Szczegóły ebooka

Dieta IF. Post przerywany. Jedz przez 8 godzin, chudnij przez 16

Dieta IF. Post przerywany. Jedz przez 8 godzin, chudnij przez 16

JB Rives

Ebook

Rewolucyjna metoda odchudzania, kompatybilna z innymi dietami Intermittent Fasting to idealny sposób na utratę wagi bez względu na to, jaki tryb życia prowadzisz i co ląduje na twoim talerzu Właśnie dokonałeś przełomowego wyboru sięgnąłeś po książkę o IF, metodzie odżywiania, której podstawą jest post przerywany. Dzięki przeplataniu faz jedzenia i niejedzenia wreszcie zrzucisz zbędne kilogramy. Jak to możliwe? Posty są wpisane w nasz metabolizm. W stanie naturalnym nie tyjemy! Wystarczy posłużyć się tą wiedzą, by odzyskać zgrabną sylwetkę. Z książki dowiesz się między innymi: o przyczynach tycia; o najnowszych odkryciach na temat krótkotrwałego postu; o tym, jak zwiększyć stężenie hormonów spalających tłuszcz; o niewiarygodnych korzyściach diety IF dla zdrowia; o tym, jak wdrożyć IF, by cieszyć się dobrym samopoczuciem. Większość diet jest obliczona na szybki, ale krótkotrwały efekt. IF to program zmiany podejścia do odżywiania. Zapomnij o liczeniu kalorii i wylewaniu siódmych potów na siłowni. Skłoń organizm do czerpania energii ze swoich rezerw tłuszczowych. Czy jest coś prostszego niż patrzenie co jakiś czas na zegarek po to, by schudnąć?

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • SŁOWO OD AUTORA
 • WSTĘP
 • ROZ­DZIAŁ 1. W poszu­ki­wa­niu roz­wią­za­nia
  • PIERW­SZE ZDE­RZE­NIE Z RZE­CZY­WI­STO­ŚCIĄ
  • PIERW­SZE ODKRY­CIA
 • ROZ­DZIAŁ 2. Kom­pro­mi­ta­cja cudow­nych diet
 • ROZ­DZIAŁ 3. Sam wiesz, co dla cie­bie dobre
 • ROZ­DZIAŁ 4. Mniej jedze­nia, wię­cej ruchu. Czyżby?
  • BILANS KALO­RYCZNY
  • BEZ­PRE­CE­DEN­SOWA EPI­DE­MIA OTY­ŁO­ŚCI
  • JAK WSPÓŁ­CZE­SNE PRO­DUKTY SPO­ŻYW­CZE OSZU­KUJĄ NASZ INSTYNKT
  • NA ZWIĘK­SZE­NIE APE­TYTU  CUKIER
  • NARO­DZINY PRZE­KĄ­SEK
 • ROZ­DZIAŁ 5. Maga­zy­no­wa­nie  kon­se­kwen­cja współ­cze­snych nawy­ków
  • JAK MAGA­ZY­NU­JEMY ENER­GIĘ
  • DWA STANY
  • CIĘŻKI DZIEŃ
  • CO FAK­TYCZ­NIE WPŁYWA NA NASZĄ WAGĘ
  • HOR­MON MAGA­ZY­NO­WA­NIA: INSU­LINA
  • HOR­MON SYTO­ŚCI
  • HOR­MON SZCZU­PŁO­ŚCI (FAZA NIE­JE­DZE­NIA)
  • HOR­MON WZRO­STU
  • JAK WPŁY­WAĆ NA GOSPO­DARKĘ HOR­MO­NALNĄ
 • ROZ­DZIAŁ 6. Post prze­ry­wany  geneza i zalety
  • KORZY­ŚCI ZDRO­WOTNE
 • ROZ­DZIAŁ 7. Dieta IF  przy­wró­ce­nie rów­no­wagi mię­dzy jedze­niem a niejedze­niem
  • OPCJA 1: CODZIENNA DIETA IF (SKRÓ­CONA FAZA JEDZE­NIA)
  • OPCJA 2: OCZYSZ­CZA­JĄCA DIETA IF (POSTY CAŁO­DO­BOWE)
  • POŁĄ­CZE­NIE OBY­DWU OPCJI
 • ROZ­DZIAŁ 8. Dieta IF w prak­tyce
  • ZALETY IF
  • JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ?
  • CO ROBIĆ W TRAK­CIE FAZY NIE­JE­DZE­NIA?
  • ŻYCIE TOWA­RZY­SKIE
 • ROZ­DZIAŁ 9. Dieta IF dzień po dniu
  • PIERW­SZE DNI
  • PIERW­SZY TYDZIEŃ
  • PO UPŁY­WIE DWÓCH TYGO­DNI
  • PO UPŁY­WIE JED­NEGO DO TRZECH MIE­SIĘCY
  • PO OSIĄ­GNIĘ­CIU DOCE­LO­WEJ WAGI
 • ROZ­DZIAŁ 10. Jedz zdrowo
  • MNIEJ CUKRU, SZCZE­GÓL­NIE W POSTACI PŁYN­NEJ
  • USUŃ SKRO­BIĘ Z NIE­KTÓ­RYCH POSIŁ­KÓW
  • POSTAW NA DOMOWE JEDZE­NIE
  • WIĘ­CEJ WARZYW
  • PIJ WODĘ
  • POSI­ŁEK IDE­ALNY
 • ROZ­DZIAŁ 11. Z jaką dys­cy­pliną sportu połą­czyć dietę IF?
 • IF  TWOJA KOLEJ!
 • NASZE HISTO­RIE
 • ODPO­WIE­DZI NA NAJ­CZĘST­SZE PYTA­NIA
 • PRZY­PISY
 • Tytuł: Dieta IF. Post przerywany. Jedz przez 8 godzin, chudnij przez 16
 • Autor: JB Rives
 • Tytuł oryginału: Le fasting
 • Tłumaczenie: Łukasz Musiał
 • ISBN: 9788367327206, 9788367327206
 • Data wydania: 2022-06-10
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2rvt
 • Wydawca: Wydawnictwo JK