Helion


Szczegóły ebooka

22 zadania służby bhp - omówienie z komentarzem

22 zadania służby bhp - omówienie z komentarzem


Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

 • Redakcja
 • Wstęp
 • Kontrola warunków pracy pierwsze i strategiczne zadanie służby bhp
 • Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • Okresowa analiza stanu bhp jako element monitoringu bezpieczeństwa w zakładzie pracy
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 • Założenia i dokumentacja dotycząca modernizacji i rozwoju zakładu pracy albo jego części
 • Przekazywanie obiektów budowlanych do użytkowania przy współudziale służby bhp
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w procesach produkcyjnych
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • Udział w opracowywaniu przepisów zakładowych
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na stanowiskach pracy
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • Doradztwo w zakresie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
 • Poziom szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz adaptacja zawodowa
 • Współpraca z laboratoriami w zakresie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • Współpraca w zakresie pomiarów stanu środowiska naturalnego (państwowy monitoring środowiska)
 • Współpraca z lekarzem w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
 • Współpraca ze społeczną inspekcją pracy oraz związkami zawodowymi
 • Udział w konsultacjach oraz komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Popularyzacja bezpiecznej pracy oraz ergonomii ostatnie zadanie służby bhp