Helion


Szczegóły ebooka

Oczyszczalnia ścieków jako element biogospodarki o obiegu zamkniętym

Oczyszczalnia ścieków jako element biogospodarki o obiegu zamkniętym


IV tom serii monografii naukowych Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej – „CIRCULAR ECONOMY – TECHNOLOGIE”
 

Prezentowana monografia dokumentuje, że oczyszczalnia ścieków może być obiektem, w którym równolegle z realizacją celu polegającego na ochronie wód przed zanieczyszczeniem odzyskuje się energię oraz cenne surowce, a odpady przekształca się w produkty.
 
Ponieważ zasób stanowią w tym przypadku ścieki oraz biomasa odpadowa, jest to przykład biogospodarki bazującej na tzw. zasobach wtórnych, i w takim ujęciu oczyszczalnię ścieków możemy traktować jako wieloplatformową biorafinerię. Koncepcję oczyszczalni ścieków jako elementu biogospodarki cyrkularnej autorka przedstawiła w rozdziale drugim niniejszej monografii, a także w kolejnych rozdziałach prezentując doniesienia literaturowe i wyniki prac własnych odnoszące się do wybranych elementów oczyszczalni ścieków jako biorafinerii oraz podając przykład dobrej praktyki w przedmiotowym obszarze. Przedstawione w pracy rozważania wskazują na to, że oczyszczalnie ścieków posiadają duże możliwości w kontekście zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, ograniczenia zależności od zasobów nieodnawialnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych, czyli trzech z pięciu celów sprecyzowanych przez Komisję Europejską w strategii dotyczącej biogospodarki.
 
Mogłoby się wydawać, że oczyszczalnię ścieków trudno powiązać z priorytetowym celem biogospodarki, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Pogląd ten staje się jednak nieaktualny, gdy pod uwagę weźmiemy, że w tego typu biorafinerii: produkowane są nawozy minerlane, mineralno-organiczne lub komponenty nawozów, które są następnie używane w rolnictwie, a także odzyskiwana jest woda, która może zostać wykorzystana do nawadniania w rolnictwie, co wpływa na ograniczenie negatywnych skutków suszy na produktywność rolną. Takie zastosowanie oczyszczonych ścieków pozwala dodatkowo na ponowne włączenie składników odżywczych (azotu, fosforu czy potasu) do naturalnych cyklów biochemicznych. Nawadniając, prowadzi się więc równocześnie nawożenie gleby, ograniczając tym samym zużycie nawozów sztucznych.
 
Przytoczone w monografii przykłady dokumentują również, że komunalne oczyszczalnie ścieków można wskazać jako element cyrkularnej BioWEconomy.

Wykaz ważniejszych skrótów 6

Rozdział 1

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI BIOGOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 7

1.1. Istota biogospodarki 7

1.2. Biogospodarka w polityce Unii Europejskiej 13

1.3. Biogospodarka w strategiach krajowych 15

Rozdział 2

KONCEPCJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO BIORAFINERII WDRAŻAJĄCEJ PODEJŚCIE GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 19

Rozdział 3

WYBRANE ELEMENTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO BIORAFINERII 27

3.1. Odzysk energii 27

3.2. Odzysk fosforu 43

3.3. Odzysk związków organicznych 49

Rozdział 4

BIOELEKTROCIEPŁOWNIA JAKO ELEMENT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI 55

Rozdział 5

PODSUMOWANIE 61

Bibliografia 65

Streszczenie 74

Summary 75