Helion


Szczegóły ebooka

 
To, co powiesz może zmienić świat. O języku pokoju w świecie konfliktów

To, co powiesz może zmienić świat. O języku pokoju w świecie konfliktów


Autor pokazuje jak rozwinąć wewnętrzną świadomość pokoju zakorzenionego w języku, którego używamy na co dzień. Książka przekazuje praktyczne umiejętności i potężne narzędzia, które głęboko zmienią Wasze związki i bieg Waszego życia. Znalazły się w niej inspirujące historie, lekcje i idee wypracowane przez ponad czterdzieści lat mediacji w konfliktach i związkach z najbardziej dotkniętych przemocą zakątków świata.

Kolejne rozdziały poświęcone są rozwiązywaniu konfliktów, transformacji kultury biznesu i autorytarnych struktur, zmianie wyobrażeń wroga, problemowi terroryzmu, wyrażaniu i przyjmowaniu wdzięczności oraz skutecznej zmianie społecznej.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Opi­nie o książce:
 • Podzię­ko­wa­nia
 • PRZED­MOWA
 • WSTĘP
 • MECHA­NIZM JĘZYKA POKOJU
  • DWA PYTA­NIA
  • JAK MOŻEMY WYRA­ZIĆ TO, CO JEST W NAS ŻYWE?OBSER­WA­CJE
  • JAK MOŻEMY SPRA­WIĆ, BY ŻYCIE BYŁO LEP­SZE?
 • STO­SO­WA­NIE PORO­ZU­MIE­NIA BEZ PRZE­MOCY
  • ZMIANA W NAS SAMYCH. ROZ­WÓJ POPRZEZ SAMO­EDU­KA­CJĘ
  • EMPA­TYCZNY KON­TAKT Z INNYMI
  • DOSTRZEC PIĘKNO W INNYCH
  • CO CHCESZ ZMIE­NIĆ?
  • GANGI I INNE STRUK­TURY DOMI­NA­CJI. SKĄD WZIĘ­LI­ŚMY SIĘ TU, GDZIE JESTE­ŚMY?
  • ZMIANA WYOBRA­ŻE­NIA WROGA I NAWIĄ­ZY­WA­NIE KON­TAKTU
 • JĘZYK POKOJU W ZMIA­NIE SPO­ŁECZ­NEJ
  • WSPÓLNY WYSI­ŁEK W ZMIA­NIE SPO­ŁECZ­NEJ
  • JAK RADZIĆ SOBIE Z KON­FLIK­TAMI I KON­FRON­TA­CJĄ
  • WDZIĘCZ­NOŚĆ
  • POD­SU­MO­WA­NIE. KON­KLU­ZJE
  • BIBLIO­GRA­FIA
  • Cztery czę­ści pro­cesu Poro­zu­mie­nia bez Prze­mocy
  • Pod­sta­wowe uczu­cia wspólne nam wszyst­kim
  • Pod­sta­wowe potrzeby wspólne nam wszyst­kim
  • O Poro­zu­mie­niu bez Prze­mocy
  • O Wydaw­nic­twie Pud­dle­Dan­cer Press
  • O Cen­trum Poro­zu­mie­nia bez Prze­mocy
  • Poro­zu­mie­nie bez Prze­mocy w Pol­sce
  • Książki na temat Poro­zu­mie­nia bez Prze­mocy
 • Przy­pisy koń­cowe