Helion


Szczegóły ebooka

Zasady udostępniania informacji o środowisku

Zasady udostępniania informacji o środowisku


Podstawową regulacją prawną w Polsce odnoszącą się do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, a dokładniej art. 74 ust. 3 i 4 konstytucji, którego analogiczny zapis został ujęty w art. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie).

 • Redakcja
 • Zasady udostępniania informacji o środowisku
  • Kto ma udostępnić informacje
  • Jakie informacje podlegają udostępnieniu
  • Forma udostępnienia informacji
  • Tryb bezwnioskowy
  • Tryb wnioskowy
  • Gdy źle skierujemy wniosek
  • Ile czasu na udostępnienie informacji
  • Kiedy możesz spotkać się z odmową
  • Uzupełnienie wniosku
  • Decyzja odmowna
  • Opłaty za udostępnienie informacji
  • Kiedy nie będziesz musiał płacić
  • Stawki opłat
  • Wyszukiwanie informacji
  • Przekształcanie informacji
  • Sporządzanie kopii dokumentów lub danych
  • Przesłanie kopii dokumentów lub danych
  • Wykazy, które są dostępne publicznie
  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku
  • Ustawa Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa o ochronie przyrody
  • Ustawa o odpadach
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
  • Ustawa Prawo wodne
  • Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  • Ustawa o systemie ekozarządzania i audytu
  • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami
  • Ustawa Prawo geologiczne
  • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze
  • Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
  • Ustawa Prawo atomowe
  • Gdzie poszukiwać wzorów
  • Upowszechnianie informacji drogą elektroniczną
  • Aktualizacja informacji o środowisku i jego ochronie
  • Podstawa prawna