
   • Stres pre­na­talny
   • Mikroby na zdrowy począ­tek
   • Przy­sto­so­wa­nie do prze­trwa­nia gatun­ko­wego
   • Nowe tera­pie zabu­rzeń mózg-jelita
  • Roz­dział 6 Nowy spo­sób rozu­mie­nia emo­cji
   • Czy mikroby jeli­towe mogą zmie­niać ci mózg?
   • Czy mikro­biota jeli­towa to nasza wła­sna fabryka Xanaxu?
   • Rola mikro­bioty w depre­sji
   • Rola stresu
   • Emo­cje pozy­tywne
   • Inne kon­se­kwen­cje emo­cji dla mikro­bów jeli­to­wych
   • Czy bak­te­rie jeli­towe mogą zmie­niać twoje zacho­wa­nia spo­łeczne?
   • W stronę nowej teo­rii emo­cji
  • Roz­dział 7 Zro­zu­mie­nie intu­icyj­nego podej­mo­wa­nia decy­zji
   • Róż­nice indy­wi­du­alne
   • Wcze­sny roz­wój
   • Co nadaje naszemu mózgowi nie­po­wta­rzal­nie ludz­kie cechy
   • Twój oso­bi­sty Google
   • Czy decy­zje podej­mo­wane na pod­sta­wie odczuć jeli­to­wych są zawsze słuszne
   • Docie­ra­nie do swo­ich odczuć jeli­to­wych przez sen
   • Wnio­ski
 • CZĘŚĆ III JAK ZOP­TY­MA­LI­ZO­WAĆ STAN ZDRO­WIA MÓZGOWO-JELI­TO­WEGO
  • Roz­dział 8 Rola żyw­no­ści. Lek­cje od łow­ców-zbie­ra­czy
   • Kurs die­te­tyczny u Jano­ma­mów
   • Czy dieta pół­noc­no­ame­ry­kań­ska jest zła dla mikro­bów jeli­to­wych?
   • Gdzie się wszystko zaczyna
   • Klu­czowa rola diety w kształ­to­wa­niu dia­logu mózg-jelita u nie­mow­lę­cia
   • Czy nowa dieta może zmie­nić twoją mikro­biotę jeli­tową?
   • Jak dieta zmie­nia dia­log jelita-mózg
  • Roz­dział 9 Zma­so­wany atak diety pół­noc­no­ame­ry­kań­skiej  czyli czego nie prze­wi­działa ewo­lu­cja
   • Nasza nowa wspa­niała dieta
   • Jak dieta bogata w tłuszcz zwie­rzęcy może szko­dzić mózgowi
   • W jaki spo­sób drob­no­ustroje jeli­towe poma­gają regu­lo­wać ape­tyt
   • Pokusa <strong>com­fort food</strong>
   • Uza­leż­nie­nie od jedze­nia  wpływ tłu­stej diety na łak­nie­nie
   • Jak rol­nic­two prze­my­słowe wpływa na nasze jelita i mózg
   • Mikroby jeli­towe a zagro­że­nia nowo­cze­snej diety ame­ry­kań­skiej
   • Sztuczne sło­dziki
   • Emul­ga­tory spo­żyw­cze
   • Vital glu­ten
   • Jak dieta pół­noc­no­ame­ry­kań­ska może przy­czy­niać się do prze­wle­kłych cho­rób mózgu
   • Ponowne odkry­cie diety śród­ziem­no­mor­skiej
  • Roz­dział 10 Pro­sta droga do dobrego samo­po­czu­cia i opty­mal­nego stanu zdro­wia
   • Co to jest opty­malny stan zdro­wia
   • Co to jest zdrowy mikro­biom jeli­towy?
   • Róż­no­rod­ność
   • Sta­bil­ność i odpor­ność
   • Kiedy nad­cho­dzi pora zain­we­sto­wać w opty­malny stan zdro­wia?
   • Poprawa zdro­wia przez ukie­run­ko­wa­nie na mikro­biom jeli­towy
   • Pro­wadź natu­ralną, orga­niczną uprawę swo­jego mikro­biomu jeli­to­wego
   • Zre­du­kuj tłuszcz zwie­rzęcy w swo­jej die­cie
   • Mak­sy­ma­li­zuj róż­no­rod­ność mikro­bioty jeli­to­wej
   • Uni­kaj pokar­mów pro­duk­cji maso­wej i wysoko prze­two­rzo­nych, a mak­sy­ma­li­zuj spo­ży­cie żyw­no­ści hodo­wa­nej orga­nicz­nie
   • Jedz żyw­ność fer­men­to­waną i pro­bio­tyki
   • Dbaj o to, co jesz w ciąży, i ogra­ni­czaj w tym cza­sie stres
   • Zja­daj mniej­sze por­cje
   • Rób posty, by wygło­dzić mikroby jeli­towe
   • Nie jedz w stre­sie, zło­ści czy smutku
   • Jedz posiłki w towa­rzy­stwie
   • Zostań mistrzem wsłu­chi­wa­nia się w odczu­cia jeli­towe
   • Dbaj o spraw­ność mózgu  i mikro­bioty jeli­to­wej
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Biblio­gra­fia
 • O Auto­rze

 • Tytuły: Twój drugi mózg
 • Autor: Dr Emeran Mayer
 • Tytuł oryginału: Mind-Gut Connection
 • Tłumaczenie: Dariusz Rossowski
 • ISBN Ebooka: 9788382251869, 9788382251869
 • Data wydania: 2022-03-04
 • Identyfikator pozycji: e_2ckf
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo JK