Szczegóły ebooka

Początek końca kooperatystycznej utopii. Zbiór materiałów do nauki o spółdzielczości pracy. Jan Wolski

Początek końca kooperatystycznej utopii. Zbiór materiałów do nauki o spółdzielczości pracy. Jan Wolski

Adam Duszyk

Ebook

W 45 rocznicę śmierci Jana Wolskiego oddajemy do rąk Czytelników pierwszą w dziejach edycję wyjątkowego źródła, jakim jest Zbiór materiałów do nauki o spółdzielczości pracy. Zbiór został opracowany przez nestora polskiej kooperacji pracy w latach 1945-1948. W zamierzeniu autora miał to być specyficzny podręcznik – zbiór lektur pomocniczych dla słuchaczy Studium Spółdzielczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to jedna z ostatnich prób reaktywacji przedwojennych idei spółdzielczych. Teksty poprzedzono obszernym wstępem ukazującym dorobek Jana Wolskiego, jego poglądy i wizje społeczne oraz tło polityczne epoki. 

Wstęp i opracowanie naukowe Adam Duszyk

 

Spis treści

Wstęp (Adam Duszyk) / IX

1948 — rok przełomu / X

Czyste idee spółdzielcze i ich wypaczenia / XVI

Początki spółdzielczości w powojennej Polsce / XXIII

Ruch założycielski po 1945 roku / XXIII

Struktura organizacyjna spółdzielczości polskiej / XXVIII

Ofiara czy filar? / XXXIII

Kim był Jan Wolski? / XLII

Studium Spółdzielcze Uniwersytetu Jagiellońskiego / L

Centralny Ośrodek Szkoleniowy Spółdzielczości Pracy w Woli Justowskiej / LIII

Kooperatystyczna wspólnota pracy, czyli spółdzielnia pracy „Portowiec” / LXII

Wolski w kontrze. Zarys najważniejszych wątków i osi sporu zawartych w zbiorze / LXXI

Zasady edycji / LXXVIII

 

Zbiór materiałów do nauki o spółdzielczości pracy

Przedmowa do II-go wydania / 3

Jan Wolski Problem uspółdzielczenia pracy najemnej / 7

Jan Wolski W sprawie umoralnienia pracy zarobkowej / 21

Wacław Barcikowski O demokratyzację pracy / 24

Jerzy Karon (Jerzy Kołakowski) O małe komórki organizacyjne. (Problem wielostopniowego federalizmu) / 31

Tadeusz Głodowski Nie za długo pracować w jednym zawodzie / 39

Aleksander Hertz Zagadnienie kompetencji w organizacjach społecznych / 47

O spółdzielczość w spółdzielczości. Osiem wypowiedzi w sprawie uspółdzielczenia pracy najemnej w spółdzielniach użytkowniczych

 1. Adam Uziembło Skooperatyzowanie pracy w spółdzielniach / 61
 2. Jan Wolski O rewizję kompetencji / 66
 3. Stanisław Godecki O rewizję kompetencji / 87
 4. Stanisław Thugutt Spór o władzę / 91
 5. Maria Orsetti Uwagi w sprawie rewizji kompetencji / 97
 6. W. Sokolnicki (Władysław Bagiński) Granice odpowiedzialności pracownika najemnego a potrzeby spółdzielczości / 102
 7. Jan Wolski Problem spółdzielczości pracy handlowej / 116
 8. Jan Wolski Najwłaściwsze rozwiązanie (Spółdzielnie pracy i użytkowników) / 139

Jan Wolski Program upowszechnienia spółdzielczości i uspółdzielczenia ustroju publicznego / 143

 1. Przesłanki i założenia / 143
 2. Powszechny samorząd pracy / 148
 3. Zawodowy samorząd pracy / 149
 4. Zakładowy samorząd pracy / 150
 5. Powszechny samorząd użytkowników / 150
 6. Wytyczne do podziału kompetencji między obu powszechnymi samorządami / 151
 7. Proces przebudowy ustroju / 153
 8. Uwagi końcowe / 155

Jan Wolski Dla przyszłości (Piętnastolecie akcji pionierskiej na rzecz spółdzielczości pracy w Polsce) / 159

Jak powstała nasza placówka / 160

Jak założyliśmy Sekcję Kooperacji Pracy w Polskim Towarzystwie

Polityki Społecznej / 165

Działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej / 165

Założenie Towarzystwa Popierania Kooperacji Pracy / 171

Miesięcznik „Spółdzielczość Pracy” ./ 172

Akcja instrukcyjno-doświadczalno-badawcza / 174

Akcja poradnicza i interwencyjna / 179

Akcja szkoleniowa i propaganda / 179

Akcja programowa / 180

Inflacja zainteresowań patronackich / 181

Zakończenie / 184

 

Noty biograficzne / 185

Noty bibliograficzne / 192

Bibliografia / 195

Archiwalia  / 195

Źródła drukowane / 196

Prasa / 196

Akty prawne  / 196

Wspomnienia / 196

Wybrana bibliografia przedmiotowa / 196

Indeks osób / 200

 

 • Tytuł: Początek końca kooperatystycznej utopii. Zbiór materiałów do nauki o spółdzielczości pracy. Jan Wolski
 • Autor: Adam Duszyk
 • ISBN: 978-83-66056-69-5, 9788366056695
 • Data wydania: 2022-05-10
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2qq5
 • Wydawca: Oficyna Naukowa