Helion


Szczegóły ebooka

Radykalne przebudzenie do autentycznego życia

Radykalne przebudzenie do autentycznego życia


Większość kobiet zapomina o swoich potrzebach, żyjąc dla innych i oddalając się od siebie samych. Spętane przez nakazy kulturowe, zapomniały już, kim są i kim mogą się stać. Zupełnie jakby błądziły we mgle przesłaniającej im rzeczywistość.

Czujesz, że to może dotyczyć również ciebie? Jeśli pozwolisz mgle opaść, dostrzeżesz prawdę o sobie i zrobisz ważny krok ku nowemu życiu. Nie musisz definiować się poprzez kanony piękna, które wpoił ci świat, wierzyć w powszechnie przyjmowane kłamstwa ani odgrywać narzuconych ról. Dążenie do bycia kobietą perfekcyjną, piękną, odnoszącą sukcesy to nierealne i niszczące wyzwanie, podobnie jak nawyk poświęcania się i ratowania innych oraz przeświadczenie, że bezustannie musimy zasługiwać na miłość. Możesz przestać żyć w mętnych oparach strachu, rytuałów, tradycji i przewidywalności. Obudź się! Sprawdź, jak radykalnie wrócić do siebie i ponownie spotkać się ze swoją najgłębszą istotą.

Bestsellerowa autorka New York Timesa i znana psycholożka kliniczna uczy kobiety, jak przezwyciężyć swoje lęki i złudzenia, uwolnić się od społecznych oczekiwań i na nowo odkryć osobę, którą zawsze chciały być: w pełni obecną, świadomą i spełnioną.

"Wszystkie tęsknimy za wolnością, czujemy się jednak więźniarkami naszego codziennego życia, dręczonymi lękiem i poczuciem, że na nic nie zasługujemy. Strony tej książki przynoszą obietnicę ścieżki, która wyprowadzi was z więzienia ku nowemu wyobrażeniu was samych".

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Czas prze­bu­dzo­nej kobiety
 • List miło­sny do cie­bie, mojej sio­stry, zanim zaczniesz czy­tać
 • Zastrze­że­nie
 • Część pierw­sza. Uśpione wśród sche­ma­tów
  • 1. Ero­zja duszy
  • 2. Wyobra­że­nie <i>Tej Kobiety</i>
  • 3. Czy ośmie­limy się przy­znać do swo­jego udziału?
  • 4. Zde­ma­sko­wać opo­wia­dane nam kłam­stwa
  • 5. Odszy­fro­wać wzorce
  • 6. Zrzu­cić starą skórę
 • Część druga. Zetknię­cie z mro­kiem
  • 7. Wiele twa­rzy ego
  • 8. Kon­tro­lerki
  • 9. Bior­czy­nie
 • Część trze­cia. Powrót do natury
  • 10. Jak natura pro­jek­tuje nasze ciało
  • 11. Dwie odmienne biop­sy­chiki
 • Część czwarta. Prze­ła­ma­nie sche­ma­tów
  • 12. Praw­dziwe czy zmy­ślone?
  • 13. Kłam­stwa o miło­ści
  • 14. Kłam­stwa o mał­żeń­stwie i roz­wo­dzie
  • 15. Kłam­stwa o naszej sek­su­al­no­ści
  • 16. Kłam­stwa o macie­rzyń­stwie
  • 17. Kłam­stwa o pięk­nie i mło­do­ści
  • 18. Kłam­stwa o uprzej­mo­ści
 • Część piąta. Wyj­ście poza sche­maty
  • 19. Akcep­to­wać gra­nice wolne od stra­chu
  • 20. Akcep­to­wać nie­za­leż­ność
  • 21. Akcep­to­wać odpo­wie­dzial­ność
  • 22. Akcep­to­wać cel
  • 23. Akcep­to­wać współ­czu­cie
  • 24. Akcep­to­wać wewnętrz­nego rodzica
  • 25. Akcep­to­wać dystans
  • 26. Akcep­to­wać pustkę