Szczegóły ebooka

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Beata Jamka, Sylwia Susko-Romańczuk

Ebook

Dotychczasowe badania z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami koncentrują się przede wszystkim na efektywności procesów biznesowych (reengineering), generowaniu wewnętrznych projektów innowacyjnych (intrapreneurship), współpracy korporacji ze startupami technologicznymi (corporate venturing) i rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych jako dodatkowej umiejętności menedżera. Wykładnicza adopcja technologii ICT w produktach, procesach biznesowych i modelach organizacyjnych rozproszyła i usieciowiła przedsiębiorstwa, rozmontowując ich biurokratyczny układ kontroli. Sieciowe formy organizacji pracy ludzkiej, podobnie jak platformy cyfrowe zaadaptowane przez korporacje zorganizowane funkcjonalnie/macierzowo, inicjują nowe myślenie o procesach pracy, sposobach jej kontraktowania i definiowania nowych ról pracowników.

Te wyzwania wymagają stojące przez naukami o zarządzaniu i jakości wymagają nowych sposobów projektowania badań, refleksji i analizy. Prof. S. Sysko-Romańczuk przygotowała w latach 2020-2021 dla doktorantów Wydziału Zarządzania PW innowacyjny projekt edukacyjny, którego rezultatem jest niniejsza monografia przygotowana przez doświadczonych zawodowo doktorantów, którzy zderzając praktykę zarządzania z teorią zarządzania i metodą naukową, podjęli się zbadać, przeanalizować i opisać rezultaty zastosowania rozwiązań technologii informatycznych w procesach biznesowych zatrudniających ich firm. Zebranie tak licznych studiów przypadków transformowanych procesów biznesowych szerokiego wachlarza branż umożliwiło posadzenie struktury monografii na koncepcji łańcucha wartości. Zwieńczeniem dociekań każdego rozdziału jest analiza interdyscyplinarnych wyzwań naukowych stojących przed naukami informatycznymi i naukami o zarządzaniu i jakości.

Osią wywodu prezentowanej książki jest, z jednej strony, wskazanie problemów i wyzwań, korzyści, ryzyk i zagrożeń transformacji cyfrowej procesów biznesowych dokonujących się w wybranych branżach, a z drugiej implikacji badawczych tych zjawisk dla nauk o zarządzaniu i jakości. Ponadto celowym zamierzeniem było także eksperymentalne testowanie autorskiej metodyki rozwoju kompetencji naukowych w pięciu krokach opracowanej przez Prof. Sylwię Sysko-Romańczuk dla początkujących badaczy. Ponadto dzięki profesjonalnie metodycznemu sposobowi przeprowadzenia badań empirycznych i literaturowych monografia wypełnia lukę naukowo-badawczą w subdyscyplinie zarządzanie technologią innowacjami w naukach o zarządzaniu i jakości o nieznane do tej pory fenomeny badawcze. Wyeksponowane w publikacji konstrukty i modele badawcze dodają nowej wiedzy w zakresie sposobów dostarczania wartości, generowania przychodów i zwiększania efektywności organizacji w transformacji cyfrowej (zmiana filozofii działania, modeli biznesowych, stosowanych procesów, systemów i sposobów pracy).

Recenzentami wydawniczymi monografii byli: dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US oraz dr hab. inż. Marcin Relich, Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, UZ. Oboje stwierdzili, że książka porusza bardzo ważny aspekt konsekwencji, w filozofii i praktyce działania organizacji, wynikających z implementacji technologii informatycznych. Monografia ilustruje te przeobrażenia skrupulatnym opisem skutków (technologicznych, biznesowych, społecznych i kulturowych) wdrażania rozwiązań informatycznych na szeroką skalę. Oboje bardzo wysoko ocenili walory metodyki kształcenia młodego pokolenia doktorantów.

Niniejsza publikacja stanowi oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe, które w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości wywiera obecnie wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań.

Podziękowania 9

Wstęp

Transformacja cyfrowa – ku nowym biznesom i regułom gry rynkowej (Sylwia Sysko-Romańczuk) 11 Metodyka rozwoju kompetencji naukowych w pięciu krokach – od pomysłu do rozdziału (Sylwia Sysko-Romańczuk) 16

Część I. Fundamenty transformacji cyfrowej – źródła, przejawy i skutki

Rozdział 1. Już transformacja czy jeszcze restrukturyzacja?

Dylematy definicyjne (Mateusz Rafalik) 27

Rozdział 2. Innowacje technologiczne w polskich przedsiębiorstwach (Dariusz Kozakiewicz) 47

Rozdział 3. Nadrzędność decyzyjna we współpracy ludzi z systemami informatycznymi

(Beata Jamka) 65

Rozdział 4. Rola startupów w kształtowaniu nowych rynków (Tomasz Bruliński79

Część II. Transformacja cyfrowa – zmiana procesów w łańcuchu wartości przedsiębiorstw

Rozdział 1. Proces zakupowy – algorytmizacja łańcucha dostaw w branży e-commerce (Paweł Piotrowicz) 99

Rozdział 2. Proces produkcji – wykorzystanie modelu mikrosieci w branży energetycznej (Grzegorz Kluj) 113

Rozdział 3. Proces sprzedaży – metody planowania popytu w branży FMCG (Marcin Hermanowicz) 131

Rozdział 4. Proces obsługi – mapowanie podróży klienta w branży telekomunikacyjnej (Agnieszka Kruszyńska-Fischbach) 156

Zakończenie

Transformacja cyfrowa – implikacje badawcze dla nauk o zarządzaniu i jakości  (Sylwia Sysko-Romańczuk) 180

Spis tabel 186

Spis rysunków 188

 

  • Tytuł: Transformacja cyfrowa procesów biznesowych
  • Autor: Beata Jamka, Sylwia Susko-Romańczuk
  • ISBN: 978-83-8156-266-9, 9788381562669
  • Data wydania: 2022-03-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2o7r
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej