Helion


Szczegóły ebooka

Jak uwolnić się od przemocy psychicznej. Nie obwiniaj się i odzyskaj kontrolę nad swoim życiem

Jak uwolnić się od przemocy psychicznej. Nie obwiniaj się i odzyskaj kontrolę nad swoim życiem


Czy czujesz się źle w swoim związku, chociaż nie do końca wiesz dlaczego?

Czy wydaje ci się, że się nie sprawdzasz w domu, mimo że bardzo starasz się wszystko robić jak należy?

Czy trudno ci samodzielnie podjąć jakąkolwiek decyzję i czujesz zagubienie?

Czy to, co mówi o tobie partner, często sprawia ci przykrość?

Czy zapominasz o swoich potrzebach, skupiając się na zaspokojeniu potrzeb drugiej strony?

Jeśli twoja odpowiedź na część z tych pytań brzmi tak, możesz znajdować się w wyniszczającej cię relacji, w dodatku nie zdając sobie z tego sprawy. Dowiedz są, jakie są oznaki przemocy psychicznej i jak sobie pomóc, jeśli jej właśnie doświadczasz.

Szkody wyrządzane ofierze przemocy psychicznej mogą ujawniać się na tyle powoli, że z początku trudno je zauważyć. Rani ona jednak niezwykle głęboko, ponieważ podkopuje wiarę w siebie i odbiera radość życia. W dodatku jednym z jej przerażających następstw jest narastający w ofierze wstyd.

Ucieczka z więzienia wstydu nie jest łatwym zadaniem. Cokolwiek zdecydujesz się zrobić pozostać w związku czy go zakończyć będziesz potrzebować wsparcia, siły i determinacji. W tej książce, autorstwa doświadczonej terapeutki małżeńskiej i rodzinnej, zyskasz sprzymierzeńca na trudnej drodze odzyskiwania siebie.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wpro­wa­dze­nie
 • CZĘŚĆ I. ZWIĄ­ZEK POMIĘ­DZY WSTY­DEM A PRZE­MOCĄ PSY­CHICZNĄ
  • Roz­dział 1. Prze­moc psy­chiczna i wstyd mał­żeń­stwo dosko­nałe
  • Roz­dział 2. Czy jesteś ofiarą prze­mocy psy­chicz­nej?
  • Roz­dział 3. Narzę­dzia pracy
  • Roz­dział 4. Wzbu­dza­nie wstydu jako metoda przej­mo­wa­nia kon­troli
 • CZĘŚĆ II. UWOL­NIE­NIE SIĘ Z WIĘ­ZIE­NIA WSTYDU
  • Roz­dział 5. Zacznij poko­ny­wać wstyd odczu­wany w obec­nej sytu­acji
  • Roz­dział 6. Prze­stań wie­rzyć oso­bie, która się nad tobą znęca
  • Roz­dział 7. Wyko­rzy­staj gniew do prze­pro­gra­mo­wa­nia i wzmoc­nie­nia sie­bie
  • Roz­dział 8. Wręcz sobie dar samo­współ­czu­cia
 • CZĘŚĆ III. USTA­LE­NIE, CO BĘDZIE DLA CIE­BIE LEP­SZE: ZOSTAĆ CZY ODEJŚĆ
  • Roz­dział 9. Czy jest jesz­cze nadzieja dla waszej rela­cji?
  • Roz­dział 10. Twa­rzą w twarz z part­ne­rem
  • Roz­dział 11. Sygnały świad­czące o tym, że musisz zakoń­czyć rela­cję
  • Roz­dział 12. Jeżeli zde­cy­du­jesz się pozo­stać w rela­cji
 • CZĘŚĆ IV. PO ROZ­STA­NIU
  • Roz­dział 13. Wal­cząc z pokusą powrotu
  • Roz­dział 14. Wybacz sobie, oka­zu­jąc zro­zu­mie­nie
  • Roz­dział 15. Na­dal sku­piaj się na lecze­niu swo­jego wstydu
  • Pod­su­mo­wa­nie. Podą­ża­jąc przed sie­bie
 • Pole­cane lek­tury
 • Biblio­gra­fia
 • Podzię­ko­wa­nia