Helion


Szczegóły ebooka

Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy

Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy


Książka Bessela van der Kolka jest pozycją szczególną. Stanowi kompendium współczesnej wiedzy na temat traumy, będąc jednocześnie głęboko osobistą, pełną pasji opowieścią o szukaniu dróg pomocy ludziom cierpiącym z powodu traumatycznych przeżyć. Autor wybitny psychiatra, badacz i klinicysta zaprasza do zrozumienia traumy i odkrywania kolejnych metod wyzwalania z jej uścisku. Śledzimy zawiłości diagnozy i odkrycia neuronauki. Przypatrujemy się sesjom terapeutycznym i pracy badawczej. Mimo poruszonych tu wstrząsających historii książka pozostawia głęboko humanistyczne, pełne optymizmu przesłanie: niezależnie od tego, w jak okrutne okoliczności rzuci nas życie, możemy zmobilizować w sobie siły nie tylko do przetrwania, ale także do uleczenia ze skutków przytłaczających doświadczeń. Otwartość na osiągnięcia nauki i prawdę doświadczenia, a także ogromne społeczne zaangażowanie Autora, czynią jego dzieło fascynującym poznawczo i niezwykle użytecznym dla praktyki terapeutycznej.

Pozycja dla profesjonalistów pracujących z traumą, dla tych z nas, którzy doświadczyli jej we własnym życiu, i dla wszystkich, którzy pragną zrozumieć drugiego człowieka.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Pro­log: Mie­rząc się z traumą
 • Odkry­wa­nie traumy na nowo
  • Lek­cja od wete­ra­nów z Wiet­namu
  • Rewo­lu­cja w rozu­mie­niu mózgu i umy­słu
  • Zaglą­da­nie do mózgu: Neu­ro­nau­kowa rewo­lu­cja
 • To twój mózg w cza­sie traumy
  • Walka o życie: ana­to­mia prze­trwa­nia
  • Łącz­ność ciałomózg
  • Utrata ciała, utrata sie­bie
 • Mózg dziecka
  • Nada­wa­nie na tej samej fali: przy­wią­za­nie i dostra­ja­nie się
  • W pułapce związku: koszty mal­tre­to­wa­nia i zanie­dby­wa­nia
  • Cóż ma z tym wspól­nego miłość?
  • Trauma roz­wo­jowa: ukryta epi­de­mia
 • Piętno Traumy
  • Odkry­wa­nie sekre­tów: Pro­blem trau­ma­tycz­nych wspo­mnień
  • Nie­zno­śny cię­żar pamięci
 • Drogi do uzdro­wie­nia
  • Lecze­nie z traumy: odzy­ski­wa­nie sie­bie
  • Język: cud i tyran
  • Odda­la­nie prze­szło­ści: EMDR
  • Ucze­nie się ciała: joga
  • Ukła­da­nie puz­zli: samo­przy­wódz­two
  • Wypeł­nia­nie luk: two­rze­nie struk­tur
  • Neu­ro­fe­ed­back, czyli jak prze­zwoić mózg
  • Wyra­zić sie­bie: spo­łeczne rytmy i teatr
 • Epi­log: Czas wyboru
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Załącz­nik
 • Źró­dła
 • Biblio­gra­fia
 • Przy­pisy koń­cowe