Helion


Szczegóły ebooka

 
Biologia przekonań

Biologia przekonań


Często nie doceniamy mocy podświadomości. Ma ona jednak wyjątkową siłę i moc, z której na ogół nie zdajemy sobie sprawy. Nasze myśli i sposób, w jaki odbieramy wszystko wokół nas, mają udowodniony naukowo wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Biologia przekonań pokazuje nam tę zależność w sposób jednocześnie klarowny i rzeczowy, opierając się na najnowszych doniesieniach nauki.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Reko­men­da­cje
 • Przed­mowa
 • Wstęp
  • Magia komó­rek  powtórka z roz­rywki
  • Czego uczą nas o życiu komórki
  • Z cia­snej szu­fladki na wol­ność i świa­tło
 • Roz­dział 1
  • Komórki jako minia­tu­rowe osoby
  • Początki życia, czyli jak mądre komórki stają się jesz­cze mądrzej­sze
  • Ewo­lu­cja bez pazu­rów czer­wo­nych od krwi
  • Wcie­la­jąc w życie nauki komó­rek
 • Roz­dział 2
  • Białka, czyli budu­lec życia
  • Białka źró­dłem życia
  • Nad­rzęd­ność DNA
  • Pro­jekt Pozna­nia Genomu Ludz­kiego
  • Bio­lo­gia komórki na sto dwa
  • Epi­ge­ne­tyka  nauka przy­wra­ca­jąca ludziom pod­mio­to­wość
  • Doświad­cze­nia życiowe rodzi­ców kształ­tują gene­tyczne cechy ich dzieci
 • Roz­dział 3
  • Chleb, masło, oliwki i nadzie­nie papry­kowe
  • Białka inte­gralne błony komór­ko­wej
  • Jak działa mózg
  • Zagadka życia
 • Roz­dział 4
  • Wsłu­chu­jąc się w wewnętrzny głos
  • Ilu­zja mate­rii
  • To nie skutki uboczne to po pro­stu skutki!
  • Leka­rze: mario­netki kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­nych
  • Fizyka i medy­cyna: zmar­no­wana oka­zja
  • Finanse i medy­cyna
  • Złe wibra­cje, dobre wibra­cje i język ener­gii
 • Roz­dział 5
  • Kiedy pozy­tywne myśle­nie zawo­dzi
  • Umysł ponad cia­łem
  • Emo­cje, czyli odbie­ra­nie mowy komó­rek
  • Jak umysł wpływa na ciało
  • Pla­cebo, czyli efekt wiary
  • Nocebo, czyli potęga prze­ko­nań szko­dli­wych
 • Roz­dział 6
  • Na domo­wym fron­cie obrony
  • Zabój­czy strach
 • Roz­dział 7
  • Rodzi­ciel­skie pro­gra­mo­wa­nie, czyli potęga umy­słu pod­świa­do­mego
  • Pro­gra­mo­wa­nie czło­wieka, czyli gdy dobre mecha­ni­zmy się wypa­czają
  • Świa­domy umysł, czyli nasza twór­cza siła
  • Umysł pod­świa­domy: wołam, lecz nikt nie odpo­wiada
  • Wyma­rzone dziecko, czyli świa­dome poczę­cie i świa­doma ciąża
  • Lep­szy start w życie
  • Świa­dome macie­rzyń­stwo i tacie­rzyń­stwo
 • Epi­log
  • Czas wyboru
  • Jeste­śmy stwo­rzeni na obraz wszech­świata
  • Ziem­skie lądow­niki
  • Frak­talna ewo­lu­cja  teo­ria, z którą da się żyć
  • Prze­trwa­nie Naj­bar­dziej Kocha­ją­cych
 • Aneks
 • Biblio­gra­fia
 • Podzię­ko­wa­nia
 • O auto­rze

 • Tytuł: Biologia przekonań
 • Autor: Bruce Lipton
 • Tytuł oryginału: The Biology of Belief
 • Tłumaczenie: Sławomir Studniarz
 • ISBN Ebooka: 9788396079329, 9788396079329
 • Data wydania: 2022-04-29
 • Identyfikator pozycji: e_2pa5
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo JK