Helion


Szczegóły ebooka

Synergia twórczości, nauki i dydaktyki w doświadczeniach Warszawskiej Szkoły Architektury i Urbanistyki początku XXI wieku

Synergia twórczości, nauki i dydaktyki w doświadczeniach Warszawskiej Szkoły Architektury i Urbanistyki początku XXI wieku


Monografia poświęcona jest związkom twórczości architektonicznej i urbanistycznej z badaniami naukowymi oraz dydaktyką. Rozważany jest w niej problem istoty twórczości architektonicznej i cech tej działalności, pozwalających na uznanie jej za tożsamą z nauką.
 
W monografii omówiono przykłady badań przez projektowanie i badań ewaluacyjnych zaprojektowanych bądź zaprojektowanych dzieł architektonicznych i urbanistycznych. Pokazane są przykłady projektów (również studenckich), które mogą wpływać na rozwój myśli architektonicznej i nauki, a jednocześnie implementują współczesne zdobycze nauki z zakresu architektury i urbanistyki. Monografia dokumentuje też działalność Wydziału Architektury i osiągnięcia jej wybranych pracowników badawczo-dydaktycznych w początkach XXI wieku. Prezentuje najnowsze poglądy na środowisko zbudowane i priorytety projektowania współczesnych miast.

Wstęp Krystyna Solarek 7

Część I TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTONICZNA A BADANIA NAUKOWE

Rozdział 1 Możliwości zastosowania metody „design-thinking” i „research by design” w pracy naukowej architekta.

Krystyna Solarek 13

Rozdział 2 Co mówi architektura? Badanie języka budowli za pomocą narzędzi charakterystycznych dla języków naturalnych. Marta Róża Żak 27

Rozdział 3 Metoda „design by research” versus „research by design”. Studium przypadku – nagrodzony projekt konkursowy „Nová tepna” w czeskim Náchodzie. Władysława Kijewska, Piotr Person, Olga Czeranowska-Panufnik, Aleksander Sojka 45

Rozdział 4 Rola badań architektonicznych w procesie modernizacji obiektu zabytkowego. Paweł Kinsner 58

Rozdział 5 Przykład interdyscyplinarnych badań z pogranicza architektury, urbanistyki i inżynierii lądowej – współczesne technologie realizacji przejść podziemnych w zwartej zabudowie miejskiej. Paweł Przybysz, Józef Hila 69

Rozdział 6 Centra projektowania uniwersalnego i inclusive design jako ośrodki innowacyjności w badaniach, dydaktyce i projektowaniu. Hanna Malik-Trocha 85

Część II TWÓRCZOŚĆ URBANISTYCZNA A NAUKA I DYDAKTYKA

Rozdział 1 Urbanistyka zrównoważonego rozwoju Warszawy. Nauczanie umiejętności opartej na wiedzy. Magdalena Staniszkis 99

Rozdział 2 Urbanistyka stosowana w wykładach Krzysztofa Domaradzkiego. Magdalena Duda 124

Rozdział 3 Wkład prac studenckich w rozwój nauki o dziedzictwie kulturowym i jego ochronie w projektach urbanistycznych.

Ewa Pachowska, Anna Cudny 138

Rozdział 4 Kształcenie na specjalności architektura i urbanistyka – między dydaktyką, nauką, eksperymentem i praktyką.

Judyta Wesołowska 163

Rozdział 5 Autorskie podejście do kształtowania zespołów zabudowy wielorodzinnej na terenach poprzemysłowych Warszawy w praktyce architektonicznej i w dydaktyce. Ewa Widera 181

Rozdział 6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie rewitalizacji na przykładzie projektu przekształcenia Muranowa Południowego. Paweł Trębacz 207

Rozdział 7 Szkło konstrukcyjne w architekturze – badania naukowe i doświadczenia dydaktyczne.

Anna Jóźwik 218

Część III. EDUKACJA DO TWÓRCZEGO KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZEZ DOŚWIADCZANIE

Rozdział 1 Rola praktyki wakacyjnej z osadnictwa wiejskiego w kształceniu architektów. Anna Grabowska 235

Rozdział 2 Nauka projektowania w krajobrazie wiejskim.

Bogusława Helberger 262

Rozdział 3 Dobre praktyki w kształtowaniu krajobrazu miast jako inspiracja dla dydaktyki.

Przykład przekształceń dawnej linii kolejowej High Line w Nowym Jorku. Zbigniew Fijałkowski, Kinga Zinowiec-Cieplik 277 Rozdział 4 Powszechna edukacja architektoniczno-urbanistyczna jako narzędzie budowania poczucia tożsamości lokalnej. Projekt „Genius Loci Falenica”. Agnieszka Wośko-Czeranowska 304

Rozdział 5 dydaktyka a praktyka. Studencka droga od teorii do projektu. Marek Kaszewski 322

Dyskusja i wnioski 331

Streszczenie 333

Summary 334